"Elşad Qurbanov" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

15.169 bayt əlavə edildi ,  2 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
* Полупустынная растительность бассейна реки Сумгаитчая и ее кормовое значение. Научно-теоретический журнал министерства сельского хозяйства Аграрная наука Азербайджанской республики. Баку, 2014. с.37-39.
* Фитоценозы, образуемые бобовыми растениями в растительности лесной зоны влажных равнин и их охрана. Вестник Нахичеванского отдела НАНА. Серия естественных и технических наук. Том 10, №4, 2014, стр.58-64.
*Juniperuis Species Features in Azerbaijan. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01-05 June 2015, Baku, Azerbaijan. p.78.
*Sumqayıtçay hövzəsi florasının təhlili. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 2. Bakı. 2015., s.71-77.
*Legumes of the xerophytic forest vegetation in Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol.3, No. 3, Natural Sciences Publishing USA''',''' New York, 2015. p.77-79.
*Phytocenoses formed by legumes in Mountain–xerophytic (Frigana) vegetation type. Sylwan journal (ISSN: 0039-7660) Vol. 159, Issue. 12. Warszawa, Poland. Dec. 2015. P.24-34.
*Kür-Araz ovalığının Tuqay meşələrinin müasir vəziyyəti. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər Beynəlxalq elmi-praktik konfransın mate­rialları. 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunur. I cild. Gəncə, 2015. s. 222-224.
*Lənkəranın dağlıq hissəsi və Diabarın kolluq bitkiliyi. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri. XIII cild,Bakı, 2015. s.26-31.
*Şirvan düzünün florasının təhlili. AMEA Gəncə bölməsi. “Xəbərlər məcmuəsi”, №4 (62) . ”Elm”nəşriyyatı, Gəncə, 2015. səh. 47-55.
*Биоекологический анализ видно-болотных видов Апшеронского полуострова. Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi (AMEA Dendrologiya institutunun elmi əsərlər toplusu). Elmi əsərlər toplusu AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunur. Bakı, 2015. s.248-249.
*Legumes with new areas of distribution determined in the flora of Azerbaijan. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 66, Issue. 1. Iceland, Jan.2016. P.16-23. ''' '''
*Subalpine meadow vegetation of Lankaran highlands of Azerbaijan. Wufenia journal Klagenfurt, Austria. ISSN:1561-882X. Vol 23, No. 1; Jan 2016.p.23-32.
*New areas of distribution of some plant species in the basin of Sumgayitchay river of Azerbaijan.  Ciencia e Tecnica Vitivinicola Journal (ISSN: 0254-0223). Portuqaliya, Vol. 31 (no 2 ), 2016. p.180-187.
*Yarımsəhra və şorangəli səhra bitkilik tiplərində paxlalı bitkilərin üstünlüyü ilə qeydə alınmış fitosenozlar. Azərbaycan Aqrar elmi. Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirliyinin  Elmi- Nəzəri jurnalı. № 1. Bakı,  2016. s.67-72.
*Azərbaycanın interzonal bitki örtüyündə rast gəlinən yarımkolcuqlu-paxlalı-taxılotlu çala-çəmən fitosenozları. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olumuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə Dövlət universiteti. Gəncə, 2016. s.23-27.
*Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosiste-mində biomüxtəlifliyin səmərəli istifadəsi. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olumuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə dövlət universiteti. Gəncə, 2016. s.27-31.
*Kür-Araz ovalığının Mil düzünün bəzi bitkilik tiplərinin qısa təsviri. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olumuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə dövlət universiteti. Gəncə, 2016. s.21-23.
*Типы растительности Мильской степи Кура-Араксинской низменности. Современные проблемы биологии и экологии. Материалы докладов II Международной научно-практической конференции. 4-5 марта. г.Махачкала, 2016. с.177-179.
*Evaluation of coenopopulations of the species of Vicia sativa L., V.croceae Desf., V.alpestris Stev. and V.sepium L. of Vicia L. genus. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 may Antalya,Turkiye 2016. p.247.
*Bioecological features of the wetland vegetation of Kura-Araks lowland of Azebaijan. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). 23-27 may Antalya,Turkiye 2016. p.25.
*Legumes dominated steppe vegetation type in the flora of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol. 4, No. 2, Natural Sciences Publishing USA''',''' New York, (May) 2016. PP.91-94.
*Бобовые фитоценозы, распространенные в кустарниковой растительности нагорно-ксерофитного и горно-степного пояса. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №2. Москва, 2016. с.24-33.
*Ağzıbir ğölləri ətrafinın su-bataqlıq bitkilik tipində ''Alhagietum-Phragmitosum'' formasiyasının növ tərkibi. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası, cild 12,  № 2, Нахчыван,”Tusi” 2016. s.58-63.
*Importance of leguminous phyto­cenosis distributed in hole-meadow vegetation of Azerbaijan. International Conference. Innovative Approaches to conservation of Biodiversity dedicated to the 80  Anniversary of the Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences. Baku, Azerbaijan, October 2-4. 2016. p.40.
*Возобновление букняков Большого Кавказа в зависимоти от типа леса. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 1. Bakı.2016., s.94-101.
*Qanıx - Əyriçay vadisində formalaşmış arid seyrək meşə və kolluq landşaftlarının fitosenoloji quruluşu. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 2. Bakı.2016., s.44-51
*Şirvan düzünün florasında tərəçiçəkkimilər (''Chenopodiaceae'') fəsiləsinin bioekoloji təhlili. AMEA Gəncə bölməsi. “Xəbərlər məcmuəsi”,  № 4 (66). ”Elm”nəşriyyatı, Gəncə. 2016. səh. 8-16.
*1000 dərdin 1001 əlacı yaxud sağlam və gümrah yaşamağın sirləri. “Ecoprint” nəşriyyatı.  Bakı, 2016. 38 s.
*Новые типы растительности Азербайджана. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №3. Bakı, 2016, s.47-58.
*Lənkəran dağlıq hissəsinin ekoloji geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi. Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə. № 9296. Bakı, 2017
*Geobotanika. «Bakı Dövlət Universiteti»  nəşriyyatı, Bakı, 2017, 320 s.
*Leguminous phytocenosis distributed in hole-meadow vegetation of Azerbaijan and their agricultural importance. European Academic Rescarch, Vol.V. İssue 1/April 2017, Impact Factor 3,4546:p.580-594
*Phytocenological structure of the perennial wheaty-leguminous grassy hole-meadow vegetation  distributed at Mil steppe of Azerbaijan. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p.661.
*Tugay forests of the northern coast of the Caspian Sea. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p.674.
*Arid-rare forests of Atropatan. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p.249.
*Azərbaycanın Mil düzündə paxlalı bitkilərin üstünlüyü ilə rast gəlinən fitosenozlara iqlim dəyişikliklərinin təsiri. “İqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri” Beynəlxalq elmi konfransı. Məruzələr toplusu. AMEA Biologiya və Tibb elmləri bölməsi AMEA Dendrologiya İnstitutu. Bakı-Azərbaycan, 2017. s.463-464.
*Landşaft dizayn layihələrinin hazırlanmasında ardıc (''Juniperus'' l.) bitkisindən istifadə. “İqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri” Beynəlxalq elmi konfransı. Məruzələr toplusu. AMEA Biologiya və Tibb elmləri bölməsi AMEA Dendrologiya İnstitutu. Bakı-Azərbaycan, 2017. s.374-376.
*Azərbaycanda yayılmış ardıc (Juniperus L.) cinsinin ekoloji və biomorfoloji təhlili. Azərbaycan Texnologiya Universiteti ”Elmi xəbərlər məcmuəsi” № 1/23.  Gəncə, 2017 s.22-25.
*Biomorphological analysis and identification of subspecies of Juniperus communis in Azerbaijan.  Asian journal of Plant Science and Research. № 7 (3). Pelagia Research Library. ISSN:2249-7412.Coden (USA):AJPSKY 2017.p.14-16
*Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosistemində fitomüxtəlifliyin yaxşılaşdırılması tədbirləri.  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olumuş “Müasir təbiət elimlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı. Gəncə Dövlət universiteti. Gəncə, 2017. s.12-15.
*Juniperus polycarpos K.Koch. (Turkestan Juniper) species in Turianchai preserve (Azerbaijan Republic). Journal of Food Science and Engineering. David publishings, USA, 7 (2017) 458-460.
*Mil düzünün qış otlaqlarının bitkiliklərinin tədqiqi və onların səmərəli istifadəsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Təbiət və Tibb elmləri seriyası, № 7(88), Nаxçıvan, NDU”Qeyrət” 2017. s.60-63.
*Lənkəran-Lerik bölgəsinin üçyarpaq yonca (''Trifolium'' L.S.L.) növlərinin taksonomiyası və yayılması haqda yeni məlumatlar. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 4. Bakı, 2017. s.35-44.
*Древесно кустарниковая растительность кубинского горного массива. AMEA Mərkəzi Nəbatat bağının əsərləri. XV cild. Bakı, 2017. s.126-131
*Bitki morfologiyası. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı. Dərslik. Bakı, 2018. 226 s.
*Saglamlığımızın və gümrahlığımızın reseptləri. “Ecoprint” nəşriyyatı.  Vəsait. Bakı, 2018. 24 s.
*Taxonomic characteristics and phytomeliorative importance of the vegetation at the biogeocenosis of the southern caspianb of the Azerbaijan Republic. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 68, No. 4; Apr 2018. P.27-32
*Biodiversity of thesaltwort deserts of the Shirvan steppe of Azerbaijan. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 68, Issue. 7. Iceland, Jul.2018. P.27-32.
*Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosistemində yay otlaqlarının məhsuldarlığı,yem keyfiyyəti və otlaq tutumu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olumuş “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı. II hissə. Gəncə Dövlət universiteti. Gəncə, 2018. s.12-14.
*''Trifolium caucasicum'' Tausch növünün senopopulyasiyalarının həyatiliyinin qiymətləndirilməsi. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. 20-21 iyun Bakı, 2018. s.267-269
*Mil düzündə yayılmış yovşanlı-efemerlik formasiyasının fitosenoloji xüsusiyyətləri. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. 20-21 iyun 2018. s.143-145
*Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan ''Valerianella'' Mill.-valerianotu cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №1. Bakı, 2018.s.78-86
*Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış sərvkimilərin bioekoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №1 Bakı, 2018.s.47-57
*Çoxmeyvəli ardıcın (Juniperus polycarpos C.Koch) toxum vasitəsilə çoxaldılması. AMEA Gəncə bölməsi. ”Xəbərlər məcmuəsi” №3 (73) Gəncə 2018. s.17-21
*Древесная растительность кубинского горного массива. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi Əsərləri. №1,  Bakı, 2018.s.79-81
*Mil düzü ərazisinin səhra və yarımsəhra fitosenozlari. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №2, Bakı, 2018.s.37-44
*Phytocenoses created by some rare and endangered leguminous spread in the territory of Azerbaijan Republic. European Academic Rescarch, Vol.6. İssue VIII, 2018, Impact Factor 3,4546: p.4045-4055.
*Бобовые растения, адаптированные экологическим стрессам в озеленении прикаспийского побережья Азербайджанской Республики. Министерство образования и науки Российской Федерации. Экология городской среды: История, современность и перспективы. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Издательский дом «Астраханский университет». 25-26 октября. Астархан, 2018 г.с.128-131
*Talış florasının üçyarpaq yonca (''Trifolium'' L. S.L.) növlərinin taksonomik icmalı. AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya və Tibb elmləri. Cild.73 №.1. Bakı, 2018.s.16-27.
*Şimali Xəzər sahilində Siyəzən rayonu Böyük və Kiçik Həmyə kəndətrafi örüşlərin bitki örtüyünün tədqiqatı. АМЕА-нын Нахчыван bölməsi. Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası, cild , № 4, Нахчыван,”Tusi” 2018. s.109-116.
*Mil düzünün florasının coğrafi təhlili. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.36
*Fodder plants of the winter pastures of Shirvan steppe of Azerbaican. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.47
*Studying of germinative energy in species of ''Vicia'' L''.'' genus analysed on senopopulation level. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulya­ni­şevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.57
*Talış florasının üçyarpaq yonca (''Trifolium'' L.) cinsinin botaniki-coğrafi təhlili. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3 Bakı, 2018. s.44-50.
*“Turyançay Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış çoxmeyvəli ardıc (''Juniperus polycarpos'' C.Koch.) və ağıriyli ardıc (''J.foetidissima''  Willd.) növlərinin dominantlığı ilə müşahidə olunan assosiasiyalar”. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №3. Bakı, 2018.s.38-43.
*Kür-Araz ovalığının Mil ərazisinin florasının təhlili. AMEA Gəncə bölməsi “Xəbərlər Məcmuəsi”. №4(74). Elm nəşriyyatı. Gəncə 2018. s.3-11. <br />
 
== İstinadlar ==
Anonim istifadəçi