"Universal insan" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.563 bayt əlavə edildi ,  3 ay öncə
təkmilləşdirmə
Teqlər: Mobil redaktə Mobil veb redaktə
(təkmilləşdirmə)
 
'''Ensiklopedist''' – 1)hərtərəfli məlumatı, təhsili olan adam; 2)tarixdə XVIII əsrin axırlarında Fransada nəşr edilən "Ensiklopediya" ətrafında toplaşmış qabaqcıl mütəfəkkirlər qrupunun nümayəndəsi, yaxud onların fikrinə şərik olan adam.
 
'''Ensiklopedistlər''' – “Ensiklopediya, yaxud Elm, incәsәnәt vә peşәlәrә dair izahlı lüğәt”i tәrtib vә nәşr edәn fransız maarifçilәri. “Ensiklopediya”nın tәşkilatçısı vә rәhbәri D. Didro idi. Burada Holbax, Helvetsi, Volter fәal iştirak edirdilәr. Başlıca müәlliflәri J.J.Russo, Ş.L.Monteskyö, tәbiәtşünaslar J.L.L. Büffon vә L.J.M. Dobanton, iqtisadçılar A.R.J. Türqo vә F. Kene, mühәndis N.A. Bulanje, hәkim P.J. Bartez vә b. idi. Aralarındakı kәskin fikir ayrılığına vә silki fәrqlәrә baxmayaraq, onları sosial dәyişikliklәr, xüsusilә silki strukturun aradan qaldırılması vә әmlakın bәrabәr bölgüsü ideyaları birlәşdirirdi.
“Ensiklopediya” 28 cilddәn ibarәt idi (Paris, 1751–72); “Ensiklopediya”nın beş әlavә cildi dә (Amsterdam, 1776–77) nәşr edilmişdi. Didro vә D`Alamberin yazdıqları “Prospekt”dә göstәrilirdi ki, nәşrin mәqsәdi elm vә incәsәnәtә dair biliklәri toplamaqdır. İkinci cildin nәşrindәn sonra “Ensiklopediya” qadağan edildi. Sonradan nәşri davam etdirilsә dә, senzura tәzyiqinә mәruz qaldı. 1759-cu ildәn gizli nәşr olunurdu. Mühafizәkar filosof vә yazıçılar, kilsә xadimlәri vә parlament üzvlәri Ensiklopedistlərlәrә qarşı çıxırdılar. Volterin fikrincә, “Ensiklopediya” bütün fransızları, hәtta avropalıları ensiklopedist etmişdir. Böyük Fransa inqilabı (1789–94) ideyalarının hazırlanmasında Ensiklopedistlər hәlledici rol oynamışlar.
 
==Ədəbiyyat==