"İstifadəçi:Abutalub/Qaralama" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

()
()
*[[Yıva boyu]]. [[Vladimir Minorski]]yə görə [[Baharlı oymağı]] bu boya daxildir. Qarabağda Baharlı adı ilə toponimlər vardır.
*[[Qacarlar]]. Azərbaycanlıların subetnik qrupudur. Böyük hissəsi İranda yaşayır.<ref>James Stuart Olson, Lee Brigance Pappas, Nicholas Charles Pappas. An Ethnohistorical dictionary of the Russian and Soviet empires</ref>
* [[Şahsevənlər]] — əsasən İranda<ref name="Советская энциклопедия"/> və Arazdan cənubda, Cəbrayıl düzündə məskunlaşıblar.<ref name="Институт">{{cite web|url=http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100816020426434&ext=pdf|title=Кавказский этнографический сборник|publisher=www.history.az|author=Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая|archiveurl=http://www.webcitation.org/61CUXHXYU|archivedate=2011-08-25}}{{oq|ru|Когда же Давид Строитель в начале XII в., усиливая военную мощь Грузии, поселяет в стране 45 тыс. кипчакских семей, то тем самым образуется значительный массивы тюркоязычного населения. Период наступления персидских шахов на Грузию оставляет след поселением в 1480-х гг. азербайджанцев по южным рубежам страны — по р. Акстафе, Дебет и др. (казахская, памбакская и шурагельская группы)...}}</ref> ''İnanlı'', ''bağdadi'', ''usanlu'' və başqa tayfalara bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|müəllif = Савина В. И.
|hissə =Этнонимы и топонимии Ирана
|isbn =5-201-00825-9
}}</ref>
* [[Qaradağlılar]] — İranın şimal-qərbindəki Qaradağ yaylasında məskundurlar. Yarımköçəri həyat tərzi keçirirlər. Mədəni cəhətdən qonşuları olan ''şahsevənlərə'' yaxındırlar.<ref name="Советская энциклопедия"/> Yeddi tayfaya bölünürlər.<ref>{{Kitab3
|müəllif =
|başlıq = Народы Передней Азии
|isbn =
}}</ref>
* [[Padarlar]] — oğuz tayfalarından biridir. Elxanilərin dövründə Türküstandan Azərbaycana (Arazdan cənuba) köçmüşlərköçüblər. Müasir Azərbaycan Respublikasının ərazisində isə XVI əsrdə məskunlaşmışlar.<ref name="Волкова Н. Г."/> Onlar təsərrüfat və məişətlərində, xüsusilə, gündəlik yarımköçəri maldarlıq işlərində adət-ənənələrini digər azərbaycan etnoqrafik qruplarından daha uzun müddət saxlaya bilmişlərbiliblər.<ref name="Советская энциклопедия"/>
* [[Tərəkəmələr]] — azərbaycanlıların ayrıca etnik qrupu,<ref>{{Kitab3
|müəllif = {{link-interwiki|az=Sakinat Hacıyeva|az_mətn=Гаджиева С. Ш.|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Гаджиева, Сакинат Шихамедовна}}
|isbn = 5020167614, 9785020167612
}}</ref> Dağıstanda və Azərbaycanın cənub sərhədi boyu rayonlarda yaşayırlar. "Tərəkəmə" termini ilk olaraq etnik, tayfa adı kimi işlədilmişdi. Amma XIX əsr — XX əsrin əvvəllərində bu termin daha çox Azərbaycanda köçəri maldarlıqla məşğul olan əhali üçün, "köçərilər" sözünün qarşılığı olaraq istifadə edildi.<ref name="Sakinat"/>
 
 
S.Zelenskinin verdiyi məlumata görə Yelizavetpol quberniyasının [[Zəngəzur qəzası]]nda 7 azərbaycan tayfa qrupu varmış: ''sofulu'', ''dərzili'', ''saralı'', ''puşanlı'', ''giyili'', ''xocamusaqlı'', ''baharlı''.<ref name="Имя и этнос"/> Etnoqraf və qafqazşünas {{link-interwiki|az=Mark Kosven|başqa_dil=ru|başqa_dildə_başlıq=Косвен, Марк Осипович}} qeyd edir ki, keçmişdə azərbaycanlılar arasında aşağıdakı qruplaşmalar ola bilərdi: cavanşir, dəmirçihəsənli, təklə və muğanlıya bölünənlər, daha sonra — ''cəbrayıllı'', ''sarcalı'', ''sofuli'', ''gəyili'', ''xocal-səhli'', ''ciyilli'', ''dələgərdə'', ''kəngərli'', ''imirli'' və s..<ref>{{Kitab3