"Kolloidlər" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.055 bayt əlavə edildi ,  9 ay öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
{{vikiləşdirmək}}{{Elmi nəzəriyyə|Adı=Kolloidlər|Şəkil=|Şəkil miqyası=|Şəkil məlumat=|Şəkil2=|Şəkil miqyası2=|Şəkil məlumat2=|Müəllifi=|Düsturu=|Elm=Geologiya|Yaranmış elm=|Şüarı=}}
 
'''Kolloidlər''' (kolloid sistemləri) - ən yüksək dərəcəli parçalanma həddinə çatmış ikifazalı dispers sistemlər. Bu parçalanmada heterogenlik hələ mühafizə olunub qalır, başqa sözlə, dispersiya fazası ilə dispersiya mühitinin arasında ayrılma səthi olur (dispersiya fazası hissəciklərinin ölçüləri 10<sup>-5</sup>-10<sup>-7</sup> ''sm'', yaxud 0,0001 ''mm''-dək). Kolloidlər molekulyar dispers (həqiqi məhlullar) və kobuddispers (suspenziya-emulsiya) arasında aralıq vəziyyəti tutur. Kolloidlər dayanıqlılıq dərəcəsini müəyyən edən mühüm əlamət fazaların ayrılma sərhədində sərbəst səthi enerjinin miqdarıdır. Sərbəst səthi enerjinin miqdarı kəmiyyətinin azalması sistemin termodinamik dayanıqlığının yüksək olmasını göstərir. Uyğun olaraq dispers fazası ilə dispersiya mühiti arasında çox sıx əlaqələrlə səciyyələnən (s<0.1 ''erq/sm<sup>2</sup>'') liofil kolloidlər və koaqulyasiyaya meyil edən (s>0.1''erq/sm<sup>2</sup>'') liofob kolloidlər ayırılır. Dayanıqlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq, kolloid sistemlərinin xüsusiyyətlərindən ən əsası onların mitselyar strukturudur: sərbəst yerdəyişən mitsellaları olan kül və bir-birilə bağlı mitsellalı gel tipləri ayrılır. Kolloidlər iki yolla əmələ gəlir: dispersion (hissəciklərin xırdalanması) və kondensasion (dispersion hissəciklərin molekulyar aqreqasiyası). İkifazalı (mikroheterogen) sistemlər olmaqla, kolloidlər bəzi hallarda birfazalı (homogen) sistemlərə keçid təşkil edirlər. Məsələn: bir çox bərk cismlər, o cümlədən hissəcikləri, yaxud aqreqatları kolloid ölçülü olan bəzi metal xəlitələr, minerallar, şüşə. Bir komponentli kolloidlər izokolloid adlanır. Kolloidlər varlığı biosferin tipik xüsusiyyəti olub, canlı maddənin quruluşunda və Yer səthinin mineral maddəsində (gillər, silikagellər, üzvi gellər və b.) geniş yayılmış və geoloji proseslərdə (sedimentogenez, diagenez, miqrasiya prosesləri və b.) böyük rol oynayır.
''Kolloid'' - yapışqanaoxşar deməkdir və 1861-ci ildə Qrem tərəfindən bu ad təklif edilmişdir.
 
'''Kolloidlər''' (kolloid sistemləri) - ən yüksək dərəcəli parçalanma həddinə çatmış ikifazalı dispers sistemlərdir.
== Qrupları ==
Kolloid məhlullar liofob (hidrofob) və liofil (hidrofil) olmaqla iki qrupa ayrılır.
'''KolloidlərLiofob''' (kolloid sistemləriməhlulda dispers mehit ilə dispers faza arasında qarşılıqlı təsir (solvatlaşma, hidratlaşma) -ya ənheç yüksəkolmur dərəcəli parçalanmaya həddinəçox çatmışzəif ikifazalıolur. dispers sistemlərGöstərilən qarşılıqlı təsir güclü olanda kolloid məhlul '''liofil''' adlanır. liofob təbiətli məhlulun xarakterik misalı kükürdün suda əmələ gətirdiyi kolloid məhlul ola bilər.Bu parçalanmada heterogenlik hələ mühafizə olunub qalır, başqa sözlə, dispersiya fazası ilə dispersiya mühitinin arasında ayrılma səthi olur (dispersiya fazası hissəciklərinin ölçüləri 10<sup>-5</sup>-10<sup>-7</sup> ''sm'', yaxud 0,0001 ''mm''-dək). Kolloidlər molekulyar dispers (həqiqi məhlullar) və kobuddispers (suspenziya-emulsiya) arasında aralıq vəziyyəti tutur. Kolloidlər dayanıqlılıq dərəcəsini müəyyən edən mühüm əlamət fazaların ayrılma sərhədində sərbəst səthi enerjinin miqdarıdır. Sərbəst səthi enerjinin miqdarı kəmiyyətinin azalması sistemin termodinamik dayanıqlığının yüksək olmasını göstərir. Uyğun olaraq dispers fazası ilə dispersiya mühiti arasında çox sıx əlaqələrlə səciyyələnən (s<0.1 ''erq/sm<sup>2</sup>'') liofil kolloidlər və koaqulyasiyaya meyil edən (s>0.1''erq/sm<sup>2</sup>'') liofob kolloidlər ayırılır. Dayanıqlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq, kolloid sistemlərinin xüsusiyyətlərindən ən əsası onların mitselyar strukturudur: sərbəst yerdəyişən mitsellaları olan kül və bir-birilə bağlı mitsellalı gel tipləri ayrılır. Kolloidlər iki yolla əmələ gəlir: dispersion (hissəciklərin xırdalanması) və kondensasion (dispersion hissəciklərin molekulyar aqreqasiyası). İkifazalı (mikroheterogen) sistemlər olmaqla, kolloidlər bəzi hallarda birfazalı (homogen) sistemlərə keçid təşkil edirlər. Məsələn: bir çox bərk cismlər, o cümlədən hissəcikləri, yaxud aqreqatları kolloid ölçülü olan bəzi metal xəlitələr, minerallar, şüşə. Bir komponentli kolloidlər izokolloid adlanır. Kolloidlər varlığı biosferin tipik xüsusiyyəti olub, canlı maddənin quruluşunda və Yer səthinin mineral maddəsində (gillər, silikagellər, üzvi gellər və b.) geniş yayılmış və geoloji proseslərdə (sedimentogenez, diagenez, miqrasiya prosesləri və b.) böyük rol oynayır.
 
== Liofil kolloidlər ==
Liofil kolloidlər aqreqat halında dayanıqlı [[Kolloidlər|kolloid]] sistemləri. Dispers faza ilə dispers mühit arasında əlaqənin möhkəmliyi ilə səciyyələnir. Liofil kolloidlər üçün dispers hissəciklərin həlledicinin (dispers mühitin) çoxsaylı [[Molekul|molekullarını]] solvat qılaf şəklində toplayıb saxlamaq qabiliyyəti səciyyəvidir. Kolloidin liofillilik dərəcəsi yüksəklidikcə, qılaf daha çox inkişaf etmiş olur.
== Tətbiqi ==
Kolloid məhlullar təbiətdə geniş yayılmışdır. Onlar heyvan və bitki toxumalarını, həmçinin bir çox mineral və təbii məhlulları əmələ gətirir. Məsələn, canlı orqanizmlərin protoplazması kolloid sistemdir.
 
Dərman preparatlarından bir çoxu kolloid məhlullardan ibarət olur. Belə preparatların davamlılığını artırmaq məqsədilə onlara adətən stablizator əlavə edilir.
== Mənbə ==
* Z.Qarayev "Qeyri-üzvi kimya", Maarif-1975.
 
* {{Kitab3|müəllif=|başlıq=Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti|yer=Bakı|nəşriyyat=Nafta-Press|il=2006|səhifələr=679}}