"Nemətulla Vəli" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

17 bayt çıxarıldı ,  13 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
 
 
Nemətulla Vəli ("Və­li", yə­ni "mü­qəd­dəs" - ona ve­ril­miş ləqəb­dir. Bu, Al­la­hın ad­la­rın­dan bi­ridirbiridir) 1330-cu ildə [[Hələb]] (Alep­po) şə­hə­rin­də anadan olmuşdur. Onun ata­sı Mir Ab­dulla su­fi mür­şi­di, ana­sı isə cə­nu­bi İra­nın za­də­gan fars­la­rın­dan idi. Nemətilla Vəlinin nəsil şəcərəsi beşin­ci imam Mə­həm­məd Ba­ğırdan başlayır. Gənc ikən Ne­mə­tul­la is­lam öl­kə­lə­ri­nə uzun­müddətli sə­ya­hətsəyahət­də olmuşdur. Hər bir mü­səl­ma­na va­cib bi­li­nən Mək­kə zi­ya­rə­tinə (Həccə) yollanmışdır. Bu­ra­daBurada şeyx Ab­dul­la əl-Yə­fi ilə rast­la­şa­raq yed­di il müd­də­tin­də ona müridlik etmişdir. Mü­rid­lik müd­də­tin­dən son­ra ikin­ci də­fə (bu dəfə kamil bir insan kimi) yenidən sə­ya­hətə çıxmış, Qa­hirə­ni, Su­ri­yaSuriya­nı, İra­qı, Azər­bay­ca­nı və İra­nı gə­zmişdir. O, İranın Kir­man şə­hə­rin­də hə­mi­şə­lik məs­kun­la­şmışdırməskunlaşmışdır.
 
Ne­mə­tul­la Və­li ye­ni bir su­fi qar­daş­lı­ğı­nın (təriqətinin) ya­ra­dı­cı­sıdır. "Ne­mə­tul­la­hiy­yə" adlanan bu təriqətin həm adı, həm də emblemi ona işarə verir (emb­lem­də onun adı­ tə­bər­zin­lə­rin ara­sı­na sa­lın­mışdır). O, su­fi hə­yat tər­zi, su­fi fəl­sə­fə­si, su­fi əx­la­qı haq­qın­da öz fi­kir­lə­ri­ni ərəb və fars dil­lə­rin­də yaz­dı­ğı 500-dən ar­tıq müx­tə­lif həcm­li el­mi və bə­dii əsər­də açıq­la­mışdıraçıqlamışdır. Su­fi­lik ta­ri­xi­nin ən ali nü­ma­yən­də­lə­rin­dən olan Ne­mə­tul­la Vəlinin sə­yi nə­ti­cə­sin­dənəticəsində tə­səv­vü­fə və su­fi­lə­rə qar­şı ma­raq xey­li artmışdır. Ətrafında çoxlu sayda mü­rid­ və da­vam­çı­la­rı­nın ol­ma­sı­na bax­ma­ya­raq Ne­mə­tul­la Vəli özü əkin­çi­lik­lə məş­ğul ola­raq şəx­si nü­mu­nə­sin­dənümunəsində pe­şə­kar fəa­liy­yə­tin özü­nü­tər­bi­yə­də ən yax­şı va­si­tə ol­du­ğu­nu göstərmişdir.
 
101 il ömür sür­müş Ne­mə­tul­la Və­li hə­ya­tı­nın son 25 ili­ni Kir­man vi­la­yə­ti­nin Ma­han kən­din­də ya­şa­mışyaşamış, burada xa­nə­gah tik­dirmişdir. Onun qəb­ri in­di­yə qə­dər zi­ya­rət­gah­dır.
 
[[Kateqoriya:ŞəxslərFars şairlər]]
[[Kateqoriya:Sufilər]]
[[Kateqoriya:1330-cu ildə doğulanlar]]
[[Kateqoriya:1431-ci ildə vəfat edənlər]]