"Nemətulla Vəli" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

459 bayt əlavə edildi ,  13 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
kRedaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
|Digər Adları = Nemətulla şah
|Doğum Tarixi = [[1330]]
|Doğum Yeri = [[NaxcivanHələb]]
|Ölüm Tarixi = [[1431]]
|Ölüm Yeri =
'''Ne­mə­tul­la Və­li'''­ - bö­yük fars şai­ri, su­fi, alim.
 
== Həyatı ==
 
 
Nemətulla Vəli ( "VəliVə­li", yaniyə­ni "müqəddəsmü­qəd­dəs" - ona verilmisve­ril­miş ləqəbdirləqəb­dir. Bu, Allah'ınAl­la­hın adlarındanad­la­rın­dan biridir) 1330-cu yıldaildə [[NaxcivanHələb]] (NakhcevanAlep­po) şəhərindəşə­hə­rin­də anadan olmuşdur. Onun atasıata­sı Mir AbdullaAb­dulla tasavvufsu­fi mürşidimür­şi­di, annesiana­sı iseisə cənubicə­nu­bi İranınİra­nın zadəganza­də­gan farslarındanfars­la­rın­dan idi. Nemətilla Vəlinin nesilnəsil şəcərəsi Beşincibeşin­ci imam MəhəmmədMə­həm­məd BağırdanBa­ğırdan başlayır. Gənc ikenikən NemətullaNe­mə­tul­la islamis­lam ölkələrinəöl­kə­lə­ri­nə uzunmüddətliuzun­müddətli səyahətdəsəyahət­də olmuşdur. Hər bir müsəlmanamü­səl­ma­na vacibva­cib bilinenbi­li­nən MəkkəMək­kə ziyarətinəzi­ya­rə­tinə (Həccə) yollanmışdır. Burada şeyx AbdullaAb­dul­la əl-YəfiYə­fi ilə rastlaşaraqrast­la­şa­raq yeddiyed­di il müddətindəmüd­də­tin­də ona müridlik etmişdir. MüridlikMü­rid­lik müddətindənmüd­də­tin­dən sonrason­ra ikinciikin­ci dəfədə­fə (bu dəfə kamil bir insan kimi) yenidən səyahətəsə­ya­hətə çıkmışçıxmış, QahirəniQa­hirə­ni, SuriyanıSuriya­nı, Irakİra­qı, AzərbaycanıAzər­bay­ca­nıIraniİra­nı gəzmişdirgə­zmişdir. O, İranın KirmanKir­man şəhərindəşə­hə­rin­də həmişəlikhə­mi­şə­lik məskunlaşmışdır.
 
NemətullaNe­mə­tul­la VəliVə­li yeniye­ni bir sufisu­fi qardaşlığınınqar­daş­lı­ğı­nın (təriqətinin) yaradıcısıdırya­ra­dı­cı­sıdır. "NemətullahiyyəNe­mə­tul­la­hiy­yə" adlanan bu təriqətin həm adı, hemhəm də emblemi ona işarə verir (emblemdəemb­lem­də onun adı­ təbərzinlərintə­bər­zin­lə­rin arasınaara­sı­na salınmışdırsa­lın­mışdır). O, sufisu­fi həyathə­yat tarzıtər­zi, sufisu­fi fəlsəfəsifəl­sə­fə­si, sufisu­fi əxlaqıəx­la­qı haqqındahaq­qın­da öz fikirlərinifi­kir­lə­ri­ni ərəb və fars dillərindədil­lə­rin­də yazdığıyaz­dı­ğı 500-dən artıqar­tıq Müxtəlifmüx­tə­lif həcmlihəcm­li Elmiel­mibədiibə­dii əsərdəəsər­də açıqlamışdır. SufilikSu­fi­lik tarihininta­ri­xi­nin enən ali nümayəndələrindənnü­ma­yən­də­lə­rin­dən olan NemətullaNe­mə­tul­la Vəlinin səyisə­yi nəticəsində təsəvvüfətə­səv­vü­fəsufilərəsu­fi­lə­rə qarşıqar­şı maraqma­raq xeylixey­li artmışdır. Ətrafında çoxlu Saydasayda müridmü­rid­davamçılarınında­vam­çı­la­rı­nın olmasınaol­ma­sı­na baxmayaraqbax­ma­ya­raq NemətullaNe­mə­tul­la Vəli özü əkinçilikləəkin­çi­lik­lə məşğulməş­ğul olaraqola­raq Şəxsişəx­si nümunəsində peşəkarpe­şə­kar fəaliyyətinfəa­liy­yə­tin özünütərbiyədəözü­nü­tər­bi­yə­də enən Pekiyax­şı vasitəva­si­tə olduğunuol­du­ğu­nu göstermiştirgöstərmişdir.
 
101 il ömür sürmüşsür­müş NemətullaNe­mə­tul­la VəliVə­li həyatınınhə­ya­tı­nın oğluson 25 iliniili­ni KirmanKir­man vilayətininvi­la­yə­ti­nin MahanMa­han kəndindəkən­din­də yaşamış, burada xanəgahxa­nə­gah tikdirmişdirtik­dirmişdir. Onun qəbriqəb­ri indiyəin­di­yə qədərqə­dər ziyarətgahdırzi­ya­rət­gah­dır.
 
[[Kateqoriya: Fars şairlər]]
[[Kateqoriya: Sufilər]]
[[Kateqoriya :1330-cu yıldaildə doğulanlar]]
[[Kateqoriya :1431-ci yıldaildə vəfat yapanlaredənlər]]
 
[[tren: ŞahShāh Ni'matullāh-i VeliWalī]]
[[fa: نعمتاللهنعمت‌الله ولی]]
[[ru: Шах Ниматулла]]