"Dərviş" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

144 bayt çıxarıldı ,  10 ay öncə
(kiçik dəyişiklik)
 
 
[[Şəkil:Whirlingdervishes.JPG|thumb|Dərvişlər (İstanbul)]]
Dər­viş­lərDərvişlər hər za­manzaman öz­lə­ri­niözlərini Al­lahAllah-taa­lataala, pey­ğəm­bərpeyğəmbərəh­liəhli-bey­tinbeytin məd­hiy­yə­çi­lə­rimədhiyyəçiləri sa­yıb­larsayıblar. «"Dərviş öz evini çiynində gəzdirər»" deyimi onların laməkan olmasına işarədir. Araşdırmalar göstərir ki, dər­viş­likdərvişlik orta əsr­lər­dəəsrlərdə ya­yıl­ma­ğayayılmağa baş­la­yıbbaşlayıb. Di­yarbadi­yarDiyarbadiyar gə­zəngəzən dər­viş­lərdərvişlər əsa­sənəsasən Al­la­hınAllahın şə­ni­nəşəninə, pey­ğəm­bə­ri­mizpeyğəmbərimiz və onun əh­liəhli-bey­ti­ninbeytinin şə­rə­fi­nəşərəfinə qə­zəl­lərqəzəllər oxu­yuboxuyub, mü­qəd­dəs­lə­rimüqəddəsləri təb­liğtəbliğ edən mər­si­yə­lərmərsiyələr de­yər­miş­lərdeyərmişlər.
 
İslam ölkələrinin çoxunda dərvişlik ayrıca təriqət hesab olunur. «"Dərviş»" fars sözü olub mənası qapı-qapı gəzən, sədəqə toplayan adam deməkdir. Amma əslində onlar sədəqə toplayan dilənçilər deyillər, dərvişlər tamam fərqli həyat və düşüncə tərzinə malik olublar.
«"Dərviş»" sözü zaman-zaman geniş coğrafi məkanda uzun müddət istifadə edilməsi səbəbiylə dəyişik və daha geniş mənalar qazanıb. Məsələn, dərvişliyin bir mənası yoxsulluq və könül zənginliyi olubsa, ikinci mənası faniliyi ifadə edib.
 
Dərvişlər evlənməz, ailə həyatı qurmazdılar. Özlərini islamın, Allahın təbliğinə həsr edib şəhərbəşəhər, kəndbəkənd gəzər, Tanrıya, peyğəmbərə və imamlara həsr olunan ilahi mahnılar oxuyardılar. Belə mahnılar el arasında məhz dərvişlər vasitəsilə yayılıb və yaşadılıb. Həmin mahnıların bir çoxu bu gündə ifa olunmaqdadır.
Onlar özlərini camaatdan fərqli göstərən davranışlara malik idilər. Həm İraq sufilərinin, həm də Xorasan məlamilərinin dərvişliyi hər dövrdə varlığını davam etdirib və tədricən xaricə-Orta Asiya, Əfqanıstan, Pakistan, Qərbi Hindistan, Anadolu bölgələrinə yayılıb.
 
Müxtəlif adlar altında toplanan dərviş zümrələri bəzi fərqliliklər göstərsələr də, onların təməl qanunları eyni olub. Təməl qanunlarına görə, onlar nəfsin arzularına hakim olmağı, ölçülü və intizamlı yaşamağı, ruhi yetkinlik və mənəvi olğunluğa çatmağı bacarmalı idilər. Dərvişlərin çətinliklərə söykənməsi, muradına çatması üçün səbrli və dözümlü olması şərt idi.
[[Şəkil:Antoin Sevruguin 2 darvish.jpg|thumb|left|250|Dərviş]]
 
Dərvşlər həmişə xarici görkəmlərinə görə seçiliblər. Qılıq və paltarlarına əhəmiyyət verməyən bu adamların üst-başları toz-torpaq içində, paltarları çirkli, saç və saqqalları uzundur. Onlara görə iç üzlərinin yaxşı olması üçün xarici üzlərinin çirkin görünməsi lazımdır.
 
IX əsrdən etibarən xarici təsirlərlə və İslamın özü ilə uyğunlaşmayan bəzi inanc, düşüncə və davranışlara sahib dərviş birlikləri yaranıb. Məsələn, sünnilər tərəfindən qəbul edilən həqiqi və rədd edilən suru dərviş tipi buna misal ola bilər.
Sünniliyin qəbul etdiyi həqiqi dərviş yoxsuldur. Onlar bir paltar və bir loxma çörəklə kifayətlənər, miskinlikləriylə öyünərdilər. Bu tip dərvişlərə görə, könül zəngin, əl isə açıq olmalı, hər kəsə kömək eilməli, haqsızlıqlara dözüm göstərilməli, bütün insanlar sevilməlidir. Onlar yaradandan ötri yaradılanı xoş görür, günahkar insanlardan üz çevirməzdilər.
 
Klassik şair Sədi Şirazi bu tip dərvişlər barədə belə deyib: «"Dərviş könül əhlidir, Allah adamıdır. Tapdalandıqca, daha yaxşı məhsul verən torpağa bənzər. Dərvişin əli, könülü və bədəni boşdur, əlində mal, könlündə mal əldə etmə arzusu olmaz, bədəniylə günaha girməz»".
 
Böyk türk şairi Yunus İmrə isə «"Sən dərviş ola bilməzsən»" adlı şeirində dərvişliyin çox çətin bir yol olduğunu vəsf edib. «"Bu çətinlik haqqıyla bilinsəydi, kimsə dərvişliyi istəyən olmazdı»"-deyə o, yazıb.
 
Zaman dəyişdikcə yeni-yeni dərviş təpləri yaranıb. Uzun müddət dastan, lətifə, nağıl və deyimə mövzu olan dərvişlər, əsrlər boyunca ictimai və dini həyatın əhəmiyyətli bir parçası olaraq varlıqlarını davam etdiriblər.
Bu gün də İslam ölkələrində dəyişik dərviş tiplərinə rast gəlinməkdədir. Hazırda Mərkəzi Asiya və Yaxın Şərqin bəzi ölkələrində sufi dərvişlərin müvəqqəti yaşamaları üçün xanəgahlar da var.
 
Azərbaycan İslam dininə ibadət edildiyi bir ölkə olduğundan burada da dərviş zümrələri mövcud olub, indi də var. Orta əsr Azərbaycan miniatürlərində dərviş rəqslərini təsvir edən səhifələr var. Vaxtilə İran, Türkiyə, Orta Asiyadan dərvişlər həmişə böyük ürfan alimi, Şəms Təbrizinin müəllimi Şeyx Yəhya Bakuvinin Şirvanşahlar saray kompleksindəki türbəsini ziyarətə gəlirmişlər. Bəzi araşdırmaçılar tanınmış rəssam Səttar Bəhlulzadəni Azərbaycanda yaşıyab-yaratmış ən məşhur dərviş hesab edirlər.
Rəvayətə görə, vaxtilə Şeyx Yəhya Bakuvinin Şirvanşahlar saray kompleksindəki türbəsini ziyarətə gələn dərvişlərdən biri burada kiçik yaşlı Səttar Bəhlulzadə ilə rastlaşır və onunla bir müddət söhbət edir. Deyilənə görə, Səttara dərvişliyi təlqin edən həmin şəxs ona dərviş fəlsəfəsini aşılaya bilib.
 
Dərviş və zərif
 
Bir zərif bir dərvişin evinə qonaq gəldi. O dərviş damının üstünə çox nazik ağaclar döşəmişdi. Hər saatda ağaclar üstə olan torpağın gücündən səs eləyirdi. Zərif dedi ki, ey dərviş, məni bir özgə evə apar. Qorxuram ki, bu ev uça.
Dərviş dedi ki, qorxma, bu səda ki dirəklərdən gəlir "külli şeyün səbbəhə bihəmdihi"1 mövcidi ilə allah-taalaya zikr eləyirlər.
Zərif dedi ki, qorxuram ki, zikrdən sonra səcdə eləyələr.
 
== Xarici keçidlər ==
 
{{İslamda ruhanilik}}
{{Təsəvvüf}}