"Nemətulla Vəli" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

4 bayt əlavə edildi ,  12 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
 
 
Nemətulla Vəli ("Və­li", yə­ni "mü­qəd­dəs" - ona ve­ril­miş ləqəb­dir. Bu, Al­la­hın ad­la­rın­dan biridir) 1330-cu ildə [[Hələb]] (Alep­po) şə­hə­rin­də anadan olmuşdur. Onun ata­sı Mir Ab­dulla [[su­fi]] mür­şi­di, ana­sı isə cə­nu­bi [[İra­n]]ın za­də­gan [[fars­]]la­rın­dan idi. Nemətilla Vəlinin nəsil şəcərəsi beşin­ci [[imam]] [[Mə­həm­məd Ba­qir]]dan başlayır. Gənc ikən Ne­mə­tul­la is­lam öl­kə­lə­ri­nə uzun­müddətli səyahət­də olmuşdur. Hər bir mü­səl­ma­na va­cib bi­li­nən [[Mək­kə]] zi­ya­rə­tinə ([[Həcc]]ə) yollanmışdır. Burada şeyx Ab­dul­la əl-Yə­fi ilə rast­la­şa­raq yed­di il müd­də­tin­də ona müridlik etmişdir. Mü­rid­lik müd­də­tin­dən son­ra ikin­ci də­fə (bu dəfə kamil bir insan kimi) yenidən sə­ya­hətə çıxmış, [[Qa­hirə­]]ni, [[Suriya]]­nı, [[İra­q]]ı, [[Azər­bay­ca­n]]ı və İra­nı gə­zmişdir. O, İranın [[Kir­man]] şə­hə­rin­də hə­mi­şə­lik məskunlaşmışdır.
 
Ne­mə­tul­la Və­li ye­ni bir [[su­fi]] qar­daş­lı­ğı­nın (təriqətinin) ya­ra­dı­cı­sıdır. "[[Ne­mə­tul­la­hiy­yə]]" adlanan bu təriqətin həm adı, həm də emblemi ona işarə verir (emb­lem­də onun adı­ tə­bər­zin­lə­rin ara­sı­na sa­lın­mışdır). O, su­fi hə­yat tər­zi, su­fi fəl­sə­fə­si, su­fi əx­la­qı haq­qın­da öz fi­kir­lə­ri­ni ərəb və fars dil­lə­rin­də yaz­dı­ğı 500-dən ar­tıq müx­tə­lif həcm­li el­mi və bə­dii əsər­də açıqlamışdır. Su­fi­lik ta­ri­xi­nin ən ali nü­ma­yən­də­lə­rin­dən olan Ne­mə­tul­la Vəlinin sə­yi nəticəsində tə­səv­vü­fə və su­fi­lə­rə qar­şı ma­raq xey­li artmışdır. Ətrafında çoxlu sayda mü­rid­ və da­vam­çı­la­rı­nın ol­ma­sı­na bax­ma­ya­raq Ne­mə­tul­la Vəli özü əkin­çi­lik­lə məş­ğul ola­raq şəx­si nümunəsində pe­şə­kar fəa­liy­yə­tin özü­nü­tər­bi­yə­də ən yax­şı va­si­tə ol­du­ğu­nu göstərmişdir.