"Nemətulla Vəli" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

492 bayt çıxarıldı ,  12 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
|şəkil miqyası = 200
|Adı = NEMƏTULLA VƏLİ
|Tam Adı = Əmir Nu­rəd­dinNurəddin Nemətul­lahNemətullah ibn Mir Ab­dul­la­Abdulla
|Digər Adları = Nemətulla şah
|Doğum Tarixi = [[1330]]
|}
 
'''Ne­mə­tul­laNemətulla Və­liVəli'''­bö­yükböyük fars şai­rişairi, su­fisufi, alim.
 
== Həyatı ==
 
Nemətulla Vəli ("Və­liVəli", yə­niyəni "mü­qəd­dəsmüqəddəs" - ona ve­ril­mişverilmiş ləqəb­dirləqəbdir. Bu, Al­la­hınAllahın ad­la­rın­danadlarından biridir) 1330-cu ildə [[Hələb]] (Alep­poAleppo) şə­hə­rin­dəşəhərində anadan olmuşdur. Onun ata­sıatası Mir Ab­dullaAbdulla [[su­fisufi]] mür­şi­dimürşidi, ana­sıanası isə cə­nu­bicənubi [[İra­nİran]]ın za­də­ganzadəgan [[fars­]]la­rın­danlarından idi. Nemətilla Vəlinin nəsil şəcərəsi beşin­cibeşinci [[imam]] [[Mə­həm­mədMəhəmməd Ba­qirBaqir]]dan başlayır. Gənc ikən Ne­mə­tul­laNemətulla is­lamislam öl­kə­lə­ri­nəölkələrinə uzun­müddətliuzunmüddətli səyahət­dəsəyahətdə olmuşdur. Hər bir mü­səl­ma­namüsəlmana va­cibvacib bi­li­nənbilinən [[Mək­kəMəkkə]] zi­ya­rə­tinəziyarətinə ([[Həcc]]ə) yollanmışdır. Burada şeyx Ab­dul­laAbdulla əl-Yə­fiYəfi ilə rast­la­şa­raqrastlaşaraq yed­diyeddi il müd­də­tin­dəmüddətində ona müridlik etmişdir. Mü­rid­likMüridlik müd­də­tin­dənmüddətindən son­rasonra ikin­ciikinci də­fədəfə (bu dəfə kamil bir insan kimi) yenidən sə­ya­hətəsəyahətə çıxmış, [[Qa­hirə­Qahirə]]ni, [[Suriya]]­nı, [[İra­qİraq]]ı, [[Azər­bay­ca­nAzərbaycan]]ı və İra­nıİranı gə­zmişdirgəzmişdir. O, İranın [[Kir­manKirman]] şə­hə­rin­dəşəhərində hə­mi­şə­likhəmişəlik məskunlaşmışdır.
 
Ne­mə­tul­laNemətulla Və­liVəli ye­niyeni bir [[su­fisufi]] qar­daş­lı­ğı­nınqardaşlığının (təriqətinin) ya­ra­dı­cı­sıdıryaradıcısıdır. "[[Nemətullahiyyə]]" adlanan bu təriqətin həm adı, həm də emblemi ona işarə verir (emb­lem­dəemblemdə onun adı­ tə­bər­zin­lə­rintəbərzinlərin ara­sı­naarasına sa­lın­mışdırsalınmışdır). O, su­fisufi hə­yathəyat tər­zitərzi, su­fisufi fəl­sə­fə­sifəlsəfəsi, su­fisufi əx­la­qıəxlaqı haq­qın­dahaqqında öz fi­kir­lə­ri­nifikirlərini ərəb və fars dil­lə­rin­dədillərində yaz­dı­ğıyazdığı 500-dən ar­tıqartıq müx­tə­lifmüxtəlif həcm­lihəcmli el­mielmibə­diibədii əsər­dəəsərdə açıqlamışdır. Su­fi­likSufilik ta­ri­xi­nintarixinin ən ali nü­ma­yən­də­lə­rin­dənnümayəndələrindən olan Ne­mə­tul­laNemətulla Vəlinin sə­yisəyi nəticəsində tə­səv­vü­fətəsəvvüfəsu­fi­lə­rəsufilərə qar­şıqarşı ma­raqmaraq xey­lixeyli artmışdır. Ətrafında çoxlu sayda mü­rid­müridda­vam­çı­la­rı­nındavamçılarının ol­ma­sı­naolmasına bax­ma­ya­raqbaxmayaraq Ne­mə­tul­laNemətulla Vəli özü əkin­çi­lik­ləəkinçiliklə məş­ğulməşğul ola­raqolaraq şəx­sişəxsi nümunəsində pe­şə­karpeşəkar fəa­liy­yə­tinfəaliyyətin özü­nü­tər­bi­yə­dəözünütərbiyədə ən yax­şıyaxşı va­si­təvasitə ol­du­ğu­nuolduğunu göstərmişdir.
 
101 il ömür sürmüş Nemətulla Vəli həyatının son 25 ilini Kirman vilayətinin Mahan kəndində yaşamış, burada xanəgah tikdirmişdir. Onun qəbri indiyə qədər ziyarətgahdır.
 
101 il ömür sür­müş Ne­mə­tul­la Və­li hə­ya­tı­nın son 25 ili­ni Kir­man vi­la­yə­ti­nin Ma­han kən­din­də yaşamış, burada xa­nə­gah tik­dirmişdir. Onun qəb­ri in­di­yə qə­dər zi­ya­rət­gah­dır.
{{Təsəvvüf}}
 
[[Kateqoriya:Fars şairlər]]
[[Kateqoriya:Sufilər]]
175.987

edits