Xüsusi istilik tutumu

Xüsusi istilik tutumu — İstilikvermə prosesində cismin aldığı və verdiyi enerji istilik miqdarı adlanır. İstilik miqdarı “Q” ilə işarə olunur. BS-də vahidi couldur:

[Q]=1C=1kq*m2/san2

Ədədi qiymətcə 1kq kütləli maddəni 1K və ya 1C qədər qızdırmaq üçün sərf edilən istilik miqdarına bərabər olan kəmiyyətə xüsusi istilik tutumu deyilir. Xüsusi istilik tutumu skalyar kəmiyyətdir və kiçik “c” hərfi ilə işarə edilir:

c=Q/mΔt=Q/mΔT

Burada Q-istilik miqdarı,Δt-temperatur dəyişməsi, m-isə cimin kütləsidir. “c”-nin BS-də vahidi kiloqram kelvində couldur:

[c]=[Q]/[m][ΔT]=1C/1kq*1K=1C/kq*K/1m2/K*san2

Xüsusi istilik tutumu yalnız maddənin növündən və aqreqat halından asılıdır. Suyun istilik tutumu 4200 C/kq*K-dir, bu göstərir ki, 1kq suyu qızdırmaq üçün ona 4200 C istilik miqdarı vemək lazımdır. Buzun xüsusi istilik tutumu suyun 2100 C/kq*K-dir.Dəmir maddələrin xüsusi istilik tutumu daha az olduqu üçün onlar daha az istilik miqdarı tələb edir.Məsələn:Mis(400 C) Qızıl (130 C) və s.

İstinadlarRedaktə

İstilik miqdarı