Xüsusi istilik tutumu

Xüsusi istilik tutumu —Ədədi qiymətcə 1kq kütləli maddəni 1K və ya 1°C qızdırmaq üçün lazım olan istilik miqdarına bərabər olan fiziki kəmiyyət. Xüsusi istilik tutumu- kiçik "c" hərfi ilə işarə olunur.

Xüsusi istilik tutumu- maddənin enerji uddma qabiliyyətini xarakterizə edir.

c=Q/mΔt

Q=cmΔt

Q-istilik miqdarı

c-xüsusi istilik miqdarı

Δt - (t2-t1) tempratur dəyişməsi

m - maddənin kütləsi


Burada Q-istilik miqdarı, Δt-temperatur dəyişməsi, m-isə cismin kütləsidir. “c”-nin BS-də vahidi kiloqram kelvində couldur:

[c]=[Q]/[m][ΔT] =1C/1kq*1K=1C/kq*K/1m2/K*san2


Xüsusi istilik tutumu yalnız maddənin növündən və aqreqat halından asılıdır. Suyun istilik tutumu 4200 C/kq*K-dir, bu göstərir ki, 1kq suyu qızdırmaq üçün ona 4200 C istilik miqdarı vemək lazımdır. Buzun xüsusi istilik tutumu suyun 2100 C/kq*K-dir. Dəmir maddələrin xüsusi istilik tutumu daha az olduğu üçün onlar daha az istilik miqdarı tələb edir. Məsələn: Mis(400 C), Qızıl (130 C) və s.

İstinadlar

redaktə

İstilik miqdarı

Xarici keçidlər

redaktə