Xloritləşmə - əsasən tünd rəngli süxurəmələgətirən mineralların (amfibollar, piroksenlər, biotit, epidot və b.) və ya porfir süxurların əsas kütləsindəki amorf bazisin xloritlə metasomatik əvəzlənmə prosesi. Çox hallarda xloritləşmə əsasi, ultraəsasi, bəzən orta və turş tərkibli süxurlar, onların tufları, metamorfik və gilli şistlər, qumdaşları məruz qalır. Xloritləşmiş süxurlar 3 əsas genetik tipə ayrılır: 1) regional metamorfizm (yaşıl şistlər); 2) avtometamorfizm - avtometasomatoz (spilitlər); 3) hidrotermal məhlulların təsirilə əmələgəlmiş genetik tiplər.

Xloritləşmə
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.