Yarımfəsilə, Karl Linneyın (1707-1778) 1735-ci ildə nəşr etdirdiyi 11 səhifəlik Systema Naturae adlı əsərində yazdığı taksonomik kateqoriyalara daxil edilməməsinə baxmayaraq, daha sonra inkişaf etdirilən və hələ də istifadə olunan kateqoriyalardan fəsilənin alt kateqoriyasıdır. Linné canlıları 5 taksonomik kateqoriyaya yerləşdirmişdir. Fəsilə bura daxil deyildir.

 • Sinif (Classis)
 • Qrup (Ordo)
 • Cins (Genus)
 • Növ (Species)
 • Variantlar (Varietas)

Daha sonra Linné bitki və heyvanlara ad vermək üçün ikili adlandırma (binominal nomenklatura), yəni 2 sözdən ibarət bir sistem (Cins adı + Epitet adı = Növ adı) hazırladı. Bu sistem müəyyən dəyişikliklərə məruz qalsa da, yenə də qüvvədədir. Bu gün taksonomik kateqoriyalara və canlı qruplarına görə adlandırma zamanı istifadə edilən formalar aşağıdakılardır:

 • Aləmüstü (domen)
 • Aləm (Regnum)
 • Yarımaləm (Subregnum)
 • Tip/Şöbə (Diviso-Phylum) (-phyta)
 • Yarımtip/Yarımşöbə (Subdivisio-Subphylum)
 • Sinif (Classis) (-opsida)
 • Yarımsinif (Subclassis)
 • Dəstə/Sıra (Ordo) (-ales)
 • Yarımdəstə/Yarımsıra (Subordo)
 • Fəsilə (Familia) (-aceae)
 • Yarımfəsilə (Subfamilia)
 • Triba (Tribus) (-eae)
 • Yarımtriba (Subtribus)
 • Cins (Genus)
 • Alt cins (Subgenus)
 • Seksiya (Sectio)
 • Yarımseksiya (Subsectio)
 • Cərgə (Serie)
 • Yarımcərgə (Subserie)
 • Növ (Species)
 • Yarımnöv (Subspecies)
 • Varitet/Müxtəliflik (Varietas)
 • Yarım müxtəliflik (Subvarietas)
 • Forma (Forma)
 • Yarımforma (Subforma)
Taksomaniya ranqları

Aləmüstü (domen) — Aləm — Yarımaləm — Tipüstü/Şöbəüstü — Tip/Şöbə — Yarımtip/Yarımşöbə — Sinifüstü — Sinif — Yarımsinif — İnfrasinif — Dəstəüstü/Sıraüstü — Dəstə/Sıra — Yarımdəstə/Yarımsıra — İnfradəstə — Fəsiləüstü — Fəsilə — Yarımfəsilə — Tribaüstü — Triba (biologiya) — Yarımtriba — Cins — Yarımcins — Seksiyaüstü — Seksiya — Yarımseksiya — Cərgə — Yarımcərgə — Növ — Yarımnöv — Varitet/Müxtəliflik — Yarım müxtəliflik — Forma — Yarımforma

TaksonomiyaBinominal nomenklatura