İsim — əşyanın adını bildirir. Kim? nə? hara? suallarından birinə cavab verir. İsmin 6 halı var: adlıq hal, yiyəlik hal, yönlük hal, təsirlik hal, yerlik hal və çıxışlıq hal. İsim hallanır, cəmlənir, mənsubiyyətə görə isimlər dəyişə bilir, tək və cəm olur, konkret və mücərrəd olur, şəxs şəkilçisi qəbul edə bilir. Lüğət tərkibindəki sözlərin çoxunu isimlər təşkil edir.

Konkret və mücərrəd isimlərRedaktə

Konkret isimlər dedikdə duyğu üzvlərimizlə hiss etdiyimiz, gördüyümüz cisimlər nəzərdə tutulur. Məsələn:kitab, torpaq, daş, qaşıq, duz və s.

Mücərrəd isimlər duyğu üzvləri ilə hiss edilməyən varlıqlara, hiss və düşüncəyə aiddir. Məsəln: fikir, xəyal,pislik,borc məqsəd.

Hava, külək kimi isimlər konkret isim hesab olunur. Analıq, atalıq, bacılıq və s. isimləri həm konkret, həm də mücərrəddir. Məs:analıq hissi deyəndə mücərrəd,analığım gəldi dedikdə isə konkret hesab olunur.

İsmin quruluşca növləriRedaktə

Sadə isimlərRedaktə

Sadə isimlər bir kökdən ibarət olur. İsimlərin

 • , eləcə də sadə isimlərin qrammatik şəkilçilər qəbul edərək dəyişməsi onların quruluşuna təsir etmir.

Düzəltmə isimlərRedaktə

Düzəltmə isimlər söz düzəldici (leksik) şəkilçilər vasitəsi ilə düzəlir. İsim düzəldən şəkilçilər 4 cür olur.

İsimdən isim düzəldən Feildən isim düzəldən Sifətdən isim düzəldən Saydan isim düzələn
çi4 ış4 lıq4 lıq4

iq4

lik4 ki4
ıstan4 ıq4
ça2 ıcı4

Adlardan isim düzəldən şəkilçilər:

-çı: pambıqçı, dəmirçi.

-lıq: atalıq, yaxşılıq, düzənlik.

-lı: Mahmudlu, Rəhimli.

-ça: bağça, kitabça.

-cıq: evcik, qulaqcıq.

-cığaz: qızcığaz.

-gil: dostumgil, bibimgil.

-i, -vi: Şirvani, Gəncəvi.

-ov, -ova, -yev, -yeva: Hüseynov, Hüseynova, Əliyev, Əliyeva.

-zadə: Abbaszadə, Əhmədzadə.

-anaq: Tozanaq.

-daş: yoldaş, sirdaş.

-stan: Gürcüstan, gülüstan.

-xana: xəstəxana, kitabxana.

-dar: anbardar.

-dan: qənddan, güldan.

-laq: qışlaq, buzlaq.

-kən: yelkən.

-caq: oyuncaq, əlcək.

-pik: yelpik.

-şünas: əmtəəşünas, şərqşünas.

-gər: misgər, kimyagər

-izm: mayerializm, realizm, romantizm

-ist: idealist, realist

-baz: quşbaz, hoqqabaz

-iyyat: ədəbiyyat, əbədiyyət;

İyyə

-saz: rəngsaz, saatsaz.

-kar: zülmkar, sənətkar

-gah: səcdəgah, ibadətgah.

-ıltı: guppultu, pıçıltı.


Feildən isim düzəldən şəkilçilər

-ış: duruş, çağırış;

-aq (-q, -k): yataq, sarıq, döşək;

-ma: süzmə, bağlama;

Qı ğı

-tı: çığırtı, döyüntü;

-ıntı: qazıntı, ovuntu, tikinti.

-ıcı: alıcı, seçici.

-ı: örtü, çəki, qorxu.

Iq

Im

Maq

Qın ğın

-ın, -n: əkin, talan.

-ar: çapar, açar.

-acaq: yanacaq, sığınacaq.

Ir ir

İd Üd

Caq

Inc inc c

Ğa gə

-anaq: boğanaq, biçənək.

-mac: yanıltmac, bulamac;

-maca: tapmaca, atmaca;

Ca

Laq

Kəm


Mürəkkəb isimlərRedaktə

Mürəkkəb isimlər iki və daha artıq sözün birləşməsindən əmələ gəlir. Mürəkkəb isimləri əmələ gətirən sözlər eyni nitq hissəsinə də, müxtəlif nitq hissələrinə də aid ola bilər. Bu cəhətdən, mürəkkəb isimlərin aşağıdakı növləri var:

Mürəkkəb isimlərin əmələ gəlməsi 3 cür olur:

 • Heç bir köməkçi vasitə olmadan sözlər birləşərək mürəkkəb isim əmələ gətirir.
 • Mürəkkəb ismin ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçili olur.
 • Aralarında ha, a, ə şəkilçiləri işlənməklə felin təkrarı ilə.

Mürəkkəb isimlər də sadə və düzəltmə isimlər kimi, bir söz (bir leksik vahid) olduğuna görə bir vurğuya malik olur. Mürəkkəb ismi əmələ gətirən sözlər birlikdə tələffüz olunur və bir yerdə yazılır.

Mürəkkəb adlarRedaktə

Birləşmələrlə ifadə olunan adlar mürəkkəb adlar hesab olunur. Mürəkkəb adlar bütövlükdə cümlənin bir mürəkkəb üzvü olur, amma mürəkkəb sözlər sadə cümlə üzvü olur.

 • Ad və soyad
 • Ad və ata adı
 • Ad və ləqəb
 • Ad və onlarla yanaşı işlənən bəy, xan, mirzə və bu kimi digər sözlər.

Əşyaların adlandırma qaydasına görə isimlər iki cür olur.

Ümumi isimlərRedaktə

Ümumi isimlər eyni cinsli əşyaların hamısına birlikdə verilən adlardır. Dünyada nəqədər müxtəlif ağac növü var. Ancaq bunların hamısında ümumi cəhət var, hamısı ağacdır. Ona görə ağac sözü bunlara verilən ümumi addır, ümumi isimdir.

Xüsusi isimlərRedaktə

Eyni cinsli əşyaları bir-birindən fərqləndirmək üçün onlara verilən xüsusi adlara xüsusi isimlər deyilir. Xüsusi isimlərin də növləri də çoxdur. Onların bəziləri:

 • İnsan adlarına aid xüsusi isimlər.
 • Yer adlarına aid xüsusi isimlər.
 • Əsər, mətbuat adlarına aid xüsusi isimlər.
 • Su ilə əlaqədar xüsusi isimlər.

Xüsusi isimlərRedaktə

Eyni cinsli əşyaları bir-birindən fərqləndirmək üçün onlara verilən xüsusi adlara xüsusi isimlər deyilir. Xüsusi isimlərin də növləri də çoxdur. Onların bəziləri:

 • İnsan adlarına aid xüsusi isimlər.
 • Yer adlarına aid xüsusi isimlər.
 • Əsər, mətbuat adlarına aid xüsusi isimlər.
 • Su ilə əlaqədar xüsusi isimlər.

İsimlərin baş hərflərinin yazılışıRedaktə

 • İşlənmə yerindən asılı olmayaraq, xüsusi isimlərin baş hərfləri həmişə böyük yazılır.
 • Ümumi isimlərin baş hərfləri, bir qayda olaraq, kiçik yazılır.
 • Ümumi isimlərin baş hərfləri aşağıdakı hallarda böyük yazılır:

a) Cümlənin əvvəlində.
b) Bir sıra mərkəzi idarə, təşkilat adlarında.
c) Şeir misralarının başlanğıc sözünün ilk hərfi.

d) Prezident adlarında

İsimlərin kəmiyyətə görə dəyişməsi ==Redaktə

Azərbaycan dilində isimlər cəm şəkilçisi qəbul edərək cəmlənir. Şəkilçisi: -lar, -lər. Cəm şəkilçisi qəbul etməmiş isimlər təkdə, cəm şəkilçisi qəbul etmiş isimlər cəmdə hesab olunur. Təkdə olan isimlər əşyanın ümumi adıdır və qrammatik cəhətdən təkdə hesab olunur; cəmdə olan isimlər isə eyni əşyanın çoxluğunu bildirir.

Xüsusi isimlərin cəmlənməsiRedaktə

Nitqdə bəzən xüsusi isimlər də cəm şəkilçisi ilə işlənir. Xüsusi isimlər cəmlənəndə də ilk hərfləri böyük yazılır: Xətailər, Vaqiflər.

Topluluq bildirən isimlər (toplu isimlər)Redaktə

İsimlərin bir qismi heç bir şəkilçi, heç bir köməkçi vasitələr olmadan topluluq bildirir. Məsələn: cəmiyyət, qoşun, naxır, dəstə, xalq, ordu, ilxı, el, alay və s. Topluluq bildirən isimlər təklik bildirən isimlərlə qarşı-qarşıya dayanır. Cəm isimlər və topluluq bildirən isimlər aşağıdakı cəhətlərdən fərqlənir:

 • Cəm isimlər -lar, -lər şəkilçisi ilə formalaşır, topluluq bildirən isimlərin topluluq məzmunu onların öz daxilində olur.
 • -lar, -lər şəkilçisi qəbul etmiş isimlər qrammatik cəhətdən cəmlənmiş isimlərdir, topluluq bildirən isimlər isə qrammatik cəhətdən cəm isimlər deyil.
 • Topluluq bildirən isimlərə də -lar, -lər şəkilçisi əlavə edib onları cəmləndirmək olur. Məsələn, qoşunlar, partiyalar, dəstələr və s. İstisna olaraq bu toplu isimlər cəmləmir (cəm şəkilcisi qəbul etmir): camaat, əhali, şüəra, üləma. Əgər topluluq bildirən isimlər cəm isimlərdən fərqlənməsəydi, onlara cəm şəkilçisi əlavə etmək olmazdı.

İsimlərin mənsubiyyətə görə dəyişməsiRedaktə

İsimlər mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edərək şəxslərlə şəxslər arasında, şəxslərlə əşyalər arasında, əşyaların özləri arasında mənsubiyyət bildirir. Əşyanın kimə və nəyə məxsus olduğunu bildirmək üçün isimlərin sonuna artırılan şəkilçilər mənsubiyyət şəkilçiləridir.

Bəzən uşaqlar mənsubiyyətlə hal şəkilçisini qarışdırır.Mənsubiyyət şəkilçiləri əşyanın mənsub olduğunu bildirir.

Mənsubiyyət şəkilçilərini göstərən cədvəl

Şəxslər Şəkilçilər
I şəxs tək -ım, -im, -um, -üm, -m
I şəxs cəm -ımız, -imiz, -umuz, -ümüz, -mız, -miz, -muz, -müz
II şəxs tək -ın, -in, -un, -ün, -n
II şəxs cəm -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz, -nız, -niz, -nuz, -nüz
III şəxs -ı, -i, -u, -ü, sı, si, su, sü
 • III şəxsin cəmini bildirən mənsubiyyət şəkilçisi yoxdur.

İsimlərin hallanmasıRedaktə

İsim cümlədə hal şəkilçisi qəbul edərək dəyişir. Bu dəyişmə cümlədə sözlərin əlaqəsini təmin edir. İsmin belə dəyişməsinə onun hallanması deyilir. Azərbaycan dilində ismin altı halı var:

 • Adlıq hal
 • Yiyəlik hal
 • Yönlük hal
 • Təsirlik hal
 • Yerlik hal
 • Çıxışlıq hal

İsmin hallarını, şəkilçilərini, suallarını göstərən cədvəl

İsmin halları İsmin hallarının şəkilçiləri İsmin hallarının sualları
Adlıq hal Kim? Nə? Hara?
Yiyəlik hal -ın, -in, -un, -ün Kimin? Nəyin? Haranın?
Yönlük hal -a, -ə Kimə? Nəyə? Haraya?
Təsirlik hal -ı, -i, -u, -ü, Kimi? Nəyi? Haranı?
Yerlik hal -da, -də Kimdə? Nədə? Harada?
Çıxışlıq hal -dan, -dən, Kimdən? Nədən? Haradan?

Adlıq halRedaktə

Bu halda olan isimlər ancaq əşyanın adını bildirir, onun başqa əşyaya, hərəkətə münasibətini bildirmir. Cümlədə əsasən üç mövqedə işlənir:

 • Mübtəda rolunda
 • Xəbər rolunda
 • Xitab rolunda

İsimlər lüğətlərdə ilkin formalarında yazılır; şərti olaraq onlar adlıq halda hesab olunur.

İsmi birləşmələrRedaktə

Həm də ismi birləşmələr də mövcuddur.İsmi birləşmələr-əsas tərəfi(yəni birinci tərəfi) isim olan söz birləşmələrinə ismi birləşmələr deyilir.Məsələn:qələmin şəkili və s.

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə