Şlis birləşməsi

Şlis birləşməsi - üzərində çıxıntılar açılmış val ilə daxili səthində girintilər açılmış oymaqdan ibarətdir. Bu birləşmə böyük burucu momenti valdan çarxa və əksinə ötürmək üçün istifadə olunur. Val üzərində şlislərin sayı 20-yə qədər ola bilər. Texnikada əsasən şlislərin sayı 6...8 olan birləşmələr daha çox yayılmışdır. Valın diametrindən asılı olaraq Standara uyğun seçilirlər.

Şlis birləşməli val və oymaq.
Şlis birləməli val və oymağın müvafiq kəsiklərə uyğun profilləri.


Növləri redaktə

Dişlərinin profilinin formasından asılı olaraq şlislər:

  • düzbucaq profilli;
  • evolvent profilli;
  • üçbucaq profilli.

olurlar.

Hazırlanması redaktə

Val üzərində şlislər xüsusi frezlər vasitəsilə kəsmə üsulu ilə hazırlanır, oymağın deşiyindəki pazlar isə dartılma üsulu ilə açılır.


Mərkəzləşdirilməsi redaktə

Şlis birləşməsi üç üsul ilə mərkəzləşdirilir:

  • yan səthinə görə;
  • daxili diametrinə görə;
  • xarici diametrinə görə.


Mənbə redaktə

Kərimov Z.H. Maşın hissələri və yükqaldırıcı-nəqledici maşınlar. Ali texniki məktəblər üçün dərslik. II nəşri - Bakı, "Maarif", 2002, 596 səh.

Həmçinin bax redaktə