Ədədi silsilə

1) 2; 5; 8; 11; 14; ... ,
2) – 1; 3; 7; 11; 15; ... ,
3) 3; 1; – 1; – 3; – 5; ... , ədədi ardıcıllıqlarından (1)-də ikincidən başlayaraq hər bir hədd özündən əvvəlki hədlə 3-ün cəminə, (2)-də ikincidən başlayaraq hər bir hədd özündən əvvəlki hədlə 4-ün cəminə, (3)-də ikincidən başlayaraq hər bir hədd özündən əvvəlki hədlə (– 2)-nin cəminə bərabərdir. Bu növ ədədi ardıcıllıqlar ədədi silsilə adlanır.


İkincidən başlayaraq hər bir həddi özündən əvvəlki hədlə eyni bir ədədin cəminə bərabər olan ədədi ardıcıllığa ədədi silsilə deyilir. Başqa sözlə, istənilən natural üçün

  • olarsa, ardıcıllığına ədədi silsilə deyilir, burada hər hansı ədəddir.


Ədədi silsilənin bu tərifindən görünür ki, ikincidən başlayaraq hər bir həddən özündən əvvəlki həddi çıxsaq, eyni bir ədədi alınar. ədədinə ədədi silsilənin fərqi deyilir:

  • bu düsturda əgər olarsa, ədədi silsilə artan ardıcıllıq, olarsa, azalan ardıcıllıq, olarsa, sabit ardıcıllıq olur.


Ədədi silsilə o zaman verilmiş hesab edilir ki, onun - birinci həddi və - silsilə fərqi verilmiş olsun. Yəni verilsə ədədi silsiləsinin istənilən həddini

  • düsturu ilə tapmaq olar. Bu düstura ədədi silsilənin n-ci həddinin düsturu deyilir.


  • düsturunu şəklində yazıb, , işarə etsək, alarıq.

Ədədi silsilənin xassələriRedaktə

Ədədi silsilənin  -ci həddinin düsturunun tətbiqi ilə onun aşağıdakı xassələri alınır:

1. Sonlu ədədi silsilədə uclardan eyni uzaqlıqda duran hədlərin cəmi kənar hədlərin cəminə bərabərdir. Yəni,  ; ; ;...;   ədədi silsiləsində bu düstur alınır:

  •   burada,   əvvəldən  -cı hədd,   isə axırdan  -cı həddir.

2. Ədədi silsilədə indekslərinin cəmi bərabər olan hədlərin cəmi bərabərdir. Yəni,   olarsa,   olar.

3.   olduqda, ədədi silsilədə   olur.

4. Ədədi silsilədə ikincidən başlayaraq hər bir hədd özündən əvvəlki və sonrakı hədlərin ədədi ortasına bərabərdir. Yəni,

  •   buna ədədi silsilənin xarakterik xassəsi deyilir.

5.   ədədi silsiləsində   olduqda,   bərabərliyi doğrudur.

6.   olduqda,   ədədi silsiləsi üçün   bərabərliyi doğrudur,   ədədi silsilənin fərqidir.

  ədədi silsiləsinin ilk   həddinin cəmi, yəni  + + +...+  cəmi bu düsturla hesablanır:

  •  . Bu düsturda   olduğunu nəzərə alsaq daha ətraflı olan bu düsturu alarıq:
  •  . Bu düsturların hər ikisi ədədi silsilənin ilk   həddinin cəmi düsturları adlanır.

7. Ədədi silsilənin  -cı həddi məlum olduqda onun ilk   sayda həddinin cəmi

  •   düsturu ilə hesablanır.

8. Ədədi silsilənin ilk   həddinin cəmi  -in ifadəsi məlum olduqda onun hər hansı   nömrəli həddini

  •   düsturu ilə hesablamaq olar.

Həmçinin baxRedaktə