Əhməd Arif Hikmət Əfəndi

Əhməd Arif Hikmət Əfəndi (1786, Konstantinopol22 mart 1859, Konstantinopol) — Osmanlı alimişeyxülislamı.

Əhməd Arif Hikmət Əfəndi
ƏvvəlkiMəkkəyizadə Mustafa Asım Əfəndi
SonrakıMəşrəfzadə Mehmed Arif Əfəndi
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri İstanbul
Vəfat tarixi
Vəfat yeri

Həyatı redaktə

Tam adı Seyid Hacı Əhməd Arif Hikmət Əfəndidir. 1786-cı ildə İstanbulda anadan olmuşdur. Atası İbrahim İsmet bəy padişah lll Selim dönəmində nakib-ül-eşraf [1]kazasker[2] idi. Böyük babası və babası dövlət adamları olub vəzirlik rütbəsinə qədər yüksəlmişdilər.

Mənbə redaktə

 • Ârif Hikmet, Dîvân-ı Ârif Hikmet Beyefendi (nşr. Mehmed Zîver), İstanbul 1283;
 • Şem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), III, 40, 46;
 • Vâsıf, Târih (İlgürel), s. 237, 256–257;
 • Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Ârif Hikmet: hayâtühû ve meâsirüh (nşr. Muhammed el-Hatrâvî), Beyrut 1403/1983;
 • Fatîn, Tezkire, s. 70–71;
 • Devhatü’l-meşâyih, s. 129–131;
 • Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye, İstanbul 1303, s. 171, 193, 203;
 • Hediyyetü’l-ʿârifîn, I, 42, 188;
 • Sicill-i Osmânî, I, 130;
 • Gibb, HOP, IV, 350–355;
 • Fatma Aliye, Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, İstanbul 1332, s. 31–33, 43 vd., 50–55, 104;
 • Osmanlı Müellifleri, II, 327 vd.;
 • İlmiyye Salnâmesi, s. 590;
 • İbnülemin, Son Asır Türk Şairleri, s. 636–646;
 • Yusuf Sağlam, Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey’in Arapça Divanı Tercümesi (mezuniyet tezi, 1947), İÜ Ed.Fak. Türkoloji Seminer Kitaplığı, nr. 1468;
 • Harputlu İbrâhim Efendi, ed-Dürrü’l-muntaẓam fî menâḳıbı ʿÂrifi’l-Ḥikem, Ârif Hikmet Ktp., nr. 3847, s. 85;
 • İsmail Cerrahoğlu, "Şeyhulislâm Arif Hikmet ve Medine-i Münevverede Kurduğu Kütüphane", AÜİFD, XXX (1988), s. 111;
 • Fevziye Abdullah Tansel, "Ârif Hikmet Bey", İA, I, 564–568;
 • R. Mantran, "Arif Hikmet Bey", EI2 (İng.), I, 630.

İstinadlar redaktə