Əsas menyunu aç

StatusuRedaktə

KateqoriyasıRedaktə

Təhlükə vəziyyətindədir (EN). Qorunması gücləndirilməsə kritik vəziyyətə düşə bilər.

Qısa təsviriRedaktə

Ümumi rəngi bozumtul-kürəndir. Beli uzununa naxışlıdır. Qanadları pas kimi kürəndir. Boğazı ağımtıl, döşü və çinədanı isə açıq-bozdur. Bədəninin yanları köndələn ağ zolaqlı açıq-kürəndir [1].

YayılmasıRedaktə

Yaşayış yeri və həyat tərziRedaktə

Su hövzələrininçayların bitkilərlə sıx örtülmüş bataqlıq sahilləri əsas yaşayış yerləridir. Gündüz fəal olur. Azərbaycanda miqrantdır. Yaz köçü aprel–may aylarında, payız köçü isə oktyabr–noyabr aylarında müşahidə olunur [2][3]. Həşəratlar, onların sürfələri, molyusklar, bitki toxumları yeyir [4].

Məhdudlaşdırıcı amillərRedaktə

Əhali üçün əhəmiyyətiRedaktə

Qorunması üçün qəbul edilmiş tədbirlərRedaktə

Qorunması üçün məsləhət görülmüş tədbirlərRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A. Azərbaycanın quşları. Bakı, “Çaşıoğlu”, 2005, s. 165;
  2. Сатунин К.А. Материалы к познованию птиц Кавказского края \\ Зап. Кавк. отд. Русского геог. об-ва. 1907, кн. 26, вып. 3, с. 104;
  3. Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A. Azərbaycanın quşları. Bakı, “Çaşıoğlu”, 2005, s. 165;
  4. Babayev İ.R. Хязяр дянизинин cянуб-гярб сащилляриндя надир, нясли кясилмякдя олан су-батаглыг гушларынын мцасир вязиййятi \\ ХХ ясрин сонунда щейванлар аляминин горунмасы вя юйрянилмяси. Академик М.Я. Мусайевин 80 иллийиня щяср олунмуш елми конф. mat-rı., Бакы, “Елм”, 2001, s. 307-310;

ƏdəbiyyatRedaktə

1. Mustafayev Q.T. Azərbaycanda ornitofaunanın spektri. Bakı, BDU, 2004, 35 s.;
2. Бабаев И.Р. Размещение и численность редких видов водно-болотных птиц на прибрежной полосе Азербайджанского сектора Каспия \\ IV международная конференция “Биологическое Разнообразие Кавказа” посвященная 60-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, академика РЭА, профессора Абдуррахманова Г.М. Махачкала, 2002, с. 72-74;
3. Babayev İ.R. və b. Lənkəran ovalığında su və sahil quşlarının yayılması və kəmiyyət göstəriciləri \\ Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Biologiyada elmi nailiyyətlər” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları (22-23 may). Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2009, s. 372-374.
4. Mustafayev Q.T., Babayev İ.R. Quşların qorunması (monoqrafiya). Bakı, "Elm", 2012, 255 s.