Allofon

Allofon (ing. Allophone) – fonemin sözdəki yerindən, digər səslərlə qonşu olmasından, saitin vurğulu və ya vurğusuz olmasından asılı olaraq tələffüz variantıdır.Azərbaycan dilində bir neçə allofon səs var.

"K k" hərfi söz başında /c/ səsini göstərir,amma sözün ortasında və axrında /ç/ səsi kimi tələffüz olunur.

Başda:kömür [œmyɾ]

Ortada:məktəb [mæçt̪æb]

Axırda:inək [in̪æç]

"Ğ ğ" hərfi /ʁ/ fonemini gostərir,lakin bəzi sözlərdə çox hadisələrdə bu hərf /ʕ/ kimi tələffüz olunur.

Boğaz [bɔʕɑz̪]

Bəlğəm [bæl̪ˤʕæm]

ƏdəbiyyatRedaktə

  • İmamverdiyev Y.N., Suxostat L.V. "Nitq texnologiyaları üzrə terminlərin izahlı lüğəti", 2015, “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı, 111 səh.