Apofillit

Apofillitmineral, KCa4[F | (Si4O10)2] ·8H2O. Na qismən K-u, OH- F-u, Al – Si-u əvəz edir. Tetraqonal. Habitus prizmatik və lövhəvari. İkiləşmə {111} üzrə. Ayrılması  {001} üzrə mükəmməl, {110} üzrə üzrə qeyri-mükəmməl. Aqreqat: dənəvər və druzlar. Rəngsiz və zəif boyanmış. Sərtliyi 4,5-5. Xüsusi çəki 2,4. Hidrotermal; bazaltların badamcıqlarında və seolitli trapplarda; bəzi hallarda qranit və metamorfik süxurların boşluqlarında; pektolitlə birgə bəzi qələvi süxurların kontakt zonalarında. Növ müxtəlifliyi: natrium-apofillit.

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press, 2006, 679 səh.