Bəşir Əhmədov

Əhmədov Bəşir Abbas oğlu (5 may 1932, Tovuz rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ - 19 iyun 2007-ci il, Bakı, Azərbaycan) — Azərbaycan filoloq-dilşünası, metodist, pedaqoq. Ali Attestasiya komissiyasında ekspert şurasının, pedaqoji elmlər üzrə ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının, Elmlər Akademiyasında Terminologiya komitəsinin, Beynəlxalq Pedaqoji Elmlər Akademiyasının, Bakı Slavyan Universitetində universitet və fakültə elmi şuralarının, Azərbaycanda Pedaqoji-Psixoloji Elmləri Əlaqələndirmə Komissiyası rəyasət heyətinin, "Maarifçi" qəzeti redaksiya heyətinin və Milli Məclisdə təhsil qanununun yeni redaksiyasını hazırlayan işçi qrupunun üzvü olmuşdur.

Bəşir Əhmədov
Bəşir Abbas oğlu Əhmədov
Bəşir Əhmədov.jpg
Doğum tarixi
Doğum yeri Alakol, Tovuz rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vəfat tarixi (75 yaşında)
Vəfat yeri Bakı, Azərbaycan
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Uşağı İlham Əhmədov
Elm sahəsi filologiya, dilçilik
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru
Elmi adı professor

HəyatıRedaktə

Bəşir Əhmədov 1932-ci il 5 mayda Tovuz rayonunun Alakol kəndində anadan olmuşdur. 7 illik təhsilini Alakol kənd məktəbində, orta təhsilini isə Gədəbəy rayonunun Qoşabulaq kənd orta məktəbində almışdır. 1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1955-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir. 1953-cü ildən elmi məqalələri mətbuat səhifələrində dərc olunmağa başlamışdır. 1955-ci ildə Mərəzə qəsəbəsində (Şamaxı rayonu), daha sonra isə Əli Bayramlı (Şirvan) rayonunda dil-ədəbiyyat müəllimi işləmişdir. Elə həmin il Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur. 1961-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ə.Dəmirçizadənin rəhbərliyi altında "V sinifdə Azərbaycan dili fonetikasının tədrisi" mövzusunda namizədlik, 1967-ci ildə "Məzmunla formanın vəhdəti nitq inkişafı metodikasının əsası kimi" (elmi məsləhətçi prof. Ə.Abdullayev) adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1960-1966-cı illərdə Azərbaycan ETPEİ-də elmi işçi, sonra elmi katib vəzifələrində çalışmışdır. 1966-1971-ci illərdə M.F.Axundov adına APRDƏİ (indi BSU) Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının, 1971-1976-cı illərdə isə V.İ.Lenin adına APİ-də (indi ADPU) Pedaqogika kafedrasının müdiri işləmişdir. 1976-1984-cü illər arasında APXDİ-də pedaqogika fənnini tədris etmişdir. 1984-cü ildən ömrünün sonuna qədər Bakı Slavyan Universitetində Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasına rəhbərlik etmişdir. Beynəlxalq Pedaqoji Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olmuşdur.

Üç övladı, yeddi nəvəsi və beş nəticəsi var.

2007-ci ildə vəfat etmişdir.

16 noyabr 2015-ci ildə Bakı Slavyan Universitetində professorun "Etimologiya lüğəti"nin təqdimatı keçirilmişdir.[1]

FəaliyyətiRedaktə

Bəşir Əhmədov elmi yaradıcılığa 1961-ci ildə başlamışdır. Onun yaradıcılığı Azərbaycan dilçiliyi, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası və pedaqogika elmi ilə bağlıdır. O, bir çox publisistik yazıların da müəllifidir. Alim eyni zamanda Azərbaycanda elmi kadrların hazırlanmasında fəaliyyət göstərmişdir. O, 3 doktorluq işinə elmi məsləhətçi, 25 elmlər namizədinə elmi rəhbər olmuş, 75 dəfə rəsmi opponent kimi çıxış etmiş, 30 əsərin elmi redaktoru olmuşdur. Keçmiş SSRİ-nin bir sıra şəhərlərində, o cümlədən Kiyev, Daşkənd, Tbilisi, İrəvan və s. dəfələrlə elmi konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Onun yazılarından bir qismi Azərbaycandan kənarda dərc olunmuş, görkəmli akademiklər A.Tekuçev, M.A.Danilov, A.V.Dudnikov, Babanski və s. tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Alim 1985-ci ildən M.F.Axundov adına Pedaqoji İnstitutda fəaliyyət göstərən "Məktəbə kömək komissiyası"nın sədr müavini kimi Azərbaycanın, demək olar ki, bütün rayonlarında olmuş, xalq təhsilinin müasir problemlərinə dair silsilə mühazirələr oxumuş, bu barədə mətbuat səhifələrində müntəzəm olaraq informasiyalar dərc etdirmişdir. O, həm də Ali Attestasiya Komissiyasında ekspert şurasının, pedaqoji elmlər üzrə ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının, Elmlər Akademiyasında Terminologiya komitəsinin, Beynəlxalq Pedaqoji Elmlər Akademiyasının, Bakı Slavyan Universitetində universitet və fakültə elmi şuralarının, Azərbaycanda Pedaqoji-Psixoloji Elmləri Əlaqələndirmə Komissiyası rəyasət heyətinin, "Maarifçi" qəzeti redaksiya heyətinin və Milli Məclisdə təhsil qanununun yeni redaksiyasını hazırlayan işçi qrupunun üzvü olmuşdur. Keçmiş SSRİ dövründə Moskvada pedaqogikanın metodoloji problemləri üzrə elmi şuranın üzvü olmuş və bütövlükdə Zaqafqaziyanı təmsil etmişdir. Onun 33 monoqrafiyası, dərslikləri və dərs vəsaitləri, müxtəlif jurnal və qəzetlərdə çap olunmuş 650-ə yaxın məqaləsi mövcuddur. Metodist alimin zəngin elmi yaradıcılığının bir hissəsini 1960-1977-ci illərdə qələmə aldığı monoqrafiyaları təşkil edir. O, dilçilik, metodika və pedaqogikanın müxtəlif problemlərini özündə əks etdirən monoqrafiyalarında toxunduğu hər bir məsələni özünəməxsus tərzdə araşdırmağa çalışmışdır. Monoqrafiyalarda fonetikanın tədrisi, Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və metodları, rabitəli nitq vərdişlərin inkişaf etdirmək yolları, Azərbaycan dili dərslikləri ilə işləməyə dair metodik göstərişlər, sadə cümlənin tədrisi, nitq inkişafında müxtəlif fənlərin rolu və digər məsələlər əhatə olunmuşdur. Alim öz yazılarında elmə aşağıdakı yenilikləri gətirmişdir:

 • Azərbaycan dili təlimi prosesində səslə hərfin, tələffüzlə yazının müqayisəli öyrədilməsinin zəruriliyi;
 • Nitqin məzmunu ilə formasının, fikirlə ədəbi dil normalarının vəhdətlə öyrədilməsi zəruriliyi;
 • Təlimdə müəllimə həqiqi müstəqilliyin verilməsi, onun yaradıcı fəaliyyətinin təqdir olunması zəruriliyi;
 • Şeirin şifahi nitq formaları zəminində yazılması zəruriliyi;
 • Söz birləşməsi, frazeoloji vahid və mürəkkəb sözlərin spesifik xüsusiyyətləri;
 • "Pedaqoji gerçəklik", "Pedaqoji proses" anlayışının vacibliyi;
 • Müəyyən şəxsli təktərkibli cümlənin mahiyyətinin açılması;
 • Təyinin nəyi təyin etməsi məsələsi;
 • Mürəkkəb söz və kəmiyyət kateqoriyası məsələsi;
 • Məktəb direktorlarına tam səlahiyyətlər verilməsinin züruriliyi;
 • Dərsin diskussiya şəklində təşkilinin zəruriliyi;
 • Təhsillə bağlı inkişafın rəqabətlə bağlı olmasının əsaslandırılması;
 • Söz birləşmələrinin tərəfləri arasında sintaktik əlaqə məsələsi;
 • Felin "Mürəkkəb zaman" anlayışının elmi əsasa malik olmaması;
 • Təlim-tərbiyədə islam dininin öyrədilməsi zəruriliyi.
 • Durğu işarələrinin dəqiqləşdirilməsi.[2]

Monoqrafiyalar, dərsliklər, dərs vəsaitləriRedaktə

 1. İbtidai məktəbdə ana dilinin tədrisi təcrübəsindən (T.Kərimov və başqaları). Bakı: Maarif, 1959.
 2. Azərbaycan dili (rus məktəbləri üçün proqram). Bakı: Azərtədrisnəşr, 1960.
 3. Beşinci sinifdə Azərbaycan dili fonetikasının tədrisinə dair. Bakı: Azərtədrisnəşr, 1960.
 4. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı proqramı (Ə.Əfəndizadə, Y.Kərimov) Dağıstan məktəbləri üçün. Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.
 5. Azərbaycan dili (Y.Əfəndiyev), Rus məktəblərinin 5-ci sinfi üçün dərslik. Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.
 6. Dil və ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin sosialist vətənpərvərliyi və proletar beynəlmiləlçiliyi ruhunda tərbiyə edilməsi (Y.Talıbov, C.Əhmədov və b.). Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.
 7. V-VIII sinif şagirdlərinin rabitəli nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək yolları haqqında. Bakı: Maarif, 1963.
 8. Sadə cümlənin tədrisi prosesində nitq inkişafı üzrə aparılan işlər. Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.
 9. Gənc nəslin estetik təriyəsinin bəzi məsələləri (İ.Hacıyev və b.). Bakı: Azərtədrisnəşr, 1965.
 10. Nitq inkişafında müxtəlif fənlərin roluna dair. Bakı: Maarif, 1965.
 11. Azərbaycan dili tədrisi (Ə.Əfəndizadə, K.Mikayılov və b.). I hissə. Bakı: Azərtədrisnəşr, 1965.
 12. Azərbaycan dili tədrisi (Ə.Əfəndizadə və b.). II hissə. Bakı: Azərtədrisnəşr, 1966.
 13. Ana dili dərslərində şagirdlərin nitqini inkişaf etdirmək yolları (V-VIII siniflər). Bakı: Maarif, 1967.
 14. Nitq inkişafı üzrə çalışmalar məcmuəsi (Ş.Əhmədovla). M.F.Axundov adına APRDƏİ. Bakı: 1967.
 15. Komentarili yazılar (Y.Kərimov və b). Bakı: Maarif, 1967.
 16. Azərbaycan dili proqramı (rus məktəbləri üçün). Bakı: Maarif, 1969.
 17. Azərbaycan dili (A.Axundovla), V-VI siniflər üçün dərslik. Bakı: Maarif, 1972.
 18. Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və metodları. Bakı: Maarif, 1974. https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/04/azerbaycan-dili-teliminin-qanunlari-prinsipleri-ve-metodlari.pdf
 19. Yeni proqram üzrə Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri (Ə.Əfəndizadə, Ə.Kəlbəliyev). Bakı: Maarif, 1972.
 20. Azərbaycan dili, rus məktəblərinin V sinfi üçün dərslik (S.Axundovla). Bakı: Maarif, 1973.
 21. Təcrübəçi tələbənin uçot-nəzarət kitabçası. Tələbələr üçün vəsait (B.Bəşirov və b.). Bakı: V.İ.Lenin adına APİ-nin nəşri, 1974.
 22. Gənclərin ictimai fəallığının inkişafında bədən tərbiyəsinin rolu (A.Əliyev). Bakı: Bilik, 1976.
 23. V sinifdə Azərbaycan dili dərsləri. Dərsliklə işləməyə dair metodik göstərişlər. Bakı: Maarif, 1977.
 24. Pedaqogikadan mühazirə konspektləri (A.Rzayev). Bakı: Maarif, 1983.
 25. Azərbaycan dili. Rus məktəblərinin V sinfi üçün dərslik (A.Abdullayevlə). Bakı: Maarif, 1983.
 26. Qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənmək proqramı. Bakı: V.İ.Lenin adına APİ-nin nəşri, 1983.
 27. Azərbaycan dili. V-VI siniflər üçün dərslik (A.Axundovla). Bakı: Maarif, 1984.
 28. Pedaqogikanın qanunları və prinsipləri (A.Hacıyevlə). Bakı: Maarif, 1993.
 29. Türk dili. VI sinif üçün dərslik (A.Axundovla). Bakı: Öyrətmən, 1994.
 30. Türk dili. V sinif üçün dərslik (Ə.Əfəndizadə ilə). Bakı: Öyrətmən, 1995.
 31. Azərbaycan dili - ümumtəhsil məktəblərini Azərbaycan dilində bitirmiş tələbələr üçün eksperimental dərslik (müəllif kollektivi ilə). Bakı: 2005, 232 səhifə. https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/05/azerbaycan-dili.pdf
 32. Azərbaycan dilinin qısa etimoloji lüğəti. Bakı: Təfəkkür, 2001.
 33. Etimoloji mülahizələr. Bakı: Kitab aləmi, 2003

Jurnal məqalələriRedaktə

 1. İmla yazıların təshihi təcrübəsindən // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" Bakı, 1958, №3 https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/04/imla-yazilarin-teshihi-tecrubesinden.pdf
 2. V sinifdə fonetikanın tədrisinə dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" Bakı, 1959, №3
 3. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra fonetika tədrisinin inkişafına dair // Azərbaycan DETPİ-nin əsərləri, Bakı, 1960, №1
 4. Şagirdlərin orfoepik vərdişlərini inkişaf etdirmək yolları haqqında // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" Bakı, 1960, №4
 5. Dil haqqında maraqlı söhbət // "Pioner" jurnalı, Bakı, 1962, №3
 6. Şagirdlərin rabitəli nitq vərdişlərini inkişaf etdirmək haqqında // Azərbaycan DETPİ-nin əsərləri, Bakı, 1961, №2
 7. Müəllim yaradıcı olmalıdır  // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" Bakı, 1963, №3
 8. Ailədə uşaqların nitq inkişafı // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1964, №4
 9. Şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək təcrübəsindən // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1964, №9
 10. “Cümlədə sözlərin sırası” mövzusunun tədrisinə dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1964, №4
 11. Zaqafqaziya pedaqoqlarının konfransı // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1965, №2
 12. Nitqin məzmunu və forması arasındakı vəhdət haqqında // Azərbaycan DETPİ-nin əsərləri, Bakı, 1965, №6
 13. Uşaqlarının nitqinin inkişaf etdirilməsi haqqında // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1965, №2
 14. Nitq inkişafında mühüm bir məsələ // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1965, №7
 15. Nitqin məzmunu və forması arasındakı qarşılıqlı əlaqəyə dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1965, №3
 16. Dərsin keyfiyyətini yüksəltməyin bəzi məsələlərinə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1965, №7
 17. Məzmunu düzgün mənimsətməyin nitq inkişafında roluna dair // Azərbaycan DETPİ-nin əsərləri, Bakı, 1965, №7
 18. К проблеме развитие речи учащихся // Русский язык в нерусской школе, Баку, 1966, №8
 19. Nitq mədəniyyəti mühüm məsələdir // “Azərbaycan kommunisti”, Bakı, 1966, №10
 20. Nitq inkişafı diqqət mərkəzində olmalıdır // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1962, №12
 21. İfadə yazıların aparılması haqqında // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1967, №2
 22. Məzmunun özünə müvafiq formada ifadəsi // Azərbaycan DETPİ-nin əsərləri, Bakı, 1967, №8
 23. Təlim prosesində şagirdlərin nitqinin inkişaf etdirilməsi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1967, №5
 24. Xoşqədəmin lüğət dəftəri // "Pioner" jurnalı, Bakı, 1968, №8
 25. Ana dili təliminin obyektiv qanunları haqqında // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1968, №8
 26. Azəri dili üzrə təlim metodlarının təsnifinə dair // M.F.Axundov adına APDİ-nin 1967-ci ilə dair elmi işlərinin yekun sessiyasının tezisləri, Bakı, 1968
 27. Azəri dili təliminin metodlarına dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1968, №4
 28. Azəri dili metodikası elminin başlıca xüsusiyyətləri // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1969, №4
 29. Bəzi pedaqoji anlayışlar haqqında // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1969, №6
 30. Azərbaycan dili üzrə fakültativ kursların proqramı  // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1969, №3
 31. Yeni azəri dili proqramı və onunla işləmək yolları haqqında // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1969, №2
 32. К вопросу о закономерностях, принципах родного языка // «Русский язык в школе», Москва, 1969, №4
 33. Tədqiqatın mənbə və üsullarının təsnifinə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1969, №9
 34. Öyrənməyi öyrənin // “Pioner”, Bakı, 1970, №5
 35. Üç məsələ haqqında // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1970, №3
 36. İbtidai sinif şagirdlərini sistematik Azərbaycan dili kursunu mənimsəməyə necə hazırlamalı // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”, Bakı, 1970, №4
 37. V sinifdə "Leksika" bəhsinin tədrisinə dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1970, №4
 38. О понятии "Интерференция навыков" // Материалы Республиканской конференции по проблемам обучения иностранному языку в национальной аудитории (средняя и высшая школа) (19-20 мая, 1971), Баку, 1971
 39. IV sinifdə sintaksisin tədrisinə dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1971, №12
 40. Tərbiyənin ümumi qanununa dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1971, №8
 41. Təlimdə problem situasiyası // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1971, №10
 42. IV sinifdə şagirdlərin rabitəli nitq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1971, №3 https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/04/iv-sinifde-rabiteli-nitq-uzre-aparilacaq-islere-dair.pdf
 43. Uşaqların nitqini inkişaf etdirmək haqqında // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”, Bakı, 1971, №6
 44. Təlim-tərbiyədə əks-əlaqə məsələsinə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1972, №2
 45. Şagirdlərin təlim marağının inkişaf etdirilməsi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1972, №6
 46. Pedaqoji prosesin ziddiyyətləri haqqında // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”, Bakı, 1972, №2
 47. Məktəbdə müqayisə üzərində işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1972, №9
 48. Bilik və tərbiyə // "Azərbaycan kommunisti", Bakı, 1972, №9
 49. Об источниках и методах исследования в педагогике // V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1972, №2   
 50. Pedaqoji prosesin mahiyyəti haqqında // “SSRİ xalqlarının dostluğu və qardaşlığı Lenin milli siyasətinin təntənəsidir” mövzusunda elmi sessiyasının tezisləri, Bakı, 1972
 51. Fəndaxili və fənlərarası əlaqə probleminə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1973, №1
 52. Pedaqoji prinsiplərin təsnifinə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1973, №3
 53. Законы и принципы педагогике // V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1973, №2    
 54. Təlimin ümumi metodları və onların əmək məşğələlərində tətbiqinə dair // “Əmək və politexnik təlim”, Bakı, 1973, №1    
 55. Sovet pedaqogikasının metodoloji məsələləri // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”, Bakı, 1973, №2
 56. Специфические законы образования и воспитательной работы // V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1973, №3
 57. V-VI siniflərin “Azərbaycan dili” dərsliyi və onunla işləmək yolları // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1973, №2
 58. Təlimi idrakın strukturasına dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1973, №6
 59. İslamın səhvi nədədir? // "Pioner", Bakı, 1973, №12
 60. К вопросу о классификации методов и средств педагогического процесса // V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1973, №6
 61. Uşinski və müasir pedaqogikanın bəzi məsələləri // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1974, №1
 62. Uşinski və ana dili təliminin bəzi məsələləri // “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”, Bakı, 1974, №1
 63. Biologiya dərslərində problem situasiyası. // “Kimya və biologiya tədrisi”. Bakı, 1974, №1
 64. Pedaqogikada qanun haqqında (məruzə) // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1974, №1
 65. Elmi-texniki inqilab və müəllim hazırlığı // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1974, №6
 66. Pedaqoji qanunlar və onların təsnifi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1975, №4
 67. К вопросу о законах педагогики их роли в научном предвидении. // V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1975, №1
 68. Из истории исследования педагогических законов. // V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1975, №2
 69. V.İ.Dal // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1975, №2
 70. Pedaqogika üzrə metodoloji seminar // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1975, №10
 71. Ali məktəb mühazirəsi haqqında qeydlər // V.İ.Lenin adına APİ-nin elmi əsərləri, Bakı, 1976, №2
 72. Burjua pedaqoji nəzəriyyələrinin mahiyyəti // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1976, №6
 73. Təlim metodları və onların sırasında evristik müsahibənin yeri // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1976, №6
 74. Təlimlə tərbiyənin vəhdəti və Azərbaycan dili dərslərində onun təzahürü // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1976, №4
 75. Tətbiq formalarından biri haqqında // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1977, №1 https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/04/tetbiq-formalarindan-biri-haqqinda.pdf
 76. Fundamental tədqiqat işi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1977, №5
 77. “Fəallıq”, “müstəqillik” və “müstəqil iş” anlayışları haqqında (S.Əliyevlə birgə) // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1977, №7
 78. Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsi // “Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi”, Bakı, 1977, №6
 79. Testlər metodu və onun tətbiq imkanları haqqında // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1978, №1
 80. Terminlər dəqiq işlədilməlidir // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1978, №2
 81. Məktəb təcrübəsini nece öyrənməli? // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1978, №9
 82. Şagirdlərin fiziki tərbiyəsi haqqında // “Məktəbdə bədən tərbiyəsi”, Bakı, 1978, №4
 83. Elmi-texniki tərəqqi və peşə oriyentasiyasının bəzi məsələləri // “Əmək və politexnik təlim”, Bakı, 1978, №2
 84. Paradoks və Azərbaycan dili təlimində onun yeri // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1978, №3
 85. Şagird özünüidarə orqanlarının fəaliyyətini gücləndirməli // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1978, №12
 86. Estetik tərbiyə ilə əxlaq təcrübəsinin əlaqəsinə dair // “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”, Bakı, 1978, №6
 87. Şagirdlərin hüquq tərbiyəsinə dair // “Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi”, Bakı, 1979, №3
 88. Qarşılıqlı məhdudlaşdırma qanunu // “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, Bakı, 1979, №2
 89. Alqoritm və Azərbaycan dili təlimində onun yeri // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1979, №2
 90. Şagirdlərin əmək tərbiyəsinə diqqəti artırmalı // “Əmək və politexnik təlim”, Bakı, 1979, №4
 91. Tərbiyənin tərkib hissələri arasındakı əlaqəyə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1979, №10
 92. Biologiya dərslərində inkişafetdirici təlim haqqında // “Kimya və biologiya tədrisi”, Bakı, 1979, №4
 93. V.İ.Lenin və bədən tərbiyəsi məsələləri // “Bədən tərbiyəsi”, Bakı, 1980, №1
 94. “Pedaqoji münasibətlər” anlayışının mahiyyəti // “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”, Bakı, 1980, №2
 95. Problem situasiyası və Azərbaycan dili təlimində onun yeri // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1980, №2
 96. Şəxsiyyətin optimal formalaşması qanunu // “Fizika və riyaziyyat tədrisi”, Bakı, 1980, №2
 97. К вопросу о системе педагогических принципов // «Советская педагогика», Москва, 1981, № 5
 98. Tərbiyə nəzəriyyəsinin daha da inkişaf etdirilməsi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1981, №4
 99. Dünyagörüşü və onun formalaşmasında Sov. İKP XXVI qurultayının materiallarından istifadə // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1981, №10
 100. Bir daha müasir dərs haqqında // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1981, №5
 101. Fənlərarası əlaqə probleminə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1981, №8
 102. Xüsusiləşmələr və onların tədrisi haqqında // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1981, №3 https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/04/xususilesmeler-ve-onlarin-tedrisi-haqqinda.pdf
 103. Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsinə dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1981, №4
 104. Formalizmlə mübarizə günün başlıca vəzifəsidir // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1981, №8
 105. Tədqiqatın aparılması // “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə”, Bakı, 1982, №3
 106. Стремясь к постижению сущности (Рец. на книгу Бачанова) // «Начальная школа», Москва, 1983, №2
 107. Fiziki tərbiyə metodları haqqında // “Məktəbdə bədən tərbiyəsi”, Bakı, №1
 108. Biliklər sisteminin mənimsədilməsi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1983, №3
 109. Dil təliminin xüsusi metodları // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1983, https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/04/dil-teliminin-xususi-metodlari.pdf
 110. Təlimdə tədqiqat metodlarından istifadə // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1983, №6 
 111. “Formalizm” məqaləsinə dair icmal // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1983, №8
 112. Əmək təliminin spesifik metodları haqqında // “Əmək və politexnik təlim”, Bakı, 1983, №3
 113. Kommunist tərbiyəsi metodlarının sistemi haqqında (Z.Qaralovla birgə) // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1983, №10
 114. Tələbələrin müstəqil işlərinin idarə olunmasına dair // «Лингвистические и методические основы комплексного обучения в вузе», Баку, 1983
 115. “Linqvistik təfəkkür” anlayışı və onun formalaşdırılması haqqında // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1983, №4 https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/04/linqvistik-tefekkur.pdf
 116. Təlim keyfiyyətini yüksəltməyin bəzi yolları // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1984, №2
 117. Əsl insan tərbiyə etməli // “Təşviqatçı”, Bakı, 1984, №6
 118. Müəllim nüfuzu, müəllimlik şərəfi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1984, №4
 119. N.K.Krupskayanın pedaqoji irsinin Azərbaycanda öyrənilməsi və tətbiqi (Ə.Məmmədovla) // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1984, №6
 120. Tərbiyə prosesinin hərəkətverici qüvvələri // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1984, №10
 121. Linqvistik təfəkkürün inkişafında problem mühazirənin rolu // “Azərbaycan dili” elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 1984
 122. Pedaqoji terminlər haqqında // “Terminologiya məsələləri”, Bakı, 1984
 123. Təlim-tərbiyə prosesinin keyfiyyətini yüksəltmək sovet məktəbinin mühüm daimi vəzifəsidir // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1984, №12  
 124. Fənlərarası əlaqədən istifadənin didaktik şərtləri // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1985, №12
 125. Gələcək müəllimlərin məktəbdə peşəyönümü işinə hazırlanmasına dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1985, №5
 126. Peşəyönümü işinin pedaqoji əsasları // “Əmək və politexnik təlim”, Bakı, 1985, №2
 127. Elmi-texniki tərəqqi və təlim-tərbiyə prosesi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1985, №9
 128. Müəyyən şəxsli təktərkibli cümlə haqqında // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1986, №3
 129. Təlimdə elmliyə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1986, №3
 130. Təlimdə elmliyə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1986, №7
 131. “Ailə həyatının etikası və estetikası” kursunun tədrisində istifadə olunan metodlar // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1983, №9
 132. İdeya-siyasi tərbiyə // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1986, №9
 133. Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin dərinliyinin təmin edilməsinə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1987, №1
 134. Dərs və onun intensiv təşkili haqqında // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1987, №7
 135. Təlimin tərbiyələndirici xarakteri haqqında // “İbtidai məktəb və məktəbə qədər tərbiyə”, Bakı, 1987, №4
 136. Ali məktəblərin rus qruplarında Azərbaycan dili tədrisinin bəzi məsələləri // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1987, №2
 137. İdarəetmədə Lenin prinsipləri məktəbdaxili idarə metodlarının əsası kimi // Ümumtəhsil və peşə məktəbi islahatının tələbləri baxımından məktəbdaxili idarəni təkmilləşdirmək problemləri, Bakı, 1987
 138. Məktəbdə peşə məsləhətinin verilməsi // “Əmək və politexnik təlim”, Bakı, 1987, №4
 139. Dərsdə şagirdlərin fəallaşdırılması (əks qütblər) // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1987, №4
 140. İlkinin kənd təəssüratı // “Pioner”, Bakı, 1988, №6
 141. Rəqabətdən qorxmaq lazımdırmı? // “Ulduz”, Bakı, 1988, №7
 142. Tariximiz, abidələrimiz, dilimiz // “Azərbaycan”, Bakı, 1988, №7
 143. Uşaqların tərbiyəsində valideynlərin rolu // “Azərbaycan qadını”, Bakı, 1988, №8
 144. Terminlərin məna dəqiqliyi haqqında // “Elm və həyat”, Bakı, 1988, №11
 145. Əməkdaşlıq pedaqogikası // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1988, №11
 146. Fel tədrisinin bəzi linqvistik əsasları // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1988, №4
 147. Təhsilin məzmununu və müəllim hazırlığının təkmilləşdirilməsi problemləri // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1988, №12
 148. Müəllim hazırlığında institutla məktəbin əlaqəsi // V.İ.Lenin adına APİ-də keçirilmiş konfransın materialları, Bakı, 1988
 149. Müəllim hazırlığında fənlərarası əlaqənin rolu // V.İ.Lenin adına APİ-də keçirilmiş konfransın materialları, Bakı, 1988
 150. Nitq mədəniyyətinə verilən tələblər // “Azərbaycan nitq mədəniyyəti problemləri”, Bakı, 1988
 151. Milli dilin inkişafı // “Azərbaycan kommunisti”, Bakı, 1989, №1
 152. Məqsəd insan yetişdirmək olmalıdır // “Elm və həyat”, Bakı, 1989, №3
 153. Təlim nəzəriyyəsinə yeni baxış // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1989, №5   
 154. Ziyalı sorağında // “Ulduz”, Bakı, 1989, №6
 155. Kişilərdə qeyrət olur // “Elm və həyat”, Bakı, 1989, №7
 156. Fasiləsiz təhsil sistemi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1989, №3
 157. Məktəbdaxili idarəetmənin bəzi pedaqoji problemləri // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1989, №10
 158. Durğu işarələri probleminə dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1989, №4
 159. Sosial-iqtisadi vəziyyət və siyasi tərbiyə məsələləri // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1990, №2
 160. Məktəbin ictimai dövlət müəssisəsi olması nə deməkdir? // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1990, №5
 161. Məktəbin müstəqilliyi nə deməkdir? // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1990, №7
 162. Bazar iqtisadiyyatı və təhsildə rəqabət məsələsi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1990, №9
 163. Diskusiyyaların təşkilinə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1991, №2
 164. Ruhun qidası // “Ana sözü”, Bakı, 1991, №2
 165. Dil öz qanunlarına uyğun idarə olunmalıdır // “Ana sözü”, Bakı, 1991, №4-6
 166. Dialoq // “Ana sözü”, Bakı, 1991, №9-10
 167. Azərbaycan dili təlimi konsepsiyası // “Ana sözü”, Bakı, 1991, №10-12
 168. Müəllim cavab istəyir // “Ana sözü”, Bakı, 1991, №3-4
 169. Tarix, din və tərbiyə // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1992, №7-12
 170. O, bizi sayırdı // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1993, №1-3
 171. Təhsil konsepsiyası yeniləşdirilməlidir // 27-28 yanvar 1995-ci ildə Xəzər Universitetində keçirilmiş konfransın tezisləri. – Bakı, 1995
 172. Metod şagirdin inkişafını onun şəxsi məqsədinə çevrilməlidir // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1995, №1-3
 173. Övladi-bəşər hərdən çaşar (etimoloji qeydlər) // “Ana sözü”, Bakı, 1995, №1-6
 174. Kökdaş sözlər probleminə dair // “Ana sözü”, Bakı, 1995, №7-12
 175. Deyək ki, mən razı // “Ana sözü”, Bakı, 1996
 176. Azərbaycan milli ideologiyası və təhsil doktrinası // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1996
 177. К вопросу о методах педагогического процесса // M.F.Axundov adına APİ-nin 50 illiyinə həsr olunmuş məqalələr məcmuəsi, Bakı, 1996
 178. Təhsildə şəxsiyyət azadlığı // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1996
 179. Düşünməyi və düşündürməyi öyrənək // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1997
 180. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu (alternativ layihə) // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1997, №1
 181. “Yaz” sözünün mənşəyinə dair // Futurologiya institutunun Novruz bayramına həsr olunmuş konfransının materialları, 1997
 182. Etimoloji lüğət // “Mütərcim” jurnalı, 1997, №3
 183. Etimoloji etüdlər // “Mütərcim” jurnalı, 1997, №4
 184. Pedaqogikada islahatlara dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1997, №6
 185. К вопросу о совершенствовании учебно-воспитательного процесса // «Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования», Тверь, 1997
 186. Oğuz sözünün mənşəyi // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1998, №1
 187. Təhsildə milliliklə bəşəriliyin vəhdətinə dair // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1998, №3
 188. Azərbaycan dili təliminə yeni baxış // “Orta ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi problemləri”. Bakı, 1998
 189. Leyli və Məcnunun faciəsinə dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1998, №4
 190. Məqsəd fikirləşməyi öyrətmək olmalıdır // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1998, №5
 191. Dilin tarixi, elin tarixi // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 1999, №1
 192. Devi Faradeyi tapmışdı // Ş.Mikayılovun “Ömür kitabından səhifələr”, Bakı, 1999
 193. Təlim-tərbiyə işinin demokratikləşdirilməsində yeni sistemlərin tətbiqi təcrübəsindən // Bakı, 1999
 194. Alim haqqında söz // “Mənə duymaq gərəkdir”, Bakı, 1999
 195. Dost haqqında təəssürat, Z.Qaralov dünyası. Bakı, 1999
 196. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı və mən // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1999, №6
 197. Milli pedaqogikanın obyekti və predmeti // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 1999, №6
 198. İnsansevərlik pedaqogikası // “Bilgi”, Bakı, 2000, №5
 199. Düşüncə, yenə düşüncə // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 2000, №5
 200. Pedaqogika ilə sosionikanın əlaqəsi // “Bilgi”, Bakı, 2000, №4
 201. Fel bəhsinin tədrisinə dair // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 2000, №1
 202. “Koroğlu”nun leksikasına dair // “Bilgi”, Bakı, 2000, №4
 203. Etimoloji kök nədir? “Bilgi”, Bakı, 2001, №2
 204. Ali məktəbin tarixinə dair («Наука верней золотой пороки…» kitabında), BSU nəşriyyatı, Bakı, 2001
 205. Təlim prosesində inandırma metodundan istifadə // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 2001, №5
 206. Bildin ki, bilmir // "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, Bakı, 2001, №6
 207. Peşəkarlıq qiymətləndirilir // “Yanğında mübarizə”, Bakı, 2001, №6
 208. Dədə Şəmşir və ana dilimiz // “Mütərcim”, Bakı, 2002, №2
 209. İki sözün mənşəyi haqqında // Elmi işçilərin yekun konfransı, Bakı, 2003
 210. Dərsliklərimizin dili haqqında // "Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi", Bakı, 2003, №2 https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/04/dersliklerimizin-dili-haqqinda.pdf

Qəzet məqalələriRedaktə

 1. “Ərəfə” romanı Azərbaycan dilində // “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı, 1953, 20 fevral
 2. Ukrayna hekayələri // “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı, 1954, 21 avqust
 3. Qiymətli kitab // “Lenin tərbiyəsi uğrunda”, Bakı, 1954, 12 dekabr
 4. Böyük dramaturq // “Lenin tərbiyəsi uğrunda”, Bakı, 1954, 28 dekabr
 5. Bir dərslik haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1955, 10 mart
 6. Şifahi nitqin inkişafına dair // “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı, 1955, 20 avqust
 7. İnşa yazıların yazılması təcrübəsindən // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1957, 14 mart
 8. Qiymətli fikirlər // “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı, 1958, 7 yanvar
 9. Bir lüğət kitabı haqqında // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1958, 2 aprel
 10. Qrammatikadan təkrar dərslər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1958, 27 aprel
 11. Heca mövzusunun tədrisi təcrübəsindən // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1958, 20 dekabr
 12. Fonetika üzrə məlumatın möhkəmləndirilməsi təcrübəsindən // “Bakı”, 1958, 19 aprel
 13. Qrammatika üzrə illik təkrarın təşkili // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1959, 7 may
 14. Rabitəli nitqin inkişafına diqqət yetirilməlidir // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1960, 9 oktyabr
 15. Dərsliyin keyfiyyəti yüksək olmalıdır // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1960, 13 oktyabr
 16. Yazı işlərinin aparılması haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1961, 5 fevral
 17. Düzgün tələffüzü necə öyrətməli? // Bakı, 1961, 20 avqust
 18. Bir dərslik haqqında // “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı, 1961, 11 noyabr
 19. Ədəbi dil belə yaranır // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1962, 23 yanvar
 20. Qrammatika dərslərində şagirdlərin müstəqilliyinin inkişaf etdirilməsi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1962, 22 mart
 21. Qabaqcıl təcrübəni dərindən öyrənək // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1963, 3 yanvar
 22. Bədii sözün qüdrəti // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1963, 16 yanvar
 23. Mürəkkəb sözlərin tədrisinə dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1963, 24 mart
 24. İfadəli qiraət məşğələlərində diqqəti artıraraq // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1963, 12 aprel
 25. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1963, 23 aprel
 26. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1963, 26 aprel
 27. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1963, 30 aprel
 28. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1963, 3 may
 29. Qiymətli tədqiqat əsəri // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1963, 7 may
 30. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1963, 17 may
 31. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1963, 17 may
 32. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1963, 31 may
 33. Müstəqilliyin inkişafında yaradıcı yazıların rolu // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1963, 1 iyun
 34. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1963, 4 iyun
 35. Ailədə uşaqların nitqinin inkişaf etdirilməsi // “Bakı”, 1963, 13 iyun
 36. Nitq gözəl olmalıdır // “Bakı”, 1963,1 avqust
 37. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 7 iyun
 38. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 11 iyun
 39. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 18 iyun
 40. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 21 iyun
 41. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 25 iyun
 42. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 2 iyul
 43. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 5 iyul
 44. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 9 iyul
 45. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 12 iyul
 46. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 16 iyul
 47. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 23 iyul
 48. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 26 iyul
 49. Dilin tarixi elin tarixi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 2 avqust
 50. Dilin yaddaşı, elin yaddaşı // “Alternativ”, Bakı, 1997, 17 iyun
 51. Dilin yaddaşı, elin yaddaşı // “Alternativ”, Bakı, 1997, 24 iyun
 52. Dilin yaddaşı, elin yaddaşı // “Alternativ”, Bakı, 1997, 8 iyul
 53. Dilin yaddaşı, elin yaddaşı // “Alternativ”, Bakı, 1997, 15 iyul
 54. Dilin yaddaşı, elin yaddaşı // “Alternativ”, Bakı, 1997, 29 iyul
 55. Dilin yaddaşı, elin yaddaşı // “Alternativ”, Bakı, 1997, 26 avqust
 56. “Tuyuq” sözünün mənşəyi // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 12 noyabr
 57. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 3 dekabr
 58. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 6 dekabr
 59. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 10 dekabr
 60. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 17 dekabr
 61. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 20 dekabr
 62. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1997, 27 dekabr
 63. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 24 yanvar
 64. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 7 fevral
 65. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 14 fevral
 66. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 8 fevral
 67. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998
 68. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 18 fevral
 69. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 4 mart
 70. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 7 mart
 71. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 11 mart
 72. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 14 mart
 73. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 18 mart
 74. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 1 aprel
 75. Adımızın mənasını bilirikmi? // “Futuroloq”, Bakı, 1998, №1
 76. Təhsil pedaqogikasından inkişaf pedaqogikasına // “Maarifçi”, Bakı, 1998, 11 fevral
 77. Təhsil pedaqogikasından inkişaf pedaqogikasına // “Maarifçi”, Bakı, 1998, 18 fevral
 78. Azərbaycanda azı on min istedad yetişdirmək mümkündür // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 11 fevral
 79. Elin tarixi dilin tarixindən ayrılmazdır // “Ekonomika”, Bakı, 1997, 30 dekabr
 80. Minnətdarlıq // “Müxalifət”, Bakı, 1998, 11 aprel
 81. Etimoloji etüdlər // “Bakı”, 1998, 23 aprel
 82. Etimoloji etüdlər // “Bakı”, 1998, 3 iyul
 83. Etimoloji etüdlər // “Bakı”, 1998, 10 iyul
 84. Etimoloji mülahizələr // “Qalmaqal”, 1999, 2 may
 85. Etimoloji mülahizələr // “Qalmaqal”, 1999, 10 may
 86. Etimoloji mülahizələr // “Qalmaqal”, 1999, 16 may
 87. Etimoloji mülahizələr // “Qalmaqal”, 1999, 13 iyul
 88. Bir neçə söz və ifadənin yozumu // “Maarifçi”, 1999, 23 oktyabr
 89. Bir neçə söz və ifadənin yozumu // “Maarifçi”, 1999, 20 noyabr
 90. Predikativlik nədir? // “Maarifçi”, Bakı, 1998, 6 may
 91. Tədrisi necə qurmalı? // “Maarifçi”, Bakı, 1998, 9 may
 92. Oğlan-qız məsələsi // “Hər gün”, Bakı, 1998, 5 may
 93. İnsan kimdir? //”Avrasiya”, Bakı, 1998, 25 iyul
 94. Bir sorğuya cavab // “Maarifçi”, Bakı, 1998, 6 iyul
 95. Bir neçə sözün şərhi // “Maarifçi”, Bakı, 1998, 29 iyul
 96. Bir neçə sözün şərhi // “Maarifçi”, Bakı, 1998, 2 sentyabr
 97. Bir neçə sözün şərhi // “Maarifçi”, Bakı, 1998, 23 sentyabr
 98. Leyli və Məcnunun faciəsinə səbəb nə idi? // “Maarifçi”, Bakı, 1998, 15 iyul
 99. Bu qurultay müəllimlərə heç nə verməyəcək // “Millət”, 1998, 24 sentyabr
 100. Alimi yaşadan onun yenilikləridir. (Əminə Qədimova ilə müsahibə) // “Maarifçi”, 1998, 24 may 
 101. Qanun dəqiqliyi sevir // “Maarifçi”, 1998, 31 avqust 
 102. Qapaz pedaqogikasından əməkdaşlıq pedaqogikasına // “Maarifçi”, 1999, 8 may   
 103. Qapaz pedaqogikasından əməkdaşlıq pedaqogikasına // “Maarifçi”, 1999, 22 may   
 104. Dərslik düşündürməlidir // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1999, 16 oktyabr 
 105. Dədə Ələsgərin işlətdiyi sözlər haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 2000, 30 mart 
 106. “Tər” sözünün neçə mənası var? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 2002, 23 noyabr 
 107. “Tər” sözünün neçə mənası var? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 2000, 29 noyabr 
 108. Köynəklik nə deməkdir? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 2000, 30 noyabr 
 109. Çəkməsək cəfa // “Bilik, elm, həyat”, 2001, 11 may 
 110. Həqiqət və mənafe // “Müxalifət”, Bakı, 2001, 2 iyun 
 111. Ot özü kökü üstündə bitər // “Ədalət” (xüsusi buraxılış) Ömrüm ömürlərdə, 2001, 1 iyun 
 112. Təhsil Akademiyası yaradılmalıdır // “Ayna”, 2001, 14 sentyabr 
 113. Ağamusa Axundov – 70 // “Xeyirxah”, 2002, 24 yanvar 
 114. Qızlarla oğlanlar ayrı oxumalıdır // “Üç nöqtə”, 2002, 2 fevral 
 115. O, yaxşıların dostu idi // “Dəli Kür”, Bakı, 2002, №1 
 116. Şagirdlərin təfəkkürünün və nitqinin inkişaf etdirilməsi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1964, 4 may 
 117. Şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirmək təcrübəsindən // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1964, 23 mart 
 118. Nitq inkişafı diqqət mərkəzində durmalıdır // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1965, 9 sentyabr 
 119. Maraqlı suallar // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1966, 24 fevral 
 120. Bəzi sözlərin müqayisəli lüğəti // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1966, 19 aprel 
 121. Vaxtdan səmərəli istifadə olunmalıdır // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1966, 15 may 
 122. Cümlə qurmaq vərdişlərini necə inkişaf etdirməli // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1966, 21 iyun 
 123. İstedadlar yetişdirilməsi mühüm məsələdir // “Bakı”, 1966, 10 avqust 
 124. Ürəkdən xəbər verən əsər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1965, 8 sentyabr 
 125. Nitq inkişafının bəzi məsələlərinə dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1966, 18 dekabr 
 126. Nitqin təməli fikirdir // “Bakı”, 1967, 3 mart 
 127. Yaradıcı gənclər tərbiyə edək // “Bakı”, 1967, 4 may 
 128. Dərs haqqında düşüncələr // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1967, 21 may 
 129. Pedaqoji təcrübə haqqında mülahizələr // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1967, 3 avqust 
 130. Müəllimin kompası // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1967, 10 avqust 
 131. Nitq mədəniyyətinin mühüm sahəsi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1967, 5 oktyabr 
 132. Feli sifətlər haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1967, 5 oktyabr 
 133. Rabitəli nitq vərdişlərinə dair // bəzi qeydlər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1967, 15 oktyabr 
 134. Azəri dili təliminin metodlarına dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1968, 14 fevral 
 135. Şeiri necə oxumalı // “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı, 1968, 6 aprel 
 136. Elm hökm verməlidir // “Bakı”, 1968, 18 may 
 137. Söz dünyanın naxışıdır // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1968, 9 oktyabr 
 138. Azərbaycan dilindən fakültətiv məşğələlər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1968, 18 dekabr 
 139. Orfoqrafiya tədrisinin elmi əsaslarına dair yeni vəsait // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1969, 17 yanvar 
 140. Lüğət ehtiyatını zənginləşdirməyə dair kitabça // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1968, 7 fevral 
 141. Tematik planın əhəmiyyəti nədir? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1969, 28 fevral 
 142. Tədqiqat metodlarının vəhdətinə dair // “Bakı”, 1969, 28 mart 
 143. Bəzi oxşar sintaktik konstruksiyalarım tədrisi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1969, 2 aprel 
 144. V.İ.Leninin idrak nəzəriyyəsi və ana dili tədrisinin bəzi məsələləri // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1969, 9 may 
 145. Müəllimlik məsuliyyəti ilə... // “Bakı”, 1969, 3 iyun 
 146. Yüksək göstəricilər uğrunda // “Bilik”, Bakı, 1969, 18 sentyabr 
 147. Təlimin keyfiyyətini yüksəldək // “Kommunist”, Bakı, 1969, 20 sentyabr 
 148. Müəllimlərimiz üçün faydalı vəsait // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1970, 16 yanvar 
 149. Lüğət ehtiyatını necə zənginləşdirmək olar // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1970, 20 mart 
 150. Mən niyə “2” almışdım? // “Bilik”, Bakı, 1970, 30 aprel 
 151. Təlim prosesinin və dərsin quruluşu // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1970, 5 may 
 152. Təlim prinsipləri haqqında mülahizələr // “Bilik”, Bakı, 1970, 28 may 
 153. İnşa yazıları necə qiymətləndirilməli? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1970, 17 iyun 
 154. Zərfliklə tamamlığın fərqləndirilməsi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1970, 15 iyun 
 155. Diferensiasiya və inteqrasiya nədir? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1970, 8 sentyabr 
 156. Təlimin obyektiv qanunları və ... // “Bakı”, 1970, 12 oktyabr 
 157. Dərsi necə təhlil etməli // “Bilik”, Bakı, 1968, 10 may 
 158. Çox vacib məsələ // “Kommunist”, Bakı, 1971, 19 fevral 
 159. Cəmiyyət və tərbiyə // “Bilik”, Bakı, 1971, 11 fevral 
 160. Cəmiyyət və tərbiyə // “Bilik”, Bakı, 1971, 18 fevral 
 161. Təhsil-tərbiyə işlərinin keyfiyyətini yüksəldək // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1971, 22 may 
 162. Real vəziyyəti nəzərə almalı // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1992, 20 yanvar 
 163. Əriş-ağac kimi əlaqə // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 18 fevral 
 164. Kollektiv və onun rəhbəri // “Bakı”, 1970-1989, 8 may 
 165. Bəzi terminlər haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 21 iyun 
 166. Yeni dərsliyə aid qeydlər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 13 sentyabr 
 167. Qərar və vəzifələrimiz // “Kommunist”, Bakı, 1972, 14 oktyabr 
 168. Məktəblərimiz yeni mərhələdə // “Bakı”, 1972, 31 oktyabr 
 169. Ümumittifaq müşavirəsində // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 3 dekabr 
 170. Bəzi terminlər haqqında // “Kommunist”, Bakı, 1973, 6 yanvar 
 171. Ədəb-ərkan tərbiyəsi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 19 yanvar 
 172. Əvəzedicilər. Onları kim yetişdirəcək // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 6 fevral 
 173. Soruşun, cavab verək. Fərqli cəhətlər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 7 fevral 
 174. Dialektik materializm kateqoriyalarının təlimə tətbiqi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 21 mart 
 175. Nitq hissəsi və cümlə üzvü // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 11 may 
 176. Əsaslar və onlara dair mülahizələr // “Kommunist”, Bakı, 1973, 3 iyun 
 177. Dərsliyin nöqsanları və çətinlikləri haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 8 iyun 
 178. Düşündürücü suallar // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 6 iyul 
 179. Qanun və vəzifələrimiz // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 21 noyabr 
 180. Ana dilimin yorulmaz təbliğatçısı // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1974, 1 mart 
 181. Üç anlayış haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1974, 12 iyun 
 182. Qərardan ciddi nəticə çıxaraq // “Kommunist”, Bakı, 1974, 18 avqust 
 183. Məktəblilərdə hafizənin xüsusiyyətləri // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1974, 16 avqust 
 184. Axtarış üçün axtarış // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1974, 12 noyabr 
 185. Partiya qaydası // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1974, 22 noyabr 
 186. Metodoji seminardan qeydlər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1974, 18 dekabr 
 187. Mühazirə haqqında mülahizələr // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1974, 9 aprel 
 188. Getsin o günlər ... // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1975, 29 may 
 189. İfadəli oxu haqqında vəsait // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1975, 20 iyun 
 190. Oxucunun qeydləri // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1975, 11 iyun 
 191. Nümunə göstərmək əvəzinə // “Kommunist”, Bakı, 1975, 23 iyun 
 192. Şagirdlərin peşə oriyentasiyasının bəzi məsələləri // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1975, 30 iyun 
 193. Mürəkkəb ad nədir? “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1975, 29 iyun 
 194. Pedaqogikada “hüceyrə” probleminə dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1975, 17 oktyabr 
 195. Uşaqların özünü tərbiyəsinə rəhbərlik // “Bakı”, 1975, 24 noyabr 
 196. Keyfiyyət günün tələbidir // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1975, 26 noyabr 
 197. Nəyi və necə öyrətməli? // “Bakı”, 1976, 13 yanvar 
 198. Yekunlar və vəzifələr // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1976, 21 yanvar 
 199. İsrail və onun maarifi haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1976, 18 fevral 
 200. Tərbiyənin tərkib hissələri haqqında // “Bilik”, Bakı, 1976, 29 oktyabr 
 201. Elmə gedən yol // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1977, 7 iyun 
 202. Xalq maarifinə böyük qayğı // “Bakı”, 1977, 22 iyun 
 203. Şagirdləri pedaqoji peşəyə necə istiqamətləndirilməli? // “Bakı”, 1977, 19 sentyabr 
 204. Orbeliyani və onun pedaqoji fikirləri // “Bilik”, 1978, 6 yanvar 
 205. Səmərəli tədqiqatın nəticəsi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1978, 31 yanvar 
 206. Müəllimin şərhi və onun məntiqi şərhi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1978, 10 mart 
 207. “Fonem” nədir? // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1978, 11 aprel 
 208. Arzu və təkliflərim // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1978, 19 aprel 
 209. Qarşılıqlı təlim nədir? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1979, 2 fevral 
 210. “Mənəvi tərbiyə, yoxsa ... əxlaq tərbiyəsi” // “Bilik”, Bakı, 1979, 23 mart 
 211. Pedaqoji proses və onun idarə olunması // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1979, 4 aprel 
 212. Bir sorğuya cavab // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1979, 17 aprel 
 213. Sadə cümlənin təsnifi məsələsinə dair // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1979, 25 may 
 214. Tərbiyə işinin obyektiv qanunları // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1979, 3 iyun 
 215. Tərbiyə işinin obyektiv qanunları // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1979, 17 iyun 
 216. Pedaqoji prinsiplərin sisteminə dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1979, 4 aprel 
 217. İki anlayışının fərqi // “Bilik”, Bakı, 1979, 21 sentyabr 
 218. Bir məsələnin keçmişi və indisi haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1979, 28 noyabr 
 219. Pedaqoji kadrlar hazırlığına dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1979, 29 dekabr 
 220. Mühazirənin problem xarakteri haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1980, 25 iyun 
 221. Erqonomika və pedaqogika // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1980, 13 sentyabr 
 222. Problemlər düşündürür // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1981, 17 mart 
 223. Pedaqogikanın aktual problemlərinə dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1981, 3 aprel 
 224. Pedaqogikada təkcə, xüsusi və ümumi anlayışları // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1981, 24 iyul 
 225. Əvvəlcə bir düşün ... // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1981, 25 sentyabr 
 226. Tərbiyənin tərkib hissələri haqqında // “Bilik”, Bakı, 1976, 29 oktyabr 
 227. Frazeoloji birləşmə və cümlə üzvü məsələsinə dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1981, 20 noyabr 
 228. Tələbə və elm // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1982, 15 aprel 
 229. Mübahisəli bir məsələ haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1983, 19 yanvar 
 230. Bu barədə düşünməyə dəyər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1983, 4 fevral 
 231. Aspirant, sən kimsən? // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1983, 8 fevral 
 232. Pedaqogikanın aksiomları və teoremləri // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1984, 4 iyul 
 233. Vətəndaşlıq məsuliyyəti // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1984, 14-16 avqust 
 234. Təyin nəyi təyin edir? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1985, 9 avqust 
 235. Əvəzliyin bir növü barədə // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1985, 13 noyabr 
 236. Düşünməyi öyrədək // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1985, 3 dekabr 
 237. Mürəkkəb söz və kəmiyyət kateqoriyası // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1986, 5 mart 
 238. Aspirantı haradan və kim seçməlidir? // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1987, 14 mart 
 239. Elmin sözü, elin sözü // “Bakı”, 1970-1989, 21 mart 
 240. Mürəkkəb zaman nə deməkdir? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1987, 18 sentyabr 
 241. Hibrit nitq hissələri haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1987, 21 sentyabr 
 242. İstedadları necə seçməli? // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1988, 16 fevral 
 243. Mühazirə və seminarın əlaqəsinə dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1988, 18 mart 
 244. Klassik ədəbiyyat və din // “Ədəbiyyat və incəsənət”, Bakı, 1988, 22 aprel 
 245. Fasiləsiz təhsil problemləri // “Kommunist”, Bakı, 1988, 27 sentyabr 
 246. Təyini söz birləşmələri və tabelilik əlaqəsi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1988, 12 oktyabr 
 247. Vətəni sevməyən insan olmaz // “Bakı”, 1989, 22 noyabr 
 248. Elmsizlik xəstəliyi // “Sovet kəndi”, Bakı, 1989, 22 avqust 
 249. Xalq qarşısında məsuliyyət // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1990, 12 may 
 250. Qətiyyətsizlik ... təkcə buradamı? // “Sovet Gürcüstanı”, Tbilisi, 1990, 29 may 
 251. Nüfuz bazarda satılmır // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1990, 28 sentyabr 
 252. Metodlardan yaradıcılıqla istifadə etməli // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1990, 31 oktyabr 
 253. Başlıca çıxış yolu // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1991, 24 aprel 
 254. Etimoloji mülahizələr // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1991, 29 iyun, 2 iyul, 3-24 avqust 
 255. Bir neçə sözün mənşəyi // “Ədəbiyyat”, Bakı, 1991, 5 iyul 
 256. Nabatdır, şəkərdir dilim mənim // “Mədəniyyət”, Bakı, 1991, 11 iyun 
 257. Dillərin əlaqəsinə dair // “Bakı”, 1991, 25 iyul 
 258. Sözlərimizə tarixi bir nəzər // “Yeni fikir”, Bakı, 1991, 21 sentyabr 
 259. Vədə əməl olunur // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1991, 25 sentyabr 
 260. Əsl sözü sifətdir // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1991, 11 oktyabr 
 261. Azərbaycan dilində daxili fleksiya olubmu? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1991, 27 noyabr 
 262. İgidliyi babalarımızdan öyrənək // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1991, 30 noyabr 
 263. Sözün fəryadı // “Ülfət”, Bakı, 1991, 21 dekabr 
 264. Müəllim müəllim olsa // “Xalq qəzeti”, Bakı, 1992, 31 yanvar 
 265. Karnegini oxuyarkən // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1992, 18 mart 
 266. Beş yüzdən on beş minədək // "Bakı", 1992, 19 may 
 267. Üz getdi // "Oğuz eli", Bakı, 1992, 11 iyun 
 268. İgid odur ki... // "Xalq qəzeti", Bakı, 1992, 30 iyun 
 269. Qızıl kəlmələr // "Xalq qəzeti", Bakı, 1992, 9, 11 iyul 
 270. Türk dillərindən rus dilinə keçmiş sözlər // "Ədəbiyyat", Bakı, 1992, 31 iyul 
 271. Bir daha sözün mənşəyi haqqında // "“Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1992, 19 avqust 
 272. Təhsil qanunu haqqında // "Bakı", 1992, 22 sentyabr 
 273. Donuzluq sözünün mənşəyi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1992, 7 oktyabr 
 274. Çıxış yolu rəqabətdədir // "And", Bakı, 1992, 15 oktyabr 
 275. Bacarıq, ya başarıq // "Oğuz eli", Bakı, 1992, 8 oktyabr 
 276. Sözün tarixi, elin tarixi // "Ülfət", Bakı, 1992, 27 oktyabr, 10 noyabr 
 277. "Gilas" qırmızı deməkdir // "Oğuz eli", Bakı, 1992, 5 noyabr 
 278. Təhsilimiz haqqında // "Yeni fikir", Bakı, 1992, 19 noyabr 
 279. Sözlər də "vuruşur" / "And", Bakı, 1992, 27 noyabr 
 280. "Ü" bacarıq deməkdir // "Şimali Azərbaycan", Bakı, 1992, 25 dekabr 
 281. Problemlər həll olunmur // "Meydan", Bakı, 1992, 31 dekabr 
 282. Canavar hara, böcək hara // "Oğuz eli", Bakı, 1993, 22 yanvar 
 283. Yaltaq nə deməkdir? // "Şimali Azərbaycan", Bakı, 1993, 29 yanvar 
 284. Yenisini yazaq, ya təkmilləşdirmək // "Yeni müsavat", Bakı, 1993, 4 fevral 
 285. Ələk-vələk, yoxsa ləkvələk // "Şimali Azərbaycan", Bakı, 1993, 11 fevral 
 286. Lələk, ya yelək? // "Oğuz eli", Bakı, 1993, 11 mart 
 287. Təlimdə differensiallaşdırma və fərdiləşdirmə // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1993, 19 mart 
 288. İnsan da kapitaldır // "Təhsil", Bakı, 1993, 20 mart 
 289. İdi və imiş sözləri haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1993, 30 aprel 
 290. Qanun layihəsinin dili haqqında (Akif Məmmədovla birgə) // "Azadlıq", Bakı, 1993, 18 may 
 291. Test barədə mülahizələr // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1993, 1 iyun 
 292. Etimoloji qeydlər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1993, 27 iyul 
 293. Doğrudanmı mümkün deyil (Akif Məmmədovla birgə) // "Azadlıq", Bakı, 1993, 16 sentyabr 
 294. Etimoloji qeydlər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1993, 21 sentyabr 
 295. Təhsildə standart nə deməkdir? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1993, 26 oktyabr 
 296. Təhsilin dünyəviliyi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1993, 2 noyabr\ 
 297. Bu yazını heç kəs oxumasın // "El qəzeti", Bakı, 1993, 3 noyabr 
 298. Abidələr nə deyir? // "Respublika", Bakı, 1993, 11 noyabr 
 299. Standartın tələblərini necə yoxlamalı? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1993, 7 dekabr 
 300. Təhsil qanunu niyə işləmir? // "El qəzeti", Bakı, 1993, 17 dekabr 
 301. Müəllimlər hansı kateqoriyalara bölünə bilərlər? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1993, 14 dekabr 
 302. "İtdirsəyi" sözünün mənşəyi // "Oğuz eli", Bakı, 1994, 13 yanvar 
 303. Şagird, müəllim, direktor // "El" qəzeti, Bakı, 1994, 5 fevral 
 304. Ədalət azanı // "Millət", Bakı, 1994, №6, 17 
 305. Təhsilimizin problemlərini kim həll edəcək? // "Millət", Bakı, 1994, 23 aprel 
 306. Rəqabətdən niyə qorxuruq? // "Azadlıq", Bakı, 1994, 23 aprel 
 307. İndi keçmişin nəticəsidir // "Xalq qəzeti", Bakı, 1994, 3 may 
 308. Canı vətən üçün sevən ... // "Ülfət", Bakı, 1994, 17 may 
 309. İqtidarın kadr siyasəti // "Millət", Bakı, 1994, 7, 16 iyun 
 310. Müzakirələrdən niyə qaçırıq? "Respublika", Bakı, 1994, 21 iyun 
 311.  Qanunun işləməsi nə deməkdir? // "Vətəndaş", Bakı, 1994, 16 iyun
 312.  Təhsildə insan hüquqları niyə pozulur? // "Millət", Bakı, 1994, 30 iyun
 313.  Bir neçə sual // "Azadlıq", Bakı, 1994, 26 iyul
 314.  Təhsil qanunu haqqında // "Hüriyyət", Bakı, 1994, 28 iyun, 3 avqust
 315.  Bir dərslik haqqında // "Ədəbiyyat", Bakı, 1994, 6 avqust
 316.  Təhsili böhrandan necə çıxarmalı? // "Hüriyyət", Bakı, 1994, 20 oktyabr
 317.  Solomon dərrakəsi // "Millət", Bakı, 1994, 6 avqust
 318.  Təsir pedaqogikasından inkişaf pedaqogikasına // "Xalq qəzeti", Bakı, 1994, 28 oktyabr
 319.  A.Manafovaya açıq məktub // "Bakının səsi", 1994, 2 noyabr
 320.  Şərq müdriklərinin tövsiyələri // "Savalan", Bakı, 1994, 30 noyabr
 321.  "Bizim dağlar" necə birləşmədir? // "Futuroloq", Bakı, 1994, №1
 322.  Giley-güzar // "Maarifçi", Bakı, 1995, 1 mart
 323.  Düşünməyi bacarırıqmı? // "Maarifçi", Bakı, 1995, 1, 8 iyun
 324.  Etimoloji qeydlər // "Yeni səda", Bakı, 1995, 10, 17 iyun, 8 iyul
 325.  Konstitusiya layihəsi təkmilləşdirilməlidir // "Millət", Bakı, 1995, 21 oktyabr
 326.  Fərmanın hüququ əsası dolaşıqdır // "Bakının səsi", Bakı, 1994, 23 noyabr
 327.  Gənclərin yaradıcılıq işinə qayğı ilə yanaşmalı // "Lenin tərbiyəsi uğrunda", Bakı, 1954, 21 oktyabr
 328.  "Sovetskaya pedaqogik" nədən yazır? // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1990-1995, 7 aprel
 329.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 21 aprel
 330.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 2 iyul
 331.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 21 iyul
 332.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 26 iyul
 333.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 16 avqust
 334.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 8 noyabr
 335.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1972, 18 oktyabr
 336.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 10 yanvar
 337.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 19 yanvar
 338.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 12 fevral
 339.  Müşavirədən qeydlər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 28 fevral
 340.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 23 mart
 341.  "Pedaqoji" prosesin qanunları // "Gənc müəllimi", Bakı, 1973, 15 aprel
 342.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 28 aprel
 343.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 16 may
 344.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 3 avqust
 345.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 7 sentyabr
 346.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 27 oktyabr
 347.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 16 noyabr
 348.  "Советская педагогика" // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1973, 16 yanvar
 349.  İvan Fyodorovdan Arxangelskayayadək // "Gənc müəllim", Bakı, 1975, 5 sentyabr
 350.  "Elmi əsərlər" elmi əsərləri gözləyir // // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1975, 5 fevral
 351.  Pedaoqji sövq nədir? // "Gənc müəllim", Bakı, 1975, 23 may
 352.  İmtahan və ona verilən tələblər // "Gənc müəllim", Bakı, 1975, 4 noyabr
 353.  Laborator məşğələ nə deməkdir? // "Gənc müəllim", Bakı, 1975, 12 dekabr
 354.  Tələbə dərslik gözləyir // "Bakı", 1976, 21 iyun
 355.  Gələcəyin müəllimləri öz peşələri haqqında // "Bilik", Bakı, 1976, 24 dekabr
 356.  Sov. İKP XXV qurultayı və pedaqoji prosesin keyfiyyətini yüksəltməyin bəzi məsələləri // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1977, 4, 9, 11 fevral
 357.  Qəlbim sizindir // "Bilik", Bakı, 1977
 358.  Söz birləşməsi və cümlə üzvü məsələsi // "Bilik", Bakı, 1980
 359.  Metodoloji şüurdan qeydlər // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1981, 7 yanvar
 360.  Özünüzü yoxlamaq istəyirsinizmi? // "Bilik", Bakı, 1981, 9 yanvar
 361.  Niyə belə yazırlar // "Bilik", Bakı, 1981, 3 fevral
 362.  Mənəvi saflığa səsləyən əsərlər // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1981, 17 dekabr
 363.  Tələbələrin müstəqil işlərinin idarə olunmasına dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1982, 12 mart
 364.  Marksizm-leninizm nəzəriyyəsinin, psixoloji-pedaqoji elmlərin və məktəbin təlim-tərbiyə işinin qarşılıqlı əlaqəsi // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1982, 9 aprel
 365.  Abadlaşan, gözəlləşən kəndimiz // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1986, 24 yanvar
 366.  Müdriklər belə deyib // "Şimali Azərbaycan", Bakı, 1992, 12 noyabr
 367.  Dİl təmizliyi naminə // "Ekran-efir", Bakı, 1970-1989
 368.  Dağıl, a dünya ... // "Ülfət", Bakı, 1993, 5 fevral
 369.  Rektor özündən razıdır // "Azərbaycan", Bakı, 1993, 10 noyabr
 370.  Vahidlik lazımdır // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1991, 30 oktyabr
 371.  Attestasiya komissiyası yaradılmalıdır // “Azərbaycan gəncləri”, Bakı, 1992, 9 yanvar
 372.  Şəxsiyyətin suveren hüquqları // "Təhsil", 1992
 373.  Qiyabi müsahibə // "Təhsil", 1992
 374.  Yeniləşmə ya uyğunlaşma? // "Təhsil", 1992, №13
 375.  Diskussiyalardan qaçmaq mümkün deyil // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1995, 31 oktyabr
 376.  Müzakirə edəkmi? // "Xalq qəzeti", Bakı, 1995, 1 dekabr
 377.  Cinsi fərqlərin nəzərə alınması // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1995, 5 dekabr
 378.  Etimoloji etüdlər // "Yeni müsavat", Bakı, 1996, 9 yanvar
 379.  Pedaqoji elmlərin metodoloji əsaslarına dair // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1996, 16 yanvar
 380.  Özün özünü yarat // "Press-fakt", Bakı, 1995, 16, 23 fevral
 381.  Pedaqogika pedaqogikanın obyektidir // "Millət", Bakı, 1996, 27 fevral
 382.  El deyimləri // "Maarifçi", Bakı, 1992, 17 aprel, 15 may
 383.  Bu nə işdir, İlahi // "Borçalı", 1992, 9 may
 384.  Sinfilik haqqında // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1992, 4 iyun
 385.  Qoşmalarla idarə // "Maarifçi", Bakı, 1992, 12 iyun
 386.  Pedaqogika və sosionika // "Press-fakt", Bakı, 1992, 14 iyun
 387.  Nazir konstitusiyaya düzəliş verir? // "Millət", Bakı, 1992, 15 may
 388.  Qızları ayırmaq lazımdır // "Hüriyyət", Bakı, 1992
 389.  Bir daha təhsilin sinfiliyi haqqında // "Maarifçi", Bakı, 1992, 18, 25 sentyabr
 390.  Dahilərin qəribəlikləri // "Hüriyyət", Bakı, 1996-1999, 15 oktyabr
 391.  Azərbaycanın milli ideologiyası // "Maarifçi", Bakı, 1992, 3 oktyabr, 6 noyabr
 392.  Yersiz mübahisə ... // “Azərbaycan müəllimi”, Bakı, 1997, 7 yanvar
 393.  Pedaqoji anlayışlar haqqında // "Maarifçi", Bakı, 1997, 12 fevral
 394.  El deyimləri // "Maarifçi", Bakı, 1997, 2 aprel
 395.  Yersiz mübahisənin sonu "Rezonans", Bakı, 1997, 5 aprel
 396.  Cəzbetmə və dəfetmə // "Müxalifət", Bakı, 1997, 12 aprel

Redaktor olduğu əsərlərRedaktə

 1. Prof. H.Balayev "Şagirdlərin üslubiyyat vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinə dair" - Bakı, 1967
 2. Prof. Ə.Fərəcov "Morfoloji məfhumların mənimsədilməsi" - Bakı, 1967
 3. Prof. Ə.Fərəcov "Qrammatik məfhum və onun mənimsədilməsinin bəzi məsələləri" - Bakı, 1970
 4. Prof. A.Abdullayev, Y.Kərimov "İbtidai məktəbdə ana dilinin tədrisi metodikası" - Bakı, 1969
 5. Pedaqoji elmlər üzrə respublika konfransının tezisləri - Bakı, 1968
 6. Prof. Ə.Əfəndizadə "Azərbaycan dili təliminin yeni vəzifələri" - Bakı, 1970
 7. Prof. Y.Kərimov "Şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi yolları" - Bakı, 1970
 8. Prof. N.Əhmədov "Azərbaycn dili dərslərində intonasiyanın öyrədilməsi üzrə aparılan işlər" - Bakı, 1972
 9. Dos. R.Məmmədov "Ədəbiyyat tədrisində bədii təfəkkürün inkişaf etdirilməsi" - Bakı, 1975
 10. Prof. H.Balıyev "Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasından mühazirələr" - Bakı, 1978
 11. Dos. Yarıməmməd Əhmədov "Şagirdlərin cümlə qurmaq vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi" - Bakı, 1976
 12. Prof. Ə.Əfəndizadə "Azərbaycan dili (IV sinif üçün dərslik)" - Bakı, 1989
 13. Prof. A.Qurbanov "Məktəb islahatı və pedaqoji institut problemləri" - Bakı, 1985
 14. Prof. H.Həsənov "Azərbaycan dilinin leksikası" - Bakı, 1986
 15. Dos. Q.Qulamov "Əmək təlimi problemləri" - Bakı, 1987
 16. Dos. Bəşir Bəşirov "Ali məktəb didaktikası" - Bakı, 1992
 17. Dos. Akif Məmmədov, Şaban Qaralov "Azərbaycan dili üzrə testlər" - Bakı, 1995

İştirak etdiyi elmi konfranslarRedaktə

 1. Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi problemləri (İrəvan, 1964)
 2. Nitq mədəniyyəti üzrə ümumittifaq müşavirəsi (Orcanekidze, 1965)
 3. Şagirdlərin müstəqilliyini və idrak fəallığını inkişaf etdirmək problemləri (Moskva, 1969)
 4. Məktəb haqqında yeni qanun və qarşıda duran vəzifələr (Aşğabad, 1963)
 5. Pedaqogikanın metodoloji problemləri (Yaroslavl vilayətindəki Rostov şəhəri, 1974)
 6. Pedaqogikada qanun problemi (Moskva, 1980)
 7. SSRİ-Pedaqoji Elmlər Akademiyasının İxtisasartırma İnstitutunda pedaqoji prinsiplər haqqında məruzə (Moskva, 1980)
 8. Özəl təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri (Soçi, 1994)
 9. Çoxmillətlilik şəraitində müəllim hazırlığı problemləri (Tbilisi, 1996)

Rəhbərliyi altında müdafiə etmiş alimlərRedaktə

 1. Ağahüseyn Həsənov
 2. Akif Hacıyev
 3. Akif Məmmədov
 4. Akif Əliyev
 5. Aydın İsmayılov
 6. Bəşir Tağıyev
 7. Firuz Rəhimov
 8. Kəmalə Quliyeva
 9. Nazilə Cəbrayılova
 10. Nurpaşa Hümmətov
 11. Rahim Hüseynov
 12. Rəşid Məhərrəmov
 13. Sabir Vahidov
 14. Tapdıq Abdullayev
 15. Teyyubə Hüseynova
 16. Yaşar Qaraxanov
 17. Yaşar Əliyev
 18. Aydın İsmayılov
 19. Miri Həsənov
 20. Şaiq Məmmədov
 21. Əkbər Sarıyev

Özü və əsərləri haqqında dərc olunmuş yazılarRedaktə

 1. Məmmədəli Əliyev. "35 yaşlı elmlər doktoru". Azərbaycan məktəbi, 1967, № 12
 2. Professor Vilayət Əliyev. "Elm üçün yanan ürək". Azərbaycan müəllimi, 1969, 3 sentyabr
 3. Məhəmməd Əhmədov. "Azərbaycan dili təliminin qanunlarına aid əsər". Azərbaycan məktəbi, 1974
 4. Solmaz Əliyeva. "Pedaqoji qanunların tədqiqi". Azərbaycan məktəbi, 1979
 5. Professor Musa Adilov, Vilayət Əliyev. Nitq mədəniyyəti haqqında. Azərbaycan müəllimi, 1967, 12 noyabr
 6. Allahverdi Eminov, Ramin İsayev. "Axtarışın nəticəsi". Azərbaycan müəllimi, 1983, 30 noyabr
 7. Professor Əziz Əfəndizadə, dosent Allahverdi Tağızadə. "Orijinal dərs vəsaiti". Azərbaycan gəncləri, 1983, 3 sentyabr
 8. Miri Həsənov, Kamil Məcidov. "Dəyərli vəsait". Gənc müəllim, 1983, 10 dekabr
 9. Vilayət Əliyev, Məhəmməd Əhmədov. "Eksperimental dərslik haqqında". Azərbaycan məktəbi, 1973
 10. Professor Yusif Seyidov. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası kitabına dair. Azərbaycan məktəbi, 1967, №4
 11. Professor Əliheydər Həşimov, Fərahim Sadıqov. Azərbaycan pedaqoqları. Bakı: 1995
 12. Dosent Akif Məmmədov. Axtarışla cəsarət birləşəndə. 1992, 6 iyun.
 13. Dosent Akif Məmmədov, Şaban Qaralov. "Yenilik ruhu". Azərbaycan müəllimi, 1992, 20 may.
 14. G.M.Əhmədova. Bəşir Əhmədovun Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının inkişafında rolu. Magistr dissertasiyası, Bakı, 2011 https://edebiyyatdunyasi.files.wordpress.com/2016/05/000001.pdf

Əsərlərinə istinad edənlərRedaktə

 1. В.И.Адриянова "В помощь учителю русского языка в таджикской школе", 1970
 2. Академик А.В.Дудников "Методика изучения грамматики в восьмилетней школе", Москва, 1977
 3. А.И.Исабаев "Основы методики обучения звуковой системы казахского языка в школе", Алма-Ата, 1976
 4. Prof. H.Balıyev "Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasından mühazirələr", Bakı, 1978
 5. В.Е.Гурман "Методические проблемы педагогики", Москва, 1977
 6. Академик К.Бабански "Выбор методов обучения в средней школе", Москва, 1987
 7. Prof. Ə.Fərəcov "Qrammatik məfhumların mənimsədilməsi", Bakı, 1970
 8. С.В.Михеев "Советская педагогика", 1982
 9. Akademik M.Mehdizadə "Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi yolları", Bakı, 1982

İstinadlarRedaktə

 1. "Arxivlənmiş surət". 2017-05-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-04-11.
 2. http://www.muallim.edu.az/www.old/arxiv/2011/37/19.htm

MənbəRedaktə

 1. Məqalələr toplusu (filologiya, pedaqogika, metodika). Professor Bəşir Əhmədovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunur. Bakı, BSU, Mütərcim, 2007
 2. Biblioqrafiya - Bəşir Əhmədov. BSU nəşriyyatı - 2003
 3. G.M.Əhmədova. Bəşir Əhmədovun Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının inkişafında rolu. Magistr dissertasiyası, Bakı, 2011
 4. Fərrux Rüstəmov. Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı. Bakı: Elm və təhsil, 2016. - səh. 99.