Belletristika

Belletristikanəsr şəklində yazılan təhkiyəedici bədii əsərlərə (roman, povest, hekayə, novella, bədii oçerk və s.) verilən ümumiləşdirici ad.

Bəzən məsələnin əsil mahiyyətini bir yana qoyub, boşboğazlıq eləyən adamın sözlərinə istehza ilə belletristika deyilir.

MənbəRedaktə

  • "Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti", Bakı, Maarif, 1978, səhifə 21.