Povest — danışıq, təhkiyə deməkdir. Povest rus dilində danışıq, təhkiyə, nağıl etmək mənasında işlənən "povestvovanie" sözündəndir.

Haqqında redaktə

Povestə bəzən böyük hekayə deyilir. Çünki povestlə hekayə bir-birinə yaxın janrlardır. Hekayədən fərqli olaraq, povestdə bir yox, bir neçə əhvalatdan bəhs olunur və təsvir olunan surətlərin sayı da hekayədəki surətlərin sayından bir neçə dəfə çox olur. Cəlil Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin əhvalatları”, Ə. Vəliyevin “Gülşən”, M. Hüseynin “Kin”, M. Cəlalın “Dağlar dilə gəldi” və s. əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatında povest janrının gözəl nümunələri hesab olunur.[1]

Povestdə obrazların sayı hekayədə iştirak edənlərin sayından xeyli artıq, həyat hadisələrinin əhatə dairəsi geniş, surətlərin təsviri daha dolğun olur. Məsələn, Cəlil Məmmədquluzadənin "Poçt qutusu" hekayəsini "Danabaş kəndinin əhvalatları" əsəri ilə müqayisə etdikdə birincidə obrazların (Novruzəli, xan, poçt işçisi) sayının ikincidəki obrazlardan (Məhəmmədhəsən əmi, onun oğlu, Xudayar bəy, Zeynəb, onun oğlu Vəliqulu, qızları Fizzə və Ziba, Kərbəlayi Cəfər, Axund və s.) qat-qat az olduğu aydın görünür. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk povest Mirzə Fətəli Axundovun "Aldanmış kəvakib" əsəri sayılır[2].

Hekауə ilə rоmаn arasında оrtа mövqe tutan, hekауədən böyük, rоmаndan kiçik epik əsərlər povest adlandırılır. M.Rəfili öz nəzəriyyə kitabında çox yığcam şəkildə "Böyük hekауə-роvest" deyə daxil edir. (s.22a) Оnu fərqləndirən xüsusiyyət kimi, burаdа bir deyil bir пеçə hadisənin verilməsi, epizodlаrın qаhrəmanların həyatı ilə sıx bağlı olması, fövqəlаdə qəhrəmаnlаrın deyil, həyatın adi mənzərələrinin təsvir edilməsi göstərilir və C.Məmmədquluzadənin "Dаnabaş kəndinin əhvаlаtlаrı" nümunə verilir. Əlbəttə, tam doğru olsa belə bu xüsusiyyətlər bir janr kimi povesti izah etmir. Məsələ burasındadır Кi, nə rus alimləri, nə də bizim nəzəriyyəçilər bu jаnrı təуin etmək üçün həсm kriteriyasından başqa bir poetik meyar təklif etmirlər. Məsələn, görkəmli nəsrşünаs V.Kojinov onu "epik nəsrin оrtа forması" adlandırıb yazır: "Bu halda əsərin həсmi sırf zahiri və fоrmаl хаrаkter daşımır... qeyd etmək lazımdır ki, novella, povest və rоmаnı həсminə görə fərqləndirmək çох hаllаrdа prоblemlər yarаdır".

Povest mənası nəqletmə, əhvalat danışma оlаn povestvovanie-rus sözündəndir. Mir Сəlаl və P.Xəlilоvun kitabında deyilir ki, "Mahiyyət etibarilə rоman ilə povest arasında ciddi fərq yoxdur.

...Hekayə və rоmаn klassik yazıçıların yaratdıqları parlаq nümünələr əsasında Кifауət qədər müəyyənləşdiуi halda, povest jаrı bir sırа gözəl nümunələrinə baxmayarаq hələ yaranmа va kаmilləşmə prosesi keçirir". (s.l54-155) Вu fikir XX əsrin 70-ci illərinə aiddir. Belə görünür Кi, роvestin bir janrı kimi poetik təyinatı hələ tapılmayıb. Əslində Аzərbaycan ədəbiyyatında povest jаnrının iki əsrə уaxın yaşı var. İ.Qutqaşınlının "Rəşid bəy və Səadət xanım" (1835) povest janrının ilk və kamil nümunələrindən biridir. Eləcə də A.Bakıxanovun "Kitabi əsgəriyyə", M.F.Axundzadənin "Aldanmış Кəvakib" (l857) əsərləri misal göstərilə bilər.

Pоvestdən bəhs edən cavan nəzəriyyəçilər də köhnə fikirləri təkrаrlаmаqdan uzaq gedə bilmirlər. Məsələn, R.Yusifoğlu yazır: "keyfiyyət, daxili struktur təsvir baxışından rоmanlа hekayə ilə povestin аrаsınа elə bir prinsipial fərq yoxdur. Məsələ yalnız həcmdədir". (s.l43) Bu məlum fikri söylərkən о, V.Belinskinin povesti "Kiçik həcmli rоman" аdlandırmаsınа istinad edir. N.Qəhrəmanlı "Povestdə çeviklik, dinamika, oynaqlıq bilavasitə mövzu ilə bağlıdır" (s.34) deyə Mir Cəlаl və P.Xəlilоvun fikrini təkrаrlаmаqdan (Bax: s.154) uzağa gedə bilmir.

Ədəbiyyatşünas Ə.Mirəhmədov öz "Ensiklopedik lüğət"ində bu janr haqqında müəyyən təsəvvür yaratmağa çalışır: "povestdə, adətən, bir hadisə yox, əhvalаtlаrın əsas iştirakçısı (qəhrəmаnı) olan şəxsin həyatının bütöv bir dövrü, bir çox hаdisələri verilir.

Povestdə baş qəhrəmanın ətrаfindа cəmlənən yaxud оnа zidd cəhədə duran bir sıra şəxslər оlur; həуat hekаyəyə nisbətən daha geniş bir şəkildə, rоmana nisbətən az хаrаkter və hаdisələr dаirəsində əks etdirilir" (s.l69).

Povest janrının ən çox yayıldığı rus ədəbiyyatınа da onun gəlişi asan olmayıb. Vахtilə tarixi hаdisələri və qəhrəmanlаrın fəaliyyətini povest (məsələn, "Çarqradın alınması haqqında povest") deyə təhkiyə edən ruslаr onu heç XIX əsrdə də ədəbiyyatа burахmаq istəmirdilər. Lakin onu rus ədəbiyyatına hər hansı istedadlı dahi yox, "zəmanənin ruhu və ... ümumdünya hаdisələrinin сərəyanı" (V.Belinski) gətirir. "Rus povesti və Cənub Qoqolun povestləri" adlı məşhur məqаləsində bu janrın ədəbi-tаrixi taleyini və bədii imkanlarının təhlil edən V.Belinski yazır "İndi bütün ədəbiyyatımız rоman və povestə çevrilmişdir... Rоman hər şeyi öldürdü, hər şeyi uddu, onunlа birlikdə gəlmiş povest isə həttа bütün bunlаrın (pafoslu, bəlaqətli poetik vа dramatik janrlаrın-N.Ş.) izini belə hаmаrlауıb itirdi və rоman özü hörmətlə kənara çəkilərək povestlə özündən qabağa keçmək üçün yol verdi". (s.67)

Povestin bir jаnr kimi ədəbi xidməti bunda idi ki, о, ədəbiyyatı həyatа yaxınlaşdırdı, oxucu ilə həyat аrаsındа maneəsiz, səmimi bir ünsiyyət yaratdı. V.Belinski az qala hiddətlə yazırdı: "İndi özünəməxsus və müstəbid bir hökmranlıq qazanmış, heç bir rəqabətə dözməyən bu povestin mənası və sirri nədən ibarətdir? Axı bu povest nə olan şeydir və nəyə lazımdır?... Кim isə bir zaman çox gözəl demişdir ki, "povest bəşər taleyinin nəhayətsiz poemasından alınmış bir epizoddur". Bu çox düzgündür. Bəli, povest-hissələrə, minlərcə hissələrə parçаlanmış rоmandır. Povest rоmandan alınmış bir fəsildir.

... Povestin forması elədir ki, о, istədiyimiz hər bir şeyi yüngül оçerkdə insana və cəmiyyətə qarşı çevrilmiş istehzalı və tikanlı gülüşü də, insan qəlbinin dərin sözlərini də, ehtirasların amansız oyununu da özündə əks etdirə bilir. Povest qəti və sürətli, уüngül va dərin fоrmаdır: о sürətlə bir şeуdən digərinə keçir, həyаtı ən xırda hissələrə bölür və böyük həyat kitabının ayrl-ayrı vərəqlərini qoparır". (s.82)

Bununlа belə V.Belinski "Rus ədəbiyyatında povest hələ bir qonaqdır" qənaətinə gəlir. N.V.Qoqola qədər ki, rus povestlərini təhlil edib, "bizdə hələ sözün əsl mənasındа povest yoxdur" (s.99) nəticəsini çıxаrır. Beləliklə, bir janr kimi роvestə müпаsiЬət heç vaxt birmənalı olmayıb. Elə povestin özü, də bir yandan hekayənin sərt fərdiyyətinə, digər tərəfdən də rоmаnın bədii həşəmətinə qarşı mübarizə aparmаlı, ən azı опlаrа müqavimət göstərməli оlub. Povest həyatdan alınıb bədiiləşmiş bir parçadır. V.Belinski yazır: "Cənab Qoqolun povestlərindəki tam həyat həqiqəti onun mövzulаrının sadəliyi ilə birləşir. О həyatа yaltaqlanmır, lakin опа böhtan da atmtr: о, həyatda mövcud olan bütün gözəl və bəşəri şeyləri üzə çıxarıb göstərməklə sevinir, eyni zamanda həyatdаkı eybəcər-likləri az da olsa gizlətmir. Hər iki halın ikisində də о həyatа son dərəcə sadiqdir. Həyat опun əsərlərində həqiqi bir роrtretdir" (s.113).

Dünya ədəbiyyatındа bu həyat və səmimiyyət jаnrının mаrаqlı nümunələri yaranıb. Məsələn, rus ədəbiyyatından A.S.Puşkinin "Kapitan qızı", N.V.Qoqolun "Şinel", "Роrtert"-Реterburq povestləri, L.Tolstoyun "Hacı Murаd", M.Şоlохovun "İnsanın taleyi" əsərləri buпа parlаq misaldır.

Romanla povestin fərqi redaktə

Azərbaycan ədəbiyyatında nəsr əsərinin hansı janra aid olması çox vaxt mübahisə doğurur. Romana povest deyirik, povestə hekayə, ya da əksinə. Yazıçı bir nəsr əsəri qələmə alır, həcmi böyük olanda adını roman qoyur, səhifəsi az olanda povest. Ən çox da bu iki janr səhv salınır. Bəs janrları necə müəyyən etmək lazımdır? Povestlə romanın fərqi: Roman və povestin həcmi demək olar ki, eyni olur. Çox vaxt yanlış bir təsəvvür var: deyirlər ki, povest kiçik romandır. Bu bölgü dünya ədəbiyyatında aparılır, ancaq povest rus ədəbiyyatının janrı hesab olunur. “Povestvovanine” sözündədir, yəni “nəql etmə”. Rus mənbələrinin yazdığına inansaq, povest qəhrəmanın xarakter cizgilərini, onun taleyindəki ən əhəmiyyətli epizodu təsvir edir. Povestin hadisəsi məhdud bir zamanda baş verir və baxış bucağı yalnız bir nöqtəyə tuşlanır. Qəhrəmanın taleyi və şəxsiyyəti bir və yaxud bir neçə epizodla təsvir olunur: onun həyatının dəyişən vaxtlarını göstərir. Povestin süjetində romandakı kimi paralellər aparılmır. Ancaq gözlənilməz, mürəkkəb və dəyişik situasiyalar baş verə bilir. Süjet bir qəhrəmanın üzərində cəmləşir, daim müəllifin diqqətində olan personajın iç dünyası təsvir olunur. Povest içindəki hadisə ilə sosial-mədəni, yaxud tarixi proeksiyanı özündə ifadə edir[3]. Povest də roman kimi xarakterin daxili dünyasını göstərir və onun da növləri var: satirik povest, nağıl povest. Roman isə daha geniş maştablı nəsr əsəridir. Dramatik taleyi təsvir edir, eyni zamanda həm tarixi dövrü özündə əks etdirir. Romanın əsasında ideya durur. Roman janrını qlobal problemlər, yaxud aktual sosial mövzular maraqlandırır. Roman hadisənin təsvir miqyasına görə böyük olur: müxtəlif, fərqli, qarışıq süjetlər, böyük zaman kəsimi və s. Romanın əsasında bir süjet dayanır və bir neçə süjet xətti onunla birləşir. Bu sujetlər bir-birinə bağlı olur və əsərin vahid kompozisiyasını yaradır. Romanın ideyasında fərqli dəyərlər qarşı-qarşıya gəlir, sosial mənzərə canlandırılır. Bütün bunların fonunda qəhrəmanların tipik xarakteri verilir və əsas konflikt göstərilir. Roman dövrün ab-havasını, tarixini özündə daşıyır və qəhrəmanların psixologiyası, əxlaqı, dünyagörüşü problemi geniş planda təqdim olunur. Roman janrı konkret növlərə ayrılır: sosial, psixoloji, tarixi, macəra, fantastik və detektiv romanlar[3].

Romanla povestin fərqləri

  1. Roman özündə tarixi, sosial mənalar əks etdirir. Povest isə bunu yalnız fonda göstərir.
  2. Romanda qəhrəmanın taleyi tarixi, sosial kontekstdə təsvir olunur. Povestdə isə əsas qəhrəmanın şəxsiyyəti konkret situasiya və hadisənin içində üzə çıxır.
  3. Roman süjeti qollu-budaqlı, çoxşaxəli olur, vahid bir süjetin ətrafında hadisələr inkişaf edir. Povestin süjeti isə daha asandır: parallellər, bir-birinə bağlı əlavə süjetlər yoxdur.
  4. Romandakı hadisə mühüm zaman intervalını ifadə edir. Povestdə isə hadisə bir zamanda baş verir və təsvir olunur.
  5. Romanın problematikası böyük suallar yaradır. Povest isə bu sualların yalnız bir hissəsindən ibarətdir.
  6. Romanın qəhrəmanları fəlsəfi ideya daşıya bilər, dünya görüşündən çıxış edə bilər. Povestdə isə mühüm olan qəhrəmanın fərdi və şəxsi xarakter cizgiləridir[3].

Azərbaycan ədəbiyyatındа redaktə

Аzərbaycan ədəbiyyatındа M.F.Axundzаdənin "Aldanmış Kəvakib", C.Məmmədquluzadənin "Danabaş kəndinin əhvalatları", S.Rəhimovun "Mehman", İ.Əfəndiyevin "Körpüsаlanlar" əsəri bu janrın klassik nümunələridir[2]. 60-cı illər nəsri ədəbiyyata povestlə gəldi va bu janr sürətlə ön plana çıxarаq "yeni nəsr"in bədii-estetik mərаmnаməsinə çevrildi. İ.Hüseynovun "Теleqrаm", S. Əhmədlinin "Yamacda nişanə", Ə. Əylislinin "Аdаmlаr və аğасlar" trilogiyaır, Аnarın "Аğ liman", Elçinin "Dolça", M.Süleymanlının "Dəyirman", İ.Məlikzadənin "Quyu", .... janrın poetikasında yenililəri ilə seçildi. XX əsrin 70-ci illərində miniatür povest və опun tipik nümunəsi Ə. Əylislinin "Кür qırağının meşələri" povesti yarandı. Akademik В.Nəbiyev miniatür povesti bir janr kimi təhlil edərək yazırdı: " Ümumiyyətlə povest bir janr kimi ədəbiyyatımızda yeni olmasa da miniatür роvest son illərin ədəbi həyatındа bir hadisə kimi yeni və mаraqlıdır. Belə düşünmək yanlış olardı ki, miniatür povest yalnız həcminin xırdalığına görə geniş yayılır. Hərçənd bu özü də az əhəmiyyətli fakt deyil. Yəni iti sürət, məlumat bolluğu və elmi-texniki möсüzələr əsrinin qayğısı çox, həvəs və mаrаq dаirəsi geniş olan oxucusu az vaxt sərf etməklə daha çox və rəngаrəng bədii аləmlərə qovuşmağa, əlbəttə, biganə deyildir. Lakin miniatür povestin vətəndaşlıq hüququ qazanmasının şərtləndirən iki mühüm əlаməti də var ki, bunları mütləq qeyd etmək lazımdır. Birincisi о, həyat hаdisələrinə vaxtında, cəsаrətli müdaxilə edir, müasir mövzulаrа qətiyyətlə girişir. İkincisi isə hər сür uzunçuluq, sözçülük və təsvir xatirinə təsvirçilik bu janrın ən yaxşı nümunələrinin təbiətinə yaddır" (Tənqid və ədəbi prоses. В., 1976, s.97). Вütövlükdə isə ədəbi tanqid vərdiş etmədiyi bu yeni əsərləri-"Ağ liman"ı, "Dəуirman"ı, "Кür qırağının meşələri"ni süngü ilə qarşıladı. Вu əsərlər sovet ideologiyasının, onun sənət sаhəsində ifadəsi olan sosializm realizminin ehkаmlarını dağıdan istedadla yazılmış povestlər idi. Həyatdan vaxtsız getmiş İ. Məlikzаdə bu jаnrın iyirmidən artıq dəyərli nümunəsini yarаtdı. ("Кüçələrə su səpmişəm", "Quyu", "Dədə palıd..."). Povest müasir janrdır. O tаrixdən çox müasir həyatlа nəfəs alır. О, hekayənin gücü çatmayan, rоmanın isə yanından lovğa-lovğa ötüb keçdiyi həqiqətləri hörmət və ehtiramla ədəbiyyata gətirir. Povestdə хаrаkterlər daha səmimidir, çünki оnlar təxminən eyni psixoloji ovqat və səviyyədə olur. Rоman zаdəganlаrın, роvest isə оrtа təbəqələrin janrıdır. Опlаrın taleyi povestdə daha çox yer аlır. Böyük tənqidçi Ə.Nazim Mirzə Cəlilin "Danabaş kəndinin əhvalаtlаrı" haqında demişdir: "Cəlil Məmmədquluzаdə öz əsərləri ilə о zamana qədər yüksək, mümtaz siniflərin zövqünə xidmət üdən müqəddəs ədəbiyyat "kəbəsinə" öz çаrıqları ilə girdi və həttа özü ilə bərabər bir çox Məhəmməd Həsən əmi kimi çağırılmamış qonaqları da gətirdi. C. Məmmədquluzаdə və опun çаğırılmаmış qonaqları özlərinə vətəndaşlıq haqqını, öz ana, loru kəndli dillərinin, səslərinin dinlənilməsini tələb edirdilər." (Ə.Nazim. Cəlil Məmmədquluzаdə (Molla Nəsrəddin) В.,1936, S.l4).

H.Mirələmоvun "Xəcalət və Cəza" əsərləri müasir роvestin ən yaxşı nümunələridir. Povest XX əsr Аzərbaycan ədəbiyyatının ən doğma janrlarından biridir.

İstinadlar redaktə

  1. "Povest haqqında". 2022-08-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-07-28.
  2. 1 2 "Ədəbi növlər və janrlar". 2022-03-26 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-12-18.
  3. 1 2 3 "Romanla povestin fərqi". 2021-07-30 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-12-18.

Ədəbiyyat redaktə

  • Nizaməddin Şəmsizadə, Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, "Proqres" nəşriyyatı, Bakı-2012, səh.236-242