Bucaq sürəti

Bucaq sürətivektorial kəmiyyət olub, cismin fırlanmasını səciyyələndirir. Bucaq sürətinin qiyməti cismin vahid zamanda dömnəsi ilə qiymətləndirilir.

Bucaq sürəti vektor şəklində

Koordinat sisteminin başlanğıc nöqtəsinə əsasən isə belə ifadə edilir:


burada: — nöqtənin radius vektoru, — bu nöqtənin verilmiş koordinat sistemindəki sürəti, — vektor hasil, — vektorların skalyar hasilidir.

Praktikada çox vaxt -ə bərabər olan fırlanma tezliyindən istifadə edilir. Ölçmə vahidi san−1 və ya dövr/dəq götürülür.

Verilmiş radius üzrə bərabərsürətli hərəkət edən nöqtənin xətti sürətini belə hesablamaq olur: