Bucaq sürətivektorial kəmiyyət olub, cismin fırlanmasını səciyyələndirir. Bucaq sürətinin qiyməti cismin vahid zamanda dömnəsi ilə qiymətləndirilir.

Bucaq sürəti vektor şəklində

Koordinat sisteminin başlanğıc nöqtəsinə əsasən isə belə ifadə edilir:


burada: — nöqtənin radius vektoru, — bu nöqtənin verilmiş koordinat sistemindəki sürəti, — vektor hasil, — vektorların skalyar hasilidir.

Praktikada çox vaxt -ə bərabər olan fırlanma tezliyindən istifadə edilir. Ölçmə vahidi san−1 və ya dövr/dəq götürülür.

Verilmiş radius üzrə bərabərsürətli hərəkət edən nöqtənin xətti sürətini belə hesablamaq olur: