Cilalama- materiallarda kiçik abrazivlərlə aparılan mexaniki emal növü. İncə emal üsullarına aid olub metallarınqeyri-metallar ın emalında tətbiq olunur. Materialın üst səthi mexaniki, kimyəvi və elektrolit üsulları ilə ovularaq səthdə minimum kələkötürlük və parıltılıq yaradılır.

Cilalama dəzgahı

Aşağıdakı cilalama üsulları mövcuddur:

  • Əl ilə cilalama (fərdi istehasalatda tətbiq olunur)
  • Maşınla cilalama (seriyalı və kütləvi istehsalda)
  • Hidroabraziv cilalama (iriseriyalı və kütləvi istehsal)
  • Ultrasəs cilalama (bərk xəlitələrin emalı)
  • Elektrolit cilalama (kütləvi istehsal)
  • Kimyəvi-mexaniki cilalama (bərk xəlitələrin emalı)

Cilalama prosesini aparmaq üçün əsas və köməkçi materiallardan istifadə edilir. Əsas material kimi ölçüləri 0,05–50 mkm həddində olan abraziv materiallar (almaz, korund, karbidlər) tətbiq olunur. Köməkçi materiallar kimi isə əsasən emal növündən asılı olaraq yağlayıcı maddələrdən (yağ, kerosin, su, stearin, çarezin, duz məhlullarından ibarət pastalar) istifadə olunur.

Həmçinin bax

redaktə

Mənbə

redaktə

Əliyev, R. Maşınqayırma leksikonu. Bakı, Apostroff, I hissə, 2012.