Datsit - tərkibində plagioklaz (kəskin zonal andezin – An30-40), bəzən kaliumlu-natriumlu çöl şpatı və tünd rəngli mineral (qonuru, bəzən yaşıl hornblend, monoklinik və rombik piroksen, biotit) pürüzləri olan porfir və ya afir quruşlu, açıq boz, yaşılımtıl boz vulkanik süxur. Filiz minerallarından - maqnetit, aksessorlardan apatit, bəzən sirkon, sfen, qranit, kordiyerit iştirak edir. Əsas kütləsi - şüşəli, hialopilit, devitrifikasion halda felzit, mikrolit-felzit mikroquruşludur. Kimyəvi tərkibinə görə qranodioritin (SiO2=64-58%) effuziv analoqu olub normal sıralı datsit ailəsinə və kaliumlu-natriumlu (Na2O/K2O=0,4 - 4) seriyaya aid edilir. Növləri: pürüzlərin tərkibinə görə: avgitli, biotitli, hiperstenli, hornblendli, tridimitli, enstatitli; teksturuna görə: porfir, afir; quruluşuna görə: hioladasit; yaşına görə: neodasit, paleodasit; yaatma şəraitinə görə: intruziv, effuziv; dəyişilməsinə görə: kaynotip, paleotip.

Datsit
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.