Diabaz - əsasi və ya orta plagioklazdan, avgitdən, çox vaxt olivindən ibarət narınkristallik metamorfik əsasi süxurlardır. Diabaz, adətən sosuritləşməyə, xloritləşməyə, epidotlaşmaya və s. məruz qalır. Əsas kütləsi üçün ofit mikroquruluş səciy­yəvidir. Dayka, sil, örtük və b. yatım formaları əmələ gətirir. Əsasən qırışıqlıq zonalarda inkişaf etmişdir, bəzən platformalarda da rast gəlinir. Tərkibinə, quruluş və teksturuna, dəyişilməsinə, boyanma indeksinə görə müxtəlif növlərə ayrılır. Sinonim: Anortobaz, Diabazit, Meqalobaz.

Diabaz
Elm Geologiya

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.