Diferensiallanan funksiya

Əgər birdəyişənli, yaxud çoxdəyişənli funksiyasının nöqtəsində diferensialı varsa, ona bu nöqtədə diferensiallanan funksiya deyilir. oblastının hər bir nöqtəsində diferensiallanan funksiyasına bu oblastda diferensiallanan funksiyası deyilir. Çoxdəyişənli funksiyasının nöqtəsində ( oblastında) diferensiallanan olması üçün bu nöqtədə (oblastda)onun bütün xüsusi törəmələrinin kəsilməz olması kifayətdir.

Ədəbiyyat

1. M.Mərdanov, S.Mirzəyev, Ş. Sadıqov Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. Bakı 2016, "Radius nəşriyyatı", 296 səh.