Differensial (riyaziyyat)

Diferensial funksiyanın xətti artımını təsvir edir. Bu anlayış istiqamətdən asılı olaraq törəmə ilə sıx bağlıdır.

Funksiyanın diferensialı , onun nöqtəsindəki qiyməti ilə işarə olunur.

Diferensialın sadə şəkildə izahı belədir: Verilmiş funksiyasının dəyişmə tezliyi onun arqumentinin () dəyişmə tezliyindən asılıdır.

Diferensial anlayışı XVII-XVIII əsrlərdə diferensial hesablarının yaranması zamanı daxil edilmişdir. XIX əsrdən başlayaraq analiz A.L.Kauçi və Karl Vayerstrass tərəfindən sərhəd qiymətləri əsasında yenidən işlənərək riyazi cəhətdən daha düzgün qurulmuşdur. Bununla diferensial anlayışı öz ilkin əhəmiyyətini itirir. Hazırda diferensial yalnız məhdud halda tətbiq olunur.

Tərifi redaktə

  funksiyası   intervalında diferensiallanandır.

 

Diferensiallanan   funksiyasının   nöqtəsindəki artımının baş hissəsinə, yəni  -dən xətti asılı olan   ifadəsinə onun   nöqtəsində diferensialı deyilir.   funksiyasının   nöqtəsində diferensialı   və ya   ilə işarə olunur.   və yaxud  

Funksiya üçün anlayış redaktə

  sahəsində təyin olunmuş hamar funksiya üçün diferensial   ilə işarə edilir və bu düsturla təyin olunur:

 

Burada   ifadəsi   funksiyasının   vektoru istiqamətində   toxunanlar dəstində törəməsini göstərir.