Elektrostatika

Elektrostatika - fizikanın sükunət elektrik yüklərinin xassələrini öyrənən bölməsidir.Elektrik yükünün saxlanma qanunu:Qapalı sistemdə elektrik yüküklərinin cəbri -cəmi sabit qalır.

Sükunətdə olan elektrik yüklərinin öz ətrafında yaratdığı sahəyə elektrostatik sahə deyilir. Bu sahəyə gətirilmiş yükə sahə tərəfindən qüvvə təsir edir. Elektrostatikanın əsas qanunu, Kulon qanunu:Iki nöqtəvi yükün vakuumda qarşılıqlı təsir qüvvəsi yüklərin modulları hasili ilə düz onların arasındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir.