Kulon qanunusükunətdə olan yüklü iki nöqtəvi cismin vakuumda qarşılıqlı təsir qüvvəsi onların yüklərinin modulları hasili ilə düz, aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir. Bu qanunu 1785-ci ildə fransız alimi Şarl Kulon kəşf etmişdir. Şarl Kulon ilk dəfə bu qanunu burulma tərəzisinin köməyi ilə tapmışdır.

Burulma tərəzisi

Düstur

redaktə
 

Burada:

  qüvvət,
  birinci kütlənin yükü,
  ikinci kütlənin yükü,
  aralarındaki məsafə,
  tərs mütənasiblik əmsalıdır. Ədədi qiyməti:
  8.988×109 N m2C-2 (və ya m F-1) elektrostatik sabit və ya Kulon qüvvəti sabiti,

  8.854×10-12C2 N-1 m-2

Xarici keçidlər

redaktə