Enozis (yun. Ένωσις - azərb. birlәşmә, birlik, ittifaq‎) - Yunanların yaşadıqları әrazilәrin Yunanıstanla birlәşdirilmәsi uğrunda millәtçi hәrәkatı.

1930-cu illərdə Kipr Respublikasında yunanlar tərəfindən təşkil edilmiş mitinqdə qaldırımış enozis pankartı.

Enozis termini ilk dəfə 1830 ildә, müstәqil yunan dövlәti yaradıldıqdan sonra meydana gәlmişdi. Hәrәkata pravoslav kilsәsi başçılıq edirdi. Kiprin Türkiyә vә İngiltәrәyә tabe olduğu dövrlәrdә Kiprdә dә yayılmışdı. 1960 ildә Kipr respublika elan olunduqdan sonra enozis şüarı Yunanıstanın vә Kiprin mürtәce qüvvәlәri tәrәfindәn adanın dövlәt müstәqilliyinin lәğv olunması mәqsәdilә istifadә edilmişdir. 1974 ildә Yunanıstan xuntasının vә Kiprin yunan icmasının enozisi hәrbi yolla hәyata keçirmәyi nәzәrdә tutan uğursuz cәhdi Türkiyәnin mәhdud qüvvәlәrinin adanın şimalına çıxarılması vә türk icması tәrәfindәn Şimali Kipr Türk Respublikasının yaradılması ilә nәticәlәnmişdir. Türkiyә ilә müharibә tәhlükәsi Yunanıstanda xalqı ayağa qaldırmış vә hakimiyyәtdә olan “qara polkovniklәr”in hәrbi-faşist diktaturası süquta uğramışdır.

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

Xarici keçidlərRedaktə