Huk qanunu

Huk qanunu-Cismin Deformasiyası zamanı yaranan elastiklik qüvvəsi,bu deformasiyanın ölçüsü ilə düz mütənasibdir Huk qanunu 1660 ildə ingilis alimi Robert Hüq tərəfindən kəşf olunmuşdur. F= -kx

Huk qanunu ancaq kiçik deformasiyalarda doğrudur mütənasiblik həddini aşdıqda, gərginliklə deformasiya arasındakı asılılıq qeyri xətti olur. Bir sıra materiallar üçün hətta kiçik deformasiyalarda Huk qanunu doğru olmur.Huk qanunu

Nazik çubuqlar üçün Huk qanunuRedaktə

Nazik çubuğun dartılmasında Hüq qanunu aşağıdakı kimi yazılır:

 

Burada   — qüvvə ,   — mütləq uzanma я, а  elastiki modul .

Elastikiyyət əmsalı materialın xassəsindən və ölçülərindən asılıdır. Aşkar şəkildə çubuğun ölçülərini istifadə edərək elastikiyyət əmsalını aşağıdakı kimi yazmaq olar. (kəsiyinin en sahəsi   və uzunluq  )

 

  birinci növ elastiklik modulu və ya Yunq modulu və materialın mexaniki xarakterikdir.

 

en kəsiyindəki normal gərginlik

 
 

Bu forma materialın hər kiçik hissəsində doğrudur.

 

Ümumiləşdirilmiş Huk qanunuRedaktə

Ümumi halda gərginlik deformasiya üç ölçükü fəzada 2 ranqlı tenzorla istifadə olunur. (9 komponentə malikdir.) Onları əlaqələndirən tenzoru 4 ranqlı tenzor olmaqla   81 sabit təşkil edir. Tenzor  , simmetrik olduğu halda gətginlik və deformasiya tenzorunda yalnız 21 sabitdən asılı olurlar. Bu zaman Hük qanununu aşağıdakı kimi yazmaq olar:

 

burada   — gərginlik tenzoru,   — deformasiya tenzoru. İzatrop materialın tenzoru   .

gərginlik və deformasiya tenzorlarının simmetrik olması şərtindən istifadə edərək Hük qanununu aşağıdakı kimi hallarda yazmaq olar.


Xətti elastik cisim üçün:

 
 
 
 
 
 

burada  Yunq modulu,  Puasson əmsalı,  yerdəyişmə modulu.

İstinadlarRedaktə

Həmçinin baxınRedaktə