Köməkçi nitq hissələri

Köməkçi Nitq Hissələri
Vikipediya Bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyaya kömək edə bilərsiniz.
Əgər mümkündürsə, daha dəqiq bir şablondan istifadə edin.
Bu məqalə sonuncu dəfə 2 gün əvvəl Sura Shukurlu tərəfindən redaktə olunub. (Yenilə)

Köməkçi nitq hissələri ayrılıqda leksik mənaları olmur, suala cavab vermir, cümlə üzvü olmur, əsasən, leksik şəkilçi qəbul edib dəyişmir, söz yaradıcılığında iştirak etmir, yəni onlardan yeni söz yaratmaq olmur. Azərbaycan dilində beş köməkçi nitq hissəsi var və onlar yalnız qrammatik mənaya malikdirlər. Qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər və nida.

Köməkçi nitq hissələri əsas nitq hissəsindən fərqli olaraq leksik mənaya malik olmur.

Köməkçi nitq hissələri quruluşca sadə və mürəkkəb olur.

NövləriRedaktə

Köməkçi nitq hissələrini əsas nitq hissələrindən fərqləndirən cəhətlər bunlardır:

 1. Əsas nitq hissələri həm qrammatik, həm də leksik mənası var. Lakin köməkçi nitq hissələrinin yalnız qrammatik mənası var.
 2. Əsas nitq hissələri suala cavab verir, köməkçi nitq hissələrinin isə heç bir sualı yoxdur.
 3. Əsas nitq hissələrinin sintaktik vəzifəsi var və cümlə üzvü ola bilir. Köməkçi nitq hissələrinin isə sintaktik vəzifəsi yoxdur və heç bir cümlə üzvü olmur.
 4. Əsas nitq hissələri həm leksik, həm də qrammatik şəkilçi qəbul edir. Köməkçi nitq hissələri isə heç bir şəkilçi qəbul etmir.

Köməkçi nitq hissələri bunlardır: qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər, nida.

Qoşma (köməkçi nitq hissəsi)Redaktə

İsmin adlıq, yiyəlik, yönlük və çıxışlıq hallarında olan sözlərə qoşularaq müəyyən məna çaları yaradan köməkçi nitq hissəsinə qoşma deyilir.

Qoşmanın 9 məna növü var:

 1. Birgəlik, vasitə, alət
 2. Zaman
 3. Məsafə
 4. İstiqamət
 5. Bənzətmə
 6. Fərqləndirmə
 7. İstinad
 8. Səbəb, məqsəd
 9. Aidlik

BağlayıcıRedaktə

Bağlayıcı sözlər, cümlələr, abzaslar və mətnlər arasında əlaqə yaradır, onları qrammatik cəhətdən bir-birinə bağlayır. Sintaktik funksiyasına görə (cümlədəki vəzifəsinə görə) bağlayıcılar iki yerə bölünür:

 1. Tabesizlik bağlayıcıları
 2. Tabelilik bağlayıcıları

Tabesizlik bağlayıcılarıRedaktə

Tabesizlik bağlayıcıları bərabərhüquqlu üzvləri — cümlənin həmcins üzvlərini, eləcə də tabesiz cümlənin tərəflərini birləşdirir.

Tabesizlik bağlayıcılarının 6 qrammatik məna növü var:

 1. Birləşdirmə : və , ilə (-la2)
 2. Qarşılaşdırma : amma , ancaq , lakin , halbuki , isə , fəqət .
 3. Bölüşdürmə : ya , ya da , ya da ki , və ya , və yaxud , yaxud da , gah , gah da , gah da ki , istər ,istərsə də .
 4. İştirak : həm , həm də , həm də ki , o cümlədən , o sıradan , nəinki , hətta , habelə , həmçinin , -da2 .
 5. İnkar : nə , nə də , nə də ki .
 6. Aydınlaşdırma : yəni , məsələn .

Tabelilik bağlayıcılarıRedaktə

Tabelilik bağlayıcıları yalnız tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini əlaqələndirir.

Tabelilik bağlayıcılarının 4 qrammatik məna növü var:

 1. Aydınlaşdırma : ki , belə ki .
 2. Səbəb : çünki , ona görə ki , buna görə də , ona görə də , onun üçün ki , ondan ötrü ki
 3. Güzəşt : hərçənd , hərçənd ki .
 4. Şərt : əgər , hərgah , madam ki , indi ki , yoxsa , bir halda ki .

ƏdatRedaktə

 • Sözlərin və cümlələrin təsir qüvvəsini artıran köməkçi nitq hissəsidir. Ədat cümlədə ifadənin səlisləşməsinə kömək edir.
 • Məgər bunu sizə deməmişdik? — cümləsində məgər ədatı bütövlükdə cümlənin təsir gücünü artırır. Sən ki belə deyildin cümləsində ki ədatı sən sözünün təsir gücünü artırır.
 • Ədatlar söz və ya cümlələrin mənasını qüvvətləndirməyə xidmət etdiyi üçün onları cümlədən çıxarsaq, mənada ciddi dəyişiklik baş verməz, həmin məna yalnız bir qədər zəifləyə bilər. Məsələn: Ən gözəl qız gəlsin— Gözəl qız gəlsin.
 • Ədatların qrammatik mənası söz və cümlələrin təsir gücünü artırmağa xidmət etməsidir. Cümlədə ədat işləndikdə qarşı tərəfin— dinləyicinin diqqətini konkret həmin hissəyə yönəldir.

Ədatın mənaca növləriRedaktə

 1. Qüvvətləndirici ədatlar : ən, lap, daha, axı, hətta, artıq, düz, bir, ki, necə, nə, belə, olduqca,ca, cə, da, də.
 2. Dəqiqləşdirici ədatlar : elə, məhz, əsl.
 3. Məhdudlaşdırıcı ədatlar :ancaq,tək, təkcə, bir, bircə, yalnız.
 4. Sual ədatları : bəs,məgər, bəyəm, yəni, ki, mi.
 5. Əmr ədatları : di, qoy, gəl, gəlin, gəlsənə, ha, bax, gör, görsənə, -sana, -sənə, — sanız, -səniz.
 6. Arzu ədatları :kaş, kaş ki, bircə, təki, gərək, barı.
 7. Təsdiq və inkar ədatları : hə, yox, bəli, xeyr, heç, əsla.

Modal sözlərRedaktə

Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibət bildirən köməkçi nitq hissəsidir. Modal sözlərin mənaca aşağıdakı növləri var:

 1. Təsdiq (yəqinlik) bildirənlər
 2. Güman və şübhə bildirənlər
 3. Nəticə (ümumiləşdirmə) bildirənlər
 4. Fikrin mənbəyini bildirənlər
 5. Təəssüf bildirənlər
 6. Bənzətmə (və müqayisə) bildirənlər

NidaRedaktə

Danışanın hiss və həyəcanını ifadə edən köməkçi nitq hissəsidir. Nidalar insanın müxtəlif hislərinin, hadisələrə emosional münasibətinin ifadəsidir. Nidaların müxtəlif məna növləri var:

 1. Sevinc,heyranlıq bildirənlər
 2. Kədər, narahatlıq,qorxu bildirənlər
 3. Çağırış bildirənlər
 4. Nifrət,istehza bildirənlər
 5. Qəm, kədər bildirənlər

Nidaların məna bölgüsü şərtidir. Hiss və intonasiyadan asılı olaraq, bu məna növlərinə mənsubluq dəyişə bilər.

Həmçinin baxRedaktə

MənbəRedaktə

 • Azərbaycan dili. Hədəf Nəşrləri. X nəşr.