Kation (yun. κατά káta "aşağı" və ἴον ion "gedən") müsbət yüklənmiş iondur. Elektrolizdə müsbət yüklənmiş ionlar həmişə katoda tərəf hərkət etdiyindən, onlara Kation adı verilmişdir. Bu atom və molekulaların elektron verməsi və ya Hidrogen ionu H+ alması nəticəsində yaranır.

Duzlar həmişə kation və anionların birləşməsindən ibarətdir.

Müxtəlif yüklü kationalar arasında baş verən elektron dəyişməsi Qapon düsturu ilə təsvir olunur. Kationların kimyvi təsdiqi üçün tətbiqi analitikaya aid laboratoriya cihazları, həmçinin sadə kolbalar tətbiq edilirlər.

Birləşmiş kationlar

redaktə

Birləşmiş kationalar aid misallar:

  • NH4+ (Ammonium]]-Ion)
  • H3O+ (Oksonium]]-Ion)
  • [NO]+ (Nitrosilbrləşməsi-Kation)

Sadə kationların birləşməsi

redaktə
  • Na → Na+ + 1e
Natrium atomundan elektron verməsi nəticəsində sadə yüklənmiş Natriumionu yaranır. Tomda mənfi yükün az olması səbəbindən müsbət yüklər üstünlük təşkil edirlər.
  • Mg → Mg2+ + 2e
İki elektronun verməsi nəticəsində maqnezium atomundan iki dəfə müsbət yüklənmiş maqnezium ionu yaranır.
  • Al → Al 3++ 3e
Aluminium 3 elektron verməsindən sonra üç dəfə müsbət yüklənmiş iona çevriir.

Mənbə

redaktə
  • Qarayev, Z. Qeyri-üzvi kimya. Bakı: Maarif, 1983, 436s.