Mühafizə statusu

Mühafizə statusu - bioloji növlərin hazırda və yaxın gələcəkdə qorunması göstəricisidir. Mühafizə statusunun qiymətləndirilməsi zamanı bir çox faktorlar, - yaşayan fərdlərin sayı, müəyyən vaxt ərzində onların sayının çoxalma və azalması, seleksiya nailiyyətləri, məlum olan təhlükələr və s. nəzərə alınır.

Məhvolma təhlükəsi təsnifatı (2007):
EX IUCN 3 1.svg (ing. Extinct) — Nəsli kəsilmiş EW IUCN 3 1.svg (ing. Extinct in the Wild) — Vəhşi təbiətdə mövcud olmayan CR IUCN 3 1.svg (ing. Critically Endangered) — Son həddə çatmışlar EN IUCN 3 1.svg (ing. Endangered) — Nəsli kəsilmə təhlükəsi olanlar VU IUCN 3 1.svg (ing. Vulnerable) — Həssas növlər NT IUCN 3 1.svg (ing. Near Threatened) — Nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olanlar LC IUCN 3 1.svg (ing. Least Concern) — kiçik təhlükə altında DD IUCN 3 1.svg (ing. Data Deficient) — Haqqında məlumat olmayanlar (NE) (ing. Not Evaluated) — Təhlükəsiz
Mənası Nəticə
(Versiya)
LC
Status iucn3.1 LC az.svgen:Least Concern
Az qayğı tələb edənlər
Least Concern (IUCN 3.1)Least Concern???
3.1
lc
Status iucn2.3 LC.svgen:Least Concern
Az qayğı tələb edənlər
Least Concern (IUCN 2.3) Least Concern???
2.3
NT
Status iucn3.1 NT.svgen:Near Threatened
Nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olanlar
Near Threatened (IUCN 3.1) Near Threatened???
3.1
nt
Status iucn2.3 NT.svgen:Near Threatened
Nəsli kəsilmə təhlükəsinə yaxın olanlar
Near Threatened (IUCN 2.3)
2.3
CD və ya cd
Status iucn2.3 CD.svgen:Conservation Dependent
Təbiəti mühafizə tədbirlərindən asılı olanlar
Conservation Dependent (IUCN 2.3) Near Threatened???
2.3
VU
Status iucn3.1 VU.svgen:Vulnerable species
Həssas növlər
Vulnerable (IUCN 3.1) Vulnerable???
3.1
vu
Status iucn2.3 VU.svgen:Vulnerable species
Həssas növlər
Vulnerable (IUCN 2.3) Vulnerable???
2.3
EN
Status iucn3.1 EN.svgNəsli kəsilməkdə olan növlər
Nəsli kəsilmə təhlükəsi olanlar
Endangered (IUCN 3.1) Endangered???
3.1
en
Status iucn2.3 EN.svgNəsli kəsilməkdə olan növlər
Nəsli kəsilmə təhlükəsi olanlar
Endangered (IUCN 2.3) Endangered???
2.3
CR
Status iucn3.1 CR.svgen:Critically endangered species
Son həddə çatmışlar
Critically Endangered (IUCN 3.1) Critically Endangered???
3.1
cr
Status iucn2.3 CR.svgen:Critically endangered species
Son həddə çatmışlar
Critically Endangered (IUCN 2.3) Critically Endangered???
2.3
EW
Status iucn3.1 EW.svgen:Extinct in the Wild
Vəhşi təbiətdə mövcud olmayan
Extinct in the Wild (IUCN 3.1) Extinct in the Wild???
3.1
ew
Status iucn2.3 EW.svgen:Extinct in the Wild
Vəhşi təbiətdə mövcud olmayan
Extinct in the Wild (IUCN 2.3) Extinct in the Wild
2.3
EX
Status iucn3.1 EX.svgNəsli kəsilməkdə olan
Nəsli kəsilmiş
Extinct (IUCN 3.1) Extinct???
3.1
ex
Status iucn2.3 EX.svgNəsli kəsilməkdə olan
Nəsli kəsilmiş
Extinct (IUCN 2.3) Extinct???
2.3
DD vəya dd
Status none DD.svgen:Data Deficient
Haqqında məlumat olmayanlar
Data Deficient???