Məmməd Məmmədov (fizik)

Məmməd Şeyxəli Oğlu Məmmədov (15.03.1934, Yaycı k., Culfa r., Azərbaycan SSR - 9.4.2016, Bakı ş., Azərbaycan Respublikası) -

Məmməd Məmmədov
Məmməd Şıxəli oğlu Məmmədov
Məmməd Məmmədov (fizik).jpg
Doğum tarixi
Doğum yeri Culfa, Azərbaycan SSR
Vəfat tarixi (82 yaşında)
Vəfat yeri Bakı, Azərbaycan
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi Fizika-riyaziyyat
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili Ali, Azərbaycan Dövlət Universiteti

HəyatıRedaktə

15 mart 1934-cü ildə Culfa şəhərində anadan olmuşdur. 1954-cü ildə orta məktəbi bitirərək, Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1959-cu ildə ali məktəbi bitirdikdən sonra AMEA-nın Fizika institutunda əmək fəaliyyətinə başlamış, 1960-cı ildə isə aspiranturaya qəbul olunaraq MoskvaXarkov şəhərlərinə ezam olunmuşdur. 1966-cı ildə müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 1971-ci ildə dosent, 1991-ci ildə isə professor elmi adını almışdır.[1]

1967-ci ildən Azərbaycan Dövlət Universitetində müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir: 1982-1984 illərdə xarici əlaqələr üzrə prorektor, 1984-1989-cu illərdə isə axşam və qiyabi təhsil üzrə prorektor vəzifələrində çalışmışdır.[1]

1986-cı ildə Şərəf nişanı Ordeni, 2000-ci ildə isə Əməkdar müəllim adı ilə təltif olunmuşdur.

2016-cı ildə Bakıda vəfat etmişdir.[2]

Təhsili, elmi dərəcə və adlarıRedaktə

1959-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. 1960-1963-cü illərdə aspiranturada oxuyub. 1966-cı ildə fizika-riyaziyyat elmlər namizədlik dissertasiyasını «Aşağı temperaturda impuls yükləmə üsulu ilə mis və alüminium deformasiya prosesinin və qırılmasının tədqiqi» mövzusu üzrə müdafiə etmişdir.[1]

Əmək fəaliyyətiRedaktə

1959-1967-cı illərdə AMEA-nın Fizika İnstitutunda işləmişdir. 1967-ci ildən 2016-cı ilə qədər Bakı Dövlət Universitetində işləmişdir.

Optika, atom və nüvə fizikası fənlərindən dərs aparmışdır. 7 kitabın və 4 metodik vəsaitin, 1 patentin müəllifidir. 8-ə yaxın optika, atom və nüvə fizikasından laboratoriya işlərinin qoyulmasında iştirak edib.

1986-cı ildə Şərəf Nişanı Ordeni ilə təltif olunmuş, 1986-cı ildə Əməkdar Müəllim adı almışdır.[1]

Tədqiqat sahələriRedaktə

Bioloji sistemlər fizikası, polimerlər fizikası;

Polimer-polimer-su və polimer-qeyri üzvi elektrolit ikifazalı sistemlərində faza keçidlərinin, fazalara ayrılma mexanizminin molekulyar aspektlərinin tədqiqi;

Geniş tətbiq imkanlarına malik olan yeni ikifazalı sulu polimer sistemlərinin axtarılması və onların fiziki-kimyəvi xassələrinin öyrənilməsi.[1]

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakıRedaktə

Optikal properties of Bi2Te3-Bi2Se3 films. 6-th International Conference of the Balkan. Physical Union. August 22-26, 2006, Istanbul, Turkey;

Труды10 Международной конференции опто-наноэлектроника, нанотехнологии микросистемы.Ульяновск. 2008.

Влияние поверхностных состояний кремния на контактные свойства кремний-жидкий кристалл. Тезисы докладов Научной конференции посвященной 100 летнему юбилею академика М.Ф.Нагиева. Баку-2008.

BDU-nun 90 illik yubil. həsr ol. Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, Təbiət elm., 30-31 oktyabr 2009.

Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olun¬muş Fizikanın Aktual Problemləri. Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, 6 dekabr 2013.

Seçilmiş əsərləriRedaktə

1. Kh.Sh.Abdullayev, M.Sh.Mamedov. Optikal model analysis of neutron elastic scattering from carbon “Fizika” t.IX , N2, 2003, p.20.

2. Məsimov E.Ə., Məmmədov M.Ş., Bağırov R.M. Atom fizikasından məsələlər. Dərs vəsaiti. «MBM» mətbəəsi. Bakı-2007, 222 səh.

3. Масимов Э.А., Прудько В.В., Мамедов М.Ш., Турабова Г.А. Вискозиметрическое исследование системы ПЭГ-вода-СuSO4×5H2O. Bakı Universitetinin «XƏBƏRLƏRİ», 2007, № 4, s.113-117.

4. С.И.Мехтиева, Н.З.Джалилов, Н.М.Абдуллаев, Н.Р.Мамедов, М.Ш.Мамедов. Датчик инфракрасного излучения на основе теллурида висмута. «Физика» том ХIII, Баку, 2007, стр. 173-174.

5. A.R.Imamaliyev, M.Msh.Mamedov, N.A.Ibraqimov, S.R.Baqirova. Influence of polyethylen¬glycol on rheological properties of agar gel. BDU-nun 90 illik yubil. həsr ol. Beynəlxalq Elmi Konfransın Material¬ları, Təbiət elm., 30-31 oktyabr 2009. s.165-166.

6. Budaqov K.M., Bayramov Q.M.,Məmmədov M.Ş.Особенности эндоброн¬хиальных изменений у больных брохоэкста¬тической болезнью. Vərəm və ağ ciyər xəstəlikləri üzrə III Respublika elmi-praktiki konfransı və I Milli respirator konqresi. Elmi ma¬teriallar toplusu. 3-4 may 2010-cu il, Bakı-2010, s. 132-134.

7.Х.Ш.Абдуллаев,М.Ш.Мамедов,Н.Р.Меммедов. Определение параметра спиновой зависимости неупругого рассеяния нейтронов. AMEA-nın xəbərləri, fiz-riy. və texnika elmləri seriyası № 5, 2010, səh.156-158.

8. Bağırov T.O., Həsənova X.T., Qarayev E.S., Məmmədov M.Ş., Əhmədov N.F. Xarici amillərin polimer-su ikifazali sistemlərinin hal diaqramlarina təsiri. BDU Fizika Problemləri Elmi Tədqiqat İnstitutu, “Opto, nano¬elektronika və kondensə olunmuş mühit fizikası” mövzusunda res¬pub¬¬lika elmi-praktik konfransı, 16-17 dekabr 2011.

9. Masimov E.A.,Bagirov T.O.,Mamedov M.Sh.,Akhmedov N.F., Ojagverdieva S.Y About connection betweeen structures of water in phases of two phases system dextran-PEG-water and introductions of components. “Fizikanın aktual problemləri” VII Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 26 noyabr 2012, s.105.

10. Абдуллаев Х.Ш., Мамедов М.Ш., Ибрагимов Н.А. О спектре гамма-излучения инициируемого нейтронами в воздухе. “Fizikanın aktual problemləri” VII Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı, 26 noyabr 2012, s.114.

11. Q. M. Bayramov, K. M. Budaqov, M. Ş.Məmmədov . Polimer duz və su sistemlərində səthi gərilmənin öyrənilməsi. BDU-nun Kimyanın aktual problemləri 6-cı Respublika konfransı. 2012, səh.9.

12. Х.Ш.Абдуллаев, Г.Я.Труханов, М.Ш.Мамедов, Н.А.Ибрагимов. Расчёт распределения мед¬лен¬ных нейтронов неодно¬родных систе¬мах методом квазидиф-фузии. Journal of Qafqaz University Physics, 2013, vol.1, ISSUE 2.

13. Х.Ш.Абдуллаев, Г.Я.Труханов, М.Ш.Мамедов, Н.А.Ибрагимов. Распределения медленных ней¬тронов в неоднород¬ных системах . “Opto, nanoelektronika, kon¬densə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı, BDU, Fizika Probl. ETİ, 21-22 Dekabr 2013, s.106-109.

14. Абдуллаев Х.Ш.,Мамедов М.Ш.,Ибрагимов Н.А. Оценка нейтронных сечений железа. Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olun¬muş Fizikanın Aktual Prob¬lem¬¬ləri. Beynəlxalq Elmi Kon¬fransın Material¬ları, 6 de¬kabr 2013 il, səh. 211.

15. Məmmədov M.Ş., Məsimova A.B. Müxtəlif əlavələrin aqar gelinin geləmələgəlmə prosesinə təsiri. Akademik B.M.Əsgərovun 80 illik yubileyinə həsr olun¬muş Fizikanın Aktual Prob¬lem¬¬ləri. Beynəlxalq Elmi Kon¬fransın Material¬ları, 6 de¬kabr 2013 il, səh. 189.

KitablarıRedaktə

1. S.Ə.Hacıyev, M.Ş.Məmmədov. Atom fizikasına giriş. Bakı, 1986.

2. S.Ə.Hacıyev, M.Ş.Məmmədov. Atom fizikası. Bakı, 2000.

3. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov «Nüvə fizikasından laboratoriya işləri» (dərs vəsaiti). «Elm» Bakı, 2004, 113 səh.

4. Məsimov E.Ə., Məmmədov M.Ş., Bağırov R.M. Atom fizikasından məsələlər. Dərs vəsaiti. «MBM» mətbəəsi. Bakı-2007, 222 səh.

5. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov. Atom fizikasından laboratoriya işləri. Dərs vəsaiti. Bakı- NPM «Təhsil» 2008. 148 səh.

6. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov. Nüvə fizikasından labo¬ratoriya işləri. Dərs vəsaiti. Elm nəşriyyatı. 2009, 178 səh.

7. M.Ş.Məmmədov, N.Ə.İbrahimov. Atom fizikasından laboratoriya işləri. Dərs vəsaiti. Bakı – «Təhsil NPM» 2010, 154 səh.

İstinadlarRedaktə

  1. 1 2 3 4 5 http://physics.bsu.edu.az/az/content/mmmdov_mmmd_xli_olu_462
  2. https://news.milli.az/country/423598.html