On doqquz günlük oruc

On doqquz günlük oruc (ing. Nineteen-Day Fast)- Bəhai dinin ardıcılları tərəfindən hər il 2 mart21 mart tarixləri aralığında gerçəkləşdirilən orucluq dövrü. Bəhai orucu, Bəhai təqviminin sonuncu ayına işarə edir və orucluq bitməklə təqvmin ili də, bitmiş olur. Dinin müqəddəs sayılan yazılarında qeyd olunub ki, oruc tutan şəxs günəş çıxandan günəş batanadәk on doqquz gün әrzindә özünü hәr cür yemәkdәn vә içmәkdәn saxlamalıdır.

Orucluq mart ayında gecә ilә gündüzün bәrabәrlәşdiyi eyni bir vaxtda – yәni Şimal yarımkürəsindә baharCənub yarımkürəsindә isә qış olduğu zaman qurtarır. Orucluq ayı heç zaman oruc tutmaq üçün üzücü olan yayın şiddәtli isti günlәrinә vә ya qışın sәrt soyuğuna düşmür. Bundan başqa, ilin bu dövründә yer kürәsinin insan yaşayan bütün mәntәqәlәrinin hәr yerindә günün çıxması vә batması vaxtı tәxminәn sәhәr saat 6-dan axşam saat 6-ya qәdәrdir.

İzahRedaktə

Dinin müqəddəs yazılarında orucluq haqqında məlumatRedaktə

Bəhai dininin peyğəmbəri Bəhaullahın böyük oğlu Əbdül-Bəha Abbas Bəhai dinində olan orucluq haqqında buyurmuşdur;

  Oruc-rәmzdir; o bütün nәfsani istәklәrdәn özünü saxlamaq demәkdir. Oruc tutmaq bu istәklәrdәn özünü saxlamağın rәmzi xatırlanmasıdır. Yәni insan özünü qida qәbul etmәkdәn saxladığı kimi, özünün bütün şәhvәt vә ehtiraslarından da imtina etmәlidir. Yalnız qida qәbul etmәkdәn özünü saxlamaq ruha tәsir göstәrmir; bu ancaq rәmzdir, xatırlamadır. Әks halda, oruc tutmağın heç bir әhәmiyyәti yoxdur. Bu mәqsәdlә oruc tutmaq yemәk-icmәkdәn özünü tamamilә saxlamaq demәk deyildir.

Qidalanmanın qızıl qaydası – nә hәddindәn artıq çox, nә dә hәddindәn artıq az yemәk qәbul etmәmәkdir; orta hәddә riayәt etmәk vacibdir. Hindistanda yemәk-içmәkdәn özünü kәskin surәtdә saxlayan tәriqәt var: onlar tәdricәn qida qәbul etmәyi o qәdәr azaldırlar ki, axırda qida qәbul etmәdәn yaşayırlar. Әgәr insan qida qәbul etmәmәk nәticәsindә zәiflәmişdirsә, o nә fiziki, nә dә әqli cәhәtdәn Allaha ibadәt edә bilmәz. Belә adam sağlam düşünә bilmәz.

 

Qriqorian təqvimi iləRedaktə

İstinadlarRedaktə