Orta kvadratik meyl

Orta kvadratik meyl statistika sahəsində geniş istifadə olunur və adətən paylanmanı təyin etmək üçündür.

Orta kvadratik meyli hesablamaq üçün aşağıdakı qaydadan istifadə edilir. İlk olaraq X üçün ədədi orta hesablanır: ,

Burada N elementlərin sayıdır.

Daha sonra, aşağıdakı düstur vasitəsilə orta kvadratik meyl hesablanır: