-ölçülü unitar fəzanın vektorlarının skalyar hasillərindən düzəldilən

determinantına vektorlarının Qram determinantı deyilir.