Sahil xətti

Sahil xətti – (rus. береговая линия, ing. shoreline, shore-line, coastal line) dəniz və ya gölün üfqi su səthinin quru ilə kə­sişdiyi xətt. Böyük su hövzələ­rinin səviyyəsi daimi olmadığı üçün S.x. anlayışı müəyyən dərəcədə şərti səciyyə daşıyır və su hövzəsi səviyyəsinin orta çoxillik vəziyyə­tini əks etdirir.[1]

Sahil xəttinin yerdəyişməsiRedaktə

Sahil xəttinin yerdəyişməsi - (rus. перемещение берего­вой линии, ing. dislocation of coastal line) yer qabığının ehtizazı hərəkətləri və ya Dünya okeanında suyun həcminin  dəyiş­məsi ilə əlaqədar dənizin geri çəkilməsi (reqressiya) və ya qurunu basması (transqressiya) nəticəsində  dənizin  sahil xəttinin vəziyyətinin dəyişilməsi. Sahil xəttinin dənizə doğru geriyə çəkilməsi mənfi, qu­ruya doğru irəliləməsi isə müsbət  yerdəyişmə  adlanır. Ssahil xəttinin yerdəyişməsi hövzədə suyun həcminin dəyişməsi /məs: materik buzlarının əriməsi/ ilə əlaqədar olduğu halda hidrokratik və ya evstatik, yer qabığının ehti­zazı hərəkətləri ilə əlaqədar olduğu halda isə geokratik və ya epey­rogenik adlanır.

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə

  1. Sahil xətti // Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti. Bakı: "Elm". 2012. səh. 177. ISBN 978-9952-453-14-0.