Subyekt

SUBYEKT-latın sözüdür,xarici aləmi dərk edən və öz əməli fəaliyyətində ona təsir göstərə bilən şəxsdir.Məsələn; Mən kitab oxuyuram."Mən" subyektdir,kim oxuyur?Mən.

Subyekt latın dilində subjectum — əvəzlik.

  • Subyekt ( məntiq ) — haqqında nəsə təsdiq və ya inkar edilən predmet.
  • Subyekt ( tibb ) — hansısa tibbi xüsusiyyətlərin daşıyıcısı olan insan.
  • Subyekt ( psixologiya ) — insan düşüncəsinin aktiv şəkildə özünü dərk etməısi,xarici dünyaya özünü əks qoyaraq onu obyekt kimi görməsi.
  • Subyekt ( fəlsəfə ) — obyektdən fərqli olaraq dərk edən,düşünən və fəliyyət göstərən kəslər; fəaliyyət daşıyıcısı.
  • Hüquq subyekti — hər hansı hüquq və vəzifəyə malk olan hüquqi və fiziki şəxs.
  • Cinayət subyekti — cinayət törətmiş və məsuliyyət daşımağa qadir olan şəxs.
  • Subyekt ( qeyri-termin məna ) — ümumilikdə insan.