Termin

müəyyən ixtisas sahəsinə aid anlayışı dəqiq ifadə edən söz

Termin (lat. terminus — sərhəd, son hədd) — hansısa elm sahəsində, texnikada, incəsənətdə və s. hansısa anlayışın adı. Terminlər hansısa sahənin predmetləri, halları, anlayışları üçün ixtisaslaşmış məzmun daşıyır. Adi sözlərdən fərqli olaraq terminlər birmənalıdır və ədəbi izah deyildir.

Terminlər, əsasən, elmi üslubda işlədilir. Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar yalnız termin kimi işlənir. Məsələn, relyef, qrafient, fiksaj, akvarel, metafora, sinexdoxa və s. Elə sözlər var ki, onlar həm termin, həm də ümumişlək söz kimi işlənir. Məs: aşıq, ada, bənd, isim, güc, bucaq, qüvvə, enerji, zərf və s.

Terminlər çoxu alınmadır. Amma terminlərdən milli olanlar da var. Məsələn, qoşma, çıxma, vurma, bölmə, qalıq, bölünən, bölən, arayış və s.

XüsusiyyətləriRedaktə

  • Yığcamlıq;
  • Məcaziliyin, sətirlatı mənanın olmaması;
  • Çoxmənalığın olmaması;
  • Əksər hallarda sinoniminin olmaması;

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Сложеникина Ю. В. Термин: живой как жизнь (почему термин может и должен иметь варианты). http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/5/Slozhenikina/
  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.
  • Ş.Sadıq, E.Nəcəfov, A.Əsədov. Azərbaycan dili. Dərs vəsaiti. Bakı:Çaşıoğlu, 2009 - 272 s.

Həmçinin baxRedaktə