İğdir boyuOğuz Xaqan Dastanına görə Oğuz Türklərinin 24 boyundan biri və Qaşqarlı Mahmuda görə Divân-ı Lügati't-Türk'təki yirmi iki Oğuz boyundan ondördüncüsü.

İğdir boyu
İğdir boyunun tetraçalana bənzər damğası[1][2]
Yaşadığı ərazilər
 Türkiyə
 Azərbaycan
 Türkmənistan
 İran
Dili

Azərbaycan türkcəsi, Anadolu türkcəsi

Dini

İslam

Mənşəyi
Oğuz (Türk)
Qohum xalqlar

Türk xalqları

12 qolu olan Üçoqların bir qoludur.

İğdır: "İgidlik, böyüklük" mənasındadır. Bozdoğanlı Oymağı, Anadoluda yüzlərlə yer adı buraxan İğdirler, İranda böyük Kaşkay-Eli içindəki İğdirler və Iğdır adı, bu boyun xatirəsidir.

İstinadlar redaktə

  1. Yazıcızāde ʿÂlì, Târih-i Âl-i Selçuk, Topkapı Sarayı Ktp., Revan nr. 1390.
  2. Yusuf Halaçoğlu, Anadoluda Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650), Türk Tarih Kurumu, Cilt I, s. XXXI. ISBN 9789751621627