Alanlar

Alanlar (Göytürk Türkcəsi: As/Ar; Çincə Alan/A-Lan/Yancai; eski Yunanca: Ἀλανοί; Latınca: Alani/Halani) — on iri sarmat tayfalarından biri. E.ə. II əsrdən roksolan adı ilə məlumdurlar.

TarixiRedaktə

Eramızın ilk əsrlərində köçəri alan tayfaları Azovyanı və Ön Qafqazın çöl bozqır rayonlarında məskunlaşmışdılar. I - II əsrlərdə alan tayfaları Cənubi Qafqaz ölkələrinə - Qafqaz Albaniyasına, İberiyaya, habelə Atropatenaya, Kiçik Asiyaya və Roma imperiyasının bir sıra əyalətlərinə tez-tez talançı basqınlar edirdilər. IV əsrin ikinci yarısında tayfalar hunlar tərəfindən darmadağın olundular və qismən hun tayfa ittifaqına daxil edildilər. Bundan sonra alanların xeyli hissəsi onlarla birlikdə Avropaya hərəkət edərək Qalliyadan, İspaniyadan keçib Şimali Afrikada vandallara qarışdı. Alanların digər hissəsi isə hunların təzyiqi ilə Şimali Qafqaz dağlarına köçdü. IV əsrdən alan tayfaları burada oturaq həyata keçməyə başladılar. Şimali Qafqaz alanları bir neçə tayfa ittifaqına bölündülər ki, bunların da ən iriləri Şərqi və Qərbi ittifaqlar idilər. Şərqi ittifaq xəzərlərlə və İranla bağlı idi, Qərbi ittifaq isə Bizansla. VI əsrdən etibarən qərbi alanlar arasında xristianlıq yayılmağa başladı. VI əsrdə alan tayfa ittifaqı birlikləri avarlar tərəfindən dağıdıldılar. VII əsrdən X əsrədək Alaniya Xəzər xaqanlığının tərkibinə daxil olmuşdur. X - XII əsrlərdə alanların başda hökmdarları "baqatar"ları olan dövlətləri formalaşır. Bu dövrdə yunan əlifbası əsasında alanların yazısı meydana gəlir. Alanlar "Nart" qəhrəmanlıq eposunu yaratmışlar. Alan mədəniyyəti Ön Qafqaza 1222-ci il monqol-tatar basqınınadək mövcud olmuşdur. XIV əsrdən alanlar arasında islam dini yayılmağa başlamışdır. Müasir osetinlər alanların nəslindəndirlər.

İrandilli və yaxud türkdilli olmaları mübahisəlidir. Bəzi tarixçilərə görə alanlar Türk dillərdə danışan, Sak Türkləri (Skif Türkləri) ve Sarmat Türklərinin nəslindən gələn qədim köçəri Türk xalqıdır.[1][2][3] M. Ö dövrlərdə bu günki Qazaxıstan torpaqlarında yaşayırdılar. Miladi dövrün başlanğıc illərində isə bölmələr böyük bir hissəsi Volga çayını keçərək Don çayı civarlarına, Krım və Şimali Qafqaz torpaqlarına gələrək bu bölgələrdə uzun illər hakimiyyət qurmuşlar.[4]

Alan diliRedaktə

Alan adı yazılı mənbələrdə ilk dəfə M.Ş. 1. əsrdə ortaya çıxar və Çin qaynaqlarına görə Alanlar doqquz Tele Türk boylarından biridir.[5][6] Alanlar (Aslar) köhnə Türk yazıtlarında bir Türk boyu olaraq qırğızların yanında çox dəfə ifadə edilmişdir.[7][8] Kaşgarlı Mahmut 'Az keshe' (yani 'Az kişi') adlı ve şübhəsiz Türk olan bir qövm haqqından bəhs edər. Türk tarixçi Əl-Biruni'ye göre Alanların dili Xarəzmşahların ve Kumanların dillərinə bənzər. Alanların bir qismi Qıpçaq ve digər qismi Oğuz (Azərbaycanlıların ataları) dallarına ağit.[3] Qaraçay-balkarlar özlərinə bu günə qədər Alan deyə xitab edərlər və qonşu xalqlar tərəfindən də eyni xitabı almaqdadırlar.[9][10] Etimologiya dünyagörüşündən Alan ismi Türkçe "alan, ova, açık yer, geniş veya büyük mesafe" deməkdir.[11] Osetinlərin əcdadları olduğunu göstərən araşdırmalar da vardır.[12]

Həmçinin baxRedaktə

MənbələrRedaktə

 1. Ian Almond, Two faiths, one banner: when Muslims marched with Christians across Europe's battlegrounds, Harvard University Press, 2011, s.108
 2. Klaus Röhrborn, Wolfgang Veenker: Runen, Tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropa, In Kommission bei O. Harrassowitz, 1985, s. 5
 3. 1 2 Zakiev M. Z., Who are Alans?, Kazan, 1995
 4. Biblioteka İnostrannıh Pisateley o Rossii, t.1, SPb, 1836
 5. Duan, "Dingling, Gaoju and Tiele", s. 47-49, 330-339
 6. Denis Sinor, The Cambridge History of Early Inner Asia, Vol. 1, 1990, s.271
 7. Bartold V.V., Kırgızlar: Tarihi bilgiler // 2'ci cilt, 1'ci bölüm., 1963
 8. (Emel Esin, A history of pre-Islamic and early-Islamic Turkish culture, Ünal Matbaasī, 1980, s.228)
 9. Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt
 10. Hasan Celâl Güzel, Ali Birinci, Genel Türk tarihi, Cilt 10, Yeni Türkiye, 2002, s. 472:
  • "Karaçay-Malkarlılar ayrıca kendileri için tarihî bir etnonim olan "Alan" adını kullanır ve birbirlerine "Alan" diye hitap ederler."
 11. J. Hill, Alanian Etymology Notes
 12. Йоахим Херрманн,Unesco, Эрик Жüрчер, op. cit., s. 182