Ardıcıllıq - bir natural dəyişəni olan və aşağıdakı xassələri ödəyən funksiyasına deyilir:

funksiyasının təyin oblastına daxil olan ixtiyari natural ədədi üçün, -dən kiçik hər bir natural ədədi funksiyasının təyin oblastına daxildir.