Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş şiə kitablarının siyahısı

Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş şiə kitablarının siyahısı

 • Ayətullah Şeyx Muhəmməd Rza əl-Müzəffər, Əqaidul-İmamiyyə (On iki imam şiələrinin etiqadları). Tərc.: Hilal Ağamoğlanov. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2017, 144 səh.
 • Əhməd Əmini, "Əl-Ğədir", 1-ci cild, tərc.: Zaur Məmmədov, 560 səh., Bakı, "Qələm", 2014.
 • Əllamə Kuleyni, Usuli-Kafi, 1-ci cild, tərc.: Elgiz Tağızadə, "Mübahilə", 2005, 991 səh.
 • Əllamə Muhəmmədbaqir Məclisi, əl-Əqaid (Əqidə). Tərc. : Baqir Cəfəri (B.Bayramov). Bakı, «Nurlar», 2020, 96 səh.
 • Habil İsgəndərli, Əhli-beyt (ə) əhli-sünnət güzgüsündə, Bakı, "Şirvannəşr", 2007, 770 səh. (4 cild)
 • Həzrəti Əmr Əli ibn Əbu Talib (ə), Nəhc'ül-bəlağə (Həzrət Əlinin xütbələri, vəsiyyətləri, əmrləri, hikmət və möcüzələri), tərc.: Teymur Kərimli, Hafiz Abıyev, Bakı, "Sabah", 1993, 400 səh. ISBN 5-86106-064-9
 • Hürr Amili, Hədisi-Qüdsi, tərcümə: M. Əkbərzadə, Bakı, 2008
 • İbn Babəveyh Qumi, əl-İmamətu vət-təbsirətu minəl-heyrət (İmamət – heyrətdən aydınlığa). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2017, 184 səh. ISBN 978-9952-507-42-3
 • İbn Qavləveyh Qumi, Kamiluz-ziyarat. Tərc. : Hilal Ağamoğlanov. Bakı, “Ələm” Nəşriyyatı, 2016, 616 səh.
 • İmam Həsən Əskəri (ə), Təfsir (İmam Həsən Əskəriyə (ə) nisbət verilən Təfsir). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, "Nurlar", 2019, 688 səh.
 • İmam Hüseynə (ə) əza saxlamaq bidətdirmi?, tərc.: Fərhad Mirzə, Bakı, "313news.net", 2014. 39 səh.[1]
 • Kərbəla torpağının şəfası, tərc.: Fərhad Mirzə, Bakı, 313news.net, 2013. 44 səh.[2][3]
 • Məhəmməd Reyşəhri, "İmam Məhdi" ensiklopediyası. On cilddə. 1-ci cild. Bakı, tərc.: Mircəfər Eyyubzadə, "Zərdabi", 2015, 368 səh. ISBN 978-9952-504-05-7[4]
 • Məhəmməd Reyşəhri, "İmam Məhdi" ensiklopediyası. On cilddə. 2-ci cild. Bakı, tərc.: Mail Yaqubov, "Zərdabi", 2015, 304 səh. ISBN 978-9952-504-05-7
 • Məhəmməd Reyşəhri, "Mizanul-hikmət", 8 cilddə, 1-ci cild, tərc.: Mais Ağaverdiyev, Bakı, "Zərdabi", 2014, 630 səh. ISBN 978-9952-460-41-4[5]
 • Muhəmməd ibn Məsud, Əyyaşinin təfsiri. Tərc. : Hilal Ağamoğlanov. Bakı, "Nurlar", 2020, 976 səh.
 • «Nəhc əl-Bəlağə»-nin 228-ci xütbəsi barədə araşdırma, tərc.: Fərhad Mirzə, Bakı, 313news.net, 19 səh.
 • Seyyid Rəzi, Nəhcül-bəlağə, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Dürdanə Cəfərli, Etibar Quliyev, Bakı, "Nurlar", 2006. ISBN 9952-403-25-7
 • Süleym ibn Qeys əl-Hilali, "Ali-Muhəmmədin sirləri", tərc.: Taleh Abbasov, Bakı, "Nurlar", 2015, 312 səh. 1000 tiraj.[6]
 • Süleym ibn Qeys Hilali, Alı̇-Muhəmmədı̇n sı̇rləri. (II nəşr) Tərc. : Hilal Ağamoğlanov. Bakı, «Nurlar», 2018, 376 s.
 • Süleym ibn Qeys əl-Hilali, İlk kitab, tərc.: Rövşən Abdullaoğlu, Bakı, "Qədim Qala", 2012. 192 səh. ISBN 978-9952-8175-4-6[7][8]
 • Şeyx Abbas Qumi, Beytül-əhzan, tərc.: Ceyhun Cəfərov
 • Şeyx Bərqi, əl-Məhasin (Gözəlliklər). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, "Nurlar", 2019, 704 səh.
 • Şeyx Həsən ibn Əli, Tuhəful-uqul ən alir-rəsul (Peyğəmbər ailəsindən ağıl sahiblərinə töhfələr). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, «Nurlar», 2018, 568 səh.
 • Şeyx Himyəri , Qurbul-isnad (Yaxın İsnad. İmam Sadiq (ə), İmam Kazim (ə) və İmam Rzadan (ə) nəql olunmuş hədislər). Tərc. : Fərid Abdullah, Rəhman Abdullayev. Bakı, "Nurlar", 2019, 376 səh.
 • Şeyx Kuleyni, Ravzatul-kafi (Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytdən (ə) nəql olunmuş hədislər). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, "Nurlar", 2019, 456 səh.
 • Şeyx Muhəmməd ibn İbrahim ibn Cəfər, Kitabul-Ğeybə (Qeybət-i Numani), tərc.: İdris Hüseynzadə, Bakı, "Nurlar", 2014, 384 səh.
 • Şeyx Müfid, əl-İrşad ( Allahın Höccətlərini tanımağa yönləndirmə. On iki İmamın həyatı) Tərc. : Peyman Məmmədov, Səyavuş Yəhyayev, Məhəmməd Xəlilov, Hilal Ağamoğlanov, Fərid Abdullah, İlqar Qürbətzadə. Bakı, «Nurlar», 2018, 552 səh.
 • Şeyx Nümani, Kitabul-Ğeybə (İmam Mehdinin (ə) qeyb dövrü). Tərc. : İdris Hüseynzadə. Bakı, "Nurlar", 2019, 328 səh.
 • Şeyx Səduq, Kəmalud-din və təmamun-nemət. Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2016, 136 səh. ISBN 978-9952-403-35-6
 • Şeyx Səduq, Səvabul-əmal və iqabul-əmal (Əməllərin mükafat və cəzası). Tərc. : Müşfiq Mehdibəyli, Peyman Məhəmmədov. Bakı, «Nurlar», 2017, 416 səh. ISBN 978-9952-508-85-7
 • Şeyx Səduq, Əl-Etiqadat (Etiqadlar). Tərc. : Hilal Ağamoğlanov. Bakı, «Nurlar», 2017, 192 səh. ISBN 978-9952-507-42-3
 • Şeyx Səduq, əl-Xisal (Xislətlər, Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytdən (ə) nəql olunmuş hədislər ). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, "Nurlar", 2020, 784 səh.
 • Şeyx Səduq, Fəzailuş-şiə - Sifatuş-şiə (Şiənin fəzilət və xüsusiyyətləri). Tərc. : Peyman Məmmədov. Bakı, «Nurlar», 2017, 144 səh.
 • Şeyx Səduq, İləluş-şəraye (İlahi qanunların səbəbləri. 1-ci cild). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2017, 464 səh. ISBN 978-9952-507-63-8
 • Şeyx Səduq, İləluş-şəraye (İlahi qanunların səbəbləri. 2-ci cild). Tərc. : Səyavuş Yahyayev. Bakı, «Nurlar», 2018, 464 səh.
 • Şeyx Səduq, Uyunu Əxbarir-Rza ( İmam Rzanın (ə) hədis çeşməsi). Tərc. : Hilal Ağamoğlanov, Fərid Abdullah, Musa Hüseynli. Bakı, "Nurlar", 2019, 744 səh.
 • Şeyx Səffar, Bəsairud-dərəcat fi fəzaili Ali-Muhəmməd (əleyhimussəlam) (Ali-Muhəmmədin (əleyhimussəlam) fəzilətlərinə dair dərəcələrin idrakı). Tərc.: Hilal Ağamoğlanov. Bakı, «Nurlar», 2017, 720 səh. ISBN 978-9952-507-67-6
 • Şeyx Tusi, əl-Ğeybə (Qeyb dövrü). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2018, 416 səh.
 • Şeyx Təbəri, Dəlaiulul-İmamət (İmamət dəlilləri). Tərc. : İsrafil Məmmədli. Bakı, «Nurlar», 2019, 496 səh.
 • Şeyx əl-Xəzzaz Qumi, Kifayətul-əsər fin-nususi ələl-əimmətil-isna əşər (On iki imama dair söylənilən yetərli hədislər). Tərc. : Fərid Abdullah. Bakı, «Nurlar», 2017, 216 səh.

Təfsir

redaktə

(27-cildlik) Quran təfsiri, 2018.

 • Əbdürrəhim Əbazəri, İmam Musa Sədrin həyatı, 105 səh, 3000 tiraj[10]
 • Əli Əsğər Rizvani, Qədir-Xum, tərc.: Maqsud Sayıl, Müqəddəs Cəmkərаn məscidi, 2006, 5000 tiraj
 • Həqiqətdən doğan əfsanə. Ömər bin əl-Xəttab və Ümmü Gülsümün nigahı, Bakı, 313news.net, 2014[11]
 • Cavad Mühəddisi, Bilal, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 31 səh. 3000 tiraj
 • Cavad Mühəddisi, Həbib ibn Məzahir, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 36 səh. 3000 tiraj
 • Cavad Mühəddisi, Müslim ibn Əqil, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 56 səh. 3000 tiraj
 • Cavad Mühəddisi, Səlman Farsi, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 57 səh. 3000 tiraj
 • Cavad Mühəddisi, Seyyidüş-şühəda Həmzə, tərc.: Məhəmməd Turan, "Faiz", 2005, 57 səh. 3000 tiraj
 • Hüseyn Məzahiri, "On dörd məsum"un həyatı , tərc.: İsmayıl İsmayılov, 2013
 • Mehdi Pişvayi, Məsum imamların (ə) tarixi, Bakı, "Qələm", tərc.: Mais Ağaverdiyev, 2004, 484
 • Mehdi Pişvayi, Məsum imamların (ə) tarixi, Bakı, "Mirasnəşr", tərc.: Mətanət Hüseynova, 2011, 480 səh. ISBN 978-9952-450-48-4
 • Məhəmmədi İştihardi, Həzrət Zeynəbin (s.ə.) həyatı, tərc.: Vüsal Hüseynzadə və Maqsud Sayil, 2000, "Məhdiyyə", 3000 tiraj
 • Rəsul Cəfəryan, Məsum imamların siyasi-ictimai həyatı, Bakı, "Qələm", tərc.: Qədir Məmmədov və Rza Şükürlü, 2014
 • Rəsuli Məhəllati, Peyğəmbərlərin həyatı, İki cilldə, 1-ci cild, tərc.: Z. Bağırov, 2009
 • Rəsuli Məhəllati, Peyğəmbərlərin həyatı, İki cilldə, 2-ci cild, tərc.: Mehman Müctəba, 2013

Əqidə

redaktə
 • Cəfər Sübhani, Vəhhabi cərəyanı, tərc.: Yusif Bağırov, Bakı, "Zərdabi", 2014, 240 səh.
 • Əli Kurani, Zühur əsri, tərc.: M.Əlizadə, "Dinin fəxri", 352 səh. 5000 tiraj
 • Əllamə Əskəri, Qəza və qədər, tərc.: İdris Hüseynzadə, Bakı, 313news.net, 2016, 16 səh.[12]
 • Misbah Yəzdi, İslamda əqidə əsasları, tərc.: Mail Yaqub, Bakı, "Nurlar", 2012, 224 səh. ISBN 978-9952-460-09-4
 • Mürtəza Mütəhhəri, İslam elmləri ilə tanışlıq. tərc.: Kollektiv, Bakı, "Mirasnəşr", 2014, 400 səh.[13]
 • Məhəmməd Həsən Qəzvini, Vəhhabi firqəsi, tərc.: C. Allahverdiyev, C. Əyyubov, A.Əhmədov, Bakı, "Zərdabi", 2014, 208 səh.
 • Nəcmuddin Təbəsi, Vəhhabi əqidəsinə əqli bir baxış, tərc.: Maqsud Sayıl, Niyaməddin Babazadə, Elnur İsmayılov, Bakı, "Zərdabi", 2014, 288 səh.
 • Şeyx Əli Ali-Muhsin, Müsəlmanların xəlifəsi kimdir?, tərc.: İdris Hüseynzadə, Bakı, "Ələm", 2016 , 184 səh., 1000 tiraj

İctimai-Fəlsəfi

redaktə
 • Baqir Sədr, Modern insan və tanrı, Bakı, "Parlaq İmzalar", 2015[14]
 • Cavad Amuli, İbadətlərin hikməti, tərc.: Əli Nurməmmədov, Bakı, "Mirasnəşr", 2013, 312 səh.
 • Cavad Amuli, Kərbəla hərəkatı işığında əqlin inkişafı, tərc.: Bəxtiyar Hüseynov, Bakı, "Nurlar", 2014, 256 səh. ISBN 978-9952-490-58-9
 • Cavad Amuli, "Məfatih əl-həyat", tərc.: Maqsud Sayıl, Bakı, "Nurlar", 2013, 520 səh. ISBN 978-9952-460-90-2
 • Cavad Amuli, "Qadın əzəmət və gözəllik güzgüsündə", tərc.: Famil Şirvanov, Bakı, "Nurlar", 2013, 312 səh.
 • Cavad Mühəddisi, İctimai əxlaq, Bakı, 2012, ISBN 978-9952-8175-5-3
 • Əbdülhüseyn Dəstğeyb, Quranın qəlbi, tərc.: M. Müctəba, Bakı, "Mirasnəşr", 2014, 264 səh. ISBN 978-9952-490-23-7
 • Əbdülhüseyn Dəstğeyb, Qəlbi-səlim (Sağlam qəlb), tərt.: Məhəmməd Haşim Dəstğeyb, tərc.: Mircəfər Eyyubzadə, Bakı, "Nurlar", 2014, 312 səh.
 • Hüseyn Dehnəvi, Uşaqlı ailə üçün hər şey, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Bakı, "Parlaq İmzalar", 2014, 504 səh. ISBN 978-9952-8236-5-3[15]
 • Məhəmməd Reyşəhri, Gənclərin hikmətnaməsi, tərc.: Tofiq Əsədov, Bakı, "Parlayan Günəş", 2010, ISBN 978-9952-8140-1-9
 • Məhəmməd Səidmehr, Kəlam elmi, I-II cild, Bakı, "Nurlar", 2013, 1500 tiraj.
 • Məhəmmədsaleh Musəvi Xoyi, "Kərbəla şəhidləri", tərc.: Bəxtiyar Hüseynov, Bakı, "Zərdabi", 2014, 256 səh.
 • Misbah Yəzdi, Axirət azuqəsi, tərc.: Füzuli Şəfiyev, Bakı, 2013, 500 tiraj
 • Misbah Yəzdi, Əbədi öyüd, 2013
 • Misbah Yəzdi, Quranda cəmiyyət və tarix, tərc.: Mail Yaqubov, 2009, 3000 tiraj
 • Misbah Yəzdi, Quranda əxlaq. Bakı, "Nurlar", 2011, 536 səh. ISBN 978-9952-460-22-3
 • Musa Sədr, Dinlərin insanlara xidməti, tərc.: Adil Hüseynov, Bakı, "Ziya", 184 səh. ISBN 978-9952-34-207-9
 • Məhəmməd Reyşəhri, Ailə təməli, tərc.: Əfzələddin Rəhimov, 2014, 1000 tiraj.
 • Məhəmmədhüseyn Təbatəbai, Qadın, tərc.: M. Şəkərova, Bakı, 2013, 1000 tiraj
 • Müctəba Tehrani, İlahi əxlaq, tərc.: F. Şükürova, Bakı, 2013
 • Mürtəza Mütəhhəri, Hicab, tərc.: M. Süleymanov, Bakı, 2013
 • Mürtəza Mütəhhəri, Doğruların dastanı, tərc.: Səadət Əlizadə, Bakı, "Əbədi nur", 2013, 328 səh. ISBN 978-9952-460-53-7[16]
 • Mürtəza Mütəhhəri, İlahi ədalət, tərc.: Ağabala Mehdiyev, 2013
 • Mürtəza Mütəhhəri, İmam Hüseyn qəhrəmanlığı, tərc.: Mircəfər Eyyubzadə, 2012, 3000 tiraj
 • Mürtəza Mütəhhəri, "İslam və zamanın ehtiyacları" (I və II cild), tərc.: Arzu Eyvazov (1-ci cild), Dilman Şahmərdanlı və Ağabala Mehdiyev (2-ci cild), Bakı, "Parlayan Günəş", 2012, 456 səh. ISBN 978-9952-8150-2-3
 • Mürtəza Mütəhhəri, İslamda qadın haqları, tərc.: Şəfa Hətəmova, Bakı, "Nurlar", 2012, 296 səh. ISBN 978-9952-460-34-6[17]
 • Mürtəza Mütəhhəri, Kamil insan, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Bakı, "Parlaq İmzalar", 2013, 320 səh. ISBN 978-9952-8150-8-5[18]
 • Mürtəza Mütəhhəri, Ruhun təharəti, top.: Hüseyn Vaizi Nejad, tərc.: E. Eldar oğlu Mahmudov, Bakı, "Nurlar", 2017, 368 səh.
 • Mürtəza Mütəhhəri, Teizm seminarları, tərc.: Rauf İmranoğlu, Bakı, "Parlaq İmzalar", 2014, 416 səh. ISBN 978-9952-8257-2-5
 • Rəsuli Məhəllati, Günahın acısı, tərc.: Oktay Məmmədov, 2011, 1000 tiraj.
 • Ruhullah Xomeyni, Adabus-səlat, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Bakı, "Mirasnəşr", 2012, ISBN 978-9952-460-39-1
 • Yusif Qulami, Qadın-kişi münasibətləri, tərc.: Ağabala Mehdiyev, Bakı, "Parlaq İmzalar, 2013, 256 səh. ISBN 978-9952-8150-9-2[19]
 • Şeyx Abbas Qumi, Möminlərin zinəti, tərc.: Z. Bağırov, Bakı, 2012
 • Şeyx Həsən əl-Nəcmi, İmamların (əleyhimussalam) elmi, tərc.: İdris Hüseynzadə, Bakı, 313news.net, 2015[20]
 • Qüdrətullah Məşayixi, İslamda hüquq nəzəriyyəsi, tərc.: Faiq Vəlioğlu, Bakı, "Nurlar", 2015, 424 səh. ISBN 978-9952-490-83-1

Şiə-Sünni mübahisəsi

redaktə

İstinadlar

redaktə
 1. "İmam Hüseynə (ə) əza saxlamaq bidətdirmi?". 2016-01-02 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 2. "Yeni kitab: Kərbəla torpağının şəfası". 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 3. ""Kərbəla torpağının şəfası" kitabçasının 2-ci nəşri işıq üzü görüb". 2015-12-02 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 4. "İmam Mehdi Ensiklopediyası (Annotasiya)". 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 5. "Mizanül-Hikmət (Annotasiya)". 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 6. "İslamın ilk kitabı "Ali-Muhəmmədin sirləri" kitabı artıq satışda". 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 7. "İlk Kitab (II nəşr)" (az.)). qedimqala.az. 2015-08-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-08-09.
 8. "İlk kitab (Annotasiya)". 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 9. ""Nu r təfsiri" (Annotasiya)". 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 10. İMAM MUSA SƏDRİN HƏYATI
 11. "Ömər bin əl-Xəttab və Ümmü Gülsümün nigahı (elmi araşdırma) - PDF və WORD". 2016-02-18 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 12. Qəza və qədər - Əllamə Mürtəza əl-Əskəri Arxivləşdirilib 2016-06-18 at the Wayback Machine. oxu Arxivləşdirilib 2016-06-18 at the Wayback Machine; yüklə[ölü keçid]
 13. ""İslam elmləri ilə tanışlıq" (Annotasiya)". 2015-10-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 14. ""Modern insan və Tanrı" kitabı işıq üzü görüb". 2015-12-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 15. "Uşaqlı ailə üçün hər şey (Annotasiya)". 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 16. "Doğruların dastanı (Annotasiya)". 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 17. "İslamda qadın haqları (Annotasiya)". 2015-10-23 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 18. "Kamil insan (Annotasiya)". 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 19. "Qadın-kişi münasibətləri (Annotasiya)". 2016-08-17 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.
 20. "İmamların (əleyhimussalam) elmi - Şeyx Həsən əl-Əcmi". 2016-01-02 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-01-03.

Həmçinin bax

redaktə

Xarici keçidlər

redaktə