Şiə kitablarının siyahısı

Şiə kitablarının siyahısıŞiə əqidəli şəxslər tərəfindən yazılmış məşhur kitablar.

Təfsir

redaktə
 • "Tarix" - əl-Yəqubi
 • "Kamal əd-Din və Təmam ən-Nimə" - Şeyx Səduq
 • "Təzkirətul Əxtar" - Şeyx Müfid
 • "Muruc əz-Zəhəb və Məadin əl-Cəvahir" - əl-Məsudi
 • "Tarixe-Qum" - Həsən ibn Məhəmməd ibn Həsən Qummi (HQ. IV əsr)
 • "Tarixi-Rey" - Müntəxəbüddin (HQ. VI əsr)
 • "Tarixi-Rey" - Əbu Səd Mənsur ibn Hüseyn Abin[2]
 • "Təbəristanın tarixi" - İbn İsfəndiyar (HQ. VI əsr)
 • "Tarixi-royan" - Mövlana Övliyaullah Amuli
 • "Lühuf" (Məlhuf) — Seyid ibn Tavus
 • "Müntəhal-amal", "Tətimmətül-Müntəha", "Nəfəsül-məhmum və nəfsətül-məsdur", "Beytül-əhzan", "əl-Küna vəl-əlqab", "Fəvaidür-Rezəviyyə" — Şeyx Abbas Qumi
 • "Ənsarül-Hüseyn" — Şəmsüddin
 • "Əbədiyyət nuru" - Cəfər Sübhani
 • "Vilayət günəşi" - Cəfər Sübhani

Əqidə

redaktə
 • "Kamiluz-Ziyarat" - İbn Qavliveyh
 • "Vəsailüş-Şiə" - Şeyx Hürr Amili

İctimai-coğrafi

redaktə

Şiə-Sünni mübahisəsi

redaktə

Siyahı

redaktə
Adı Əsil adı Müəllif Cildlərinin sayı Səhifələrin sayı Yazıldığı tarix Qeydlər
Süleym ibn Qeys əl-Hilali kitabı Kitabi Süleym ibn Qeys əl-Hilali Süleym ibn Qeys əl Hilali 1 480 VII-VIII əsrlər [1]
Təfsiri Əbu Həmzə Təfsiri Əbu Həmzə əs Sumali Sabit ibn Dinar əs-Sumali 1 477 VIII əsr [2]
Risalə əl-Haqq li İmam Zeynülabidin Risalə əl-Haqq li İmam Zeynəlabidin ə.s. Əli ibn Əbu Həmzə əs-Sumali c d e f
Tövhidi Mufəzzəl Tövhidi Mufəzzəl Müfəzzəl ibn Ömər əl-Kufi 1 183 VIII əsr [3] Arxivləşdirilib 2012-09-10 at the Wayback Machine
Came Came Əhməd ibn Məhəmməd Bəzənti c d VIII-IX əsrlər f
Nəvadir Nəvadir Əhməd ibn Məhəmməd Bəzənti c d VIII-IX əsrlər f
Məsail Məsail Əhməd ibn Məhəmməd Bəzənti c d VIII-IX əsrlər f
Qurbul İsnad Qurbul İsnad Abdullah ibn Cəfər əl-Himyəri 1 539 e [4]
Bəsair əd-Dərəcat Bəsair əd-Dərəcat Məhəmməd ibn Həsən əs-Səffar c d e [5]
Yəqubi Tarixi Tarix Əhməd ibn Əbu Yəqub İshaq ibn Vazeh İsfahani Yəqubi d e f
Firəq əş-Şiə Firəq əş-Şiə Səd ibn Abdullah əl Əşəri əl-Qummi c d e f
Məqalat vəl-Firəq Kitab əl-Məqalat və əl-Firəq Həsən ibn Musa ən-Novbəxti c d e f
əl-Kafi Kitab əl-Kafi Məhəmməd ibn Yaqub əl-Kuleyni əl-Razi 8 d IX-X əsrlər [6]
Mürucuz-Zəhəb Muruc əz-Zəhəb və Məadin əl-Cəvahir Əbulhəsən Əli ibn Hüseyn ibn Əli əl-Məsudi c d e f
Tarixe-Qum Tarixe-Qum Həsən ibn Məhəmməd ibn Həsən Qummi 997-998
əl-Məhasin əl-Məhasin Əhməd ibn Muhəmməd əl Bərqi 2 X əsr [7][ölü keçid]
Rical əl-Bərqi Əhməd ibn Məhəmməd əl-Bərqi 1 66 e [8] Arxivləşdirilib 2015-06-22 at the Wayback Machine
Mən lə Yəhduruhul-Fəqih Mən lə Yəhduruhul-Fəqih Məhəmməd ibn Əli ibn Bəbaveyhi c d X əsr [9]
Uyunu Əxbar ər-Rza Uyunu Əxbar ər-Rza Məhəmməd ibn Əli ibn Bəbaveyhi c d X əsr [10]
Kamaluddin Kamal əd-Din və Təmam ən-Nimə Şeyx Səduq d e [11]
əl-İrşad əl-İrşad fi Mərifəti Hucəcillah ala əl-İbad Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Nöman c 388 X-XI əsr [12]
Təzkirətul-Əxtar Təzkirət əl-Əxtar Şeyx Müfid c d e f
Təhzibul-Əhkam Təhzib əl-Əhkam Şeyx Tusi c d XI əsr [13][ölü keçid]
əl-İstibsar əl-İstibsar fi Məctulifə fihi min əl-Əxbar Şeyx Tusi c d XI əsr [14]
Ət-Tebyan Ət-Tibyan fi Təfsiril Quran Məhəmməd ibn Həsən ət-Tusi 10 d e f
ər-Rical Rical Şeyx Tusi 1 d e f
Fihrist əl-Fihrist Şeyx Tusi c d e f
Rical ən-Nəcaşi Fihrist əl-Rical Şeyx Əhməd ən-Nəcaşi c d e f
Nəhcül Bəlağə Nəhcül Bəlağə Seyid Əbulhəsən Məhəmməd Əbu Əhəməd Rəzi 1 796 X-XI əsr f
Hədisi Qüdsi Cəvahirus Səhiyyə fi Əhadisil Qüdsiyyə Şeyx Hürr Amili c d e f
Biharul Ənvar Biharul Ənvaril Camiəti li Durəri Əxbaril Əimmətil Əthar Əllamə Məhəmməd Baqir Məclisi 110 40 000 (təxmin) 1659-1734 [15]
Mizanul Hikmət Mizanul Hikmət Məhəmməd Məhəmmədi Reyşəhri 8 d e f
Təfsiri Qumi a Əli ibn İbrahim əl-Qumi c d e f
Təfsiri Fırat a Fırat ibn İbrahim əl-Kufi c d e f
Təfsiri Əyyaşi a Məhəmməd ibn Məsud əl-Əyyaşi c d e f
Məcməul Bəyan Əl-Bəyan fi Təfsiril Quran Şeyx Təbərsi c d e f
Əl-Mizan Əl-Mizan fi Təfsiril Quran Əllamə Təbatəbai d e f
Kamiluz-Ziyarat Kamil əz-Ziyarat Əbulqasim Cəfər ibn Məhəmməd Qumi c d e f
Vəsailuş Şiə Vəsail əş Şiə Şeyx Hürr Amili c d e f
Rical əl-Kəşşi Mərifətu Əxbar ər-Rical Məhəmməd ibn Ömər Kəşşi 6 d e [16] Arxivləşdirilib 2015-06-22 at the Wayback Machine
Miratul Uqul Mirat əl-Uqul fi Əxbar aəl əl-Rəsul Əllamə Məhəmməd Baqir Məclisi 26 [17]
Mocəm Ricalil-Hədis Mucəm Rical əl-Hədis Seyyid Əbulqasim əl-Xoyi 50 [18]
Əl-Müraciat Əl-Müraciat Əbdülhüseyn Şərafəddin əl-Musəvi
Pişəvər gecələri Şebhai Peşavər Sultani Vaizin Seyid Məhəmməd Şirazi 1

İstinadlar

redaktə
 1. Şeyx Tehrani, "əz-Zəriə", 20/360 Arxivləşdirilib 2014-08-17 at the Wayback Machine
 2. “Əz-Zəriə”, c. 3, səh. 254
 3. “Mocəmul-Üdəba”, c. 18, səh. 31
 4. “Əl-Vafi bil-Vəfayat”, c. 2, səh. 244
 5. “Əz-Zəriə”, c. 24, səh. 83
 6. “Əz-Zəriə”, c. 3, səh. 145
 7. “Kitabşinasiye asare mərbut be Qum”, səh. 18
 8. Rafei, “Ət-Tədvin”, səh. 44-48
 9. Şeyx Nəcaşi, “Rical”, səh. 355

Mənbə

redaktə
 • "əz-Zəriə ila təsanifiş-şiə" — Ağa Büzürg Tehrani
 • "Əyanuş-şiə" — Seyyid Mühsin Əmin

Həmçinin bax

redaktə

Xarici keçidlər

redaktə