Getto (it. ghetto) - İlk əvvəl Venesiyada, İspaniyada, Polşada və başqa katolik ölkələrdə, yəhudilərin məskunlaşması üçün ayrılan rayon. Bizim dövrdə, ümumiyyətlə, adətən böyük şəhərin kənarında yerləşən, və yoxsulların, qaçqınların, çox vaxt keçmiş müstəmləkələrin və geriyə qalmış ölkələrdən gəlmiş immiqrantların məskunlaşdığı rayonlar. Gettolarda cinayətkarlıq bir neçə dəfə orta göstəricilərdən artıq olur. Siyasi böhranlar vaxtı gettolar üsyan yuvalarına çevrilir.