Karteziyan koordinant sistemi

Karteziyan hasilindəki

Karteziyan koordinat sistemində 4 nöqtənin yeri

y-oxu - (ing. y-axis, ru. ось y) – ikiölçülü və üçölçülü torun, diaqramın, yaxud qrafikin şaquli koordinat oxu

z-oxu - (ing. z-axis, ru. ось z)– üçölçülü koordinat sistemində, adətən, dərinliyi göstərən ox.

x-y-z koordinat sistemi - (ing.x-y-z coordinate system, ru.трехмерная система координат x-y-z) – üçüncü z oxunun üfüqi x və şaquli y oxuna perpendikulyar olduğu Dekart koordinat sistemi. x-y-z koordinat sistemindən kompüter qrafikasında həcmli, yəni uzunluğu, eni və dərinliyi olan modellər yaratmaq, eləcə də modelləri üçölçülü fəzada hərəkət etdirmək üçün istifadə olunur.

Koordinat oxları 1., 2., 3. və 4. rüb olaraq adlandırılan dörd hissəyə bölünür.

  • 1. rübdə işarələri +X,+Y
  • 2. rübdə işarələri -X,+Y
  • 3. rübdə işarələri -X,-Y
  • 4. rübdə işarələri +X,-Y


ƏdəbiyyatRedaktə

  • İsmayıl Calallı (Sadıqov), “İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti”, 2017, “Bakı” nəşriyyatı, 996 s.