Kilobayt (kB) — 1000 bayta bərabər informasiya miqdarının ölçü vahidi. 1 kB = 103 bayt = 8000 bit

Baytlarla ölçmə
Onluq İkilik
Adı Simvol Dərəcə Adı Simvol Dərəcə
 
bayt B 100 bayt B bayt 20
kilobayt kB 103 kibibayt KiB Kbayt 210
meqabayt MB 106 mebibayt MiB Mbayt 220
giqabayt GB 109 gibibayt GiB Gbayt 230
terabayt TB 1012 tebibayt TiB TBayt 240
petabayt PB 1015 pebibayt PiB Pbayt 250
ekzabayt EB 1018 eksbibayt EiB Ebayt 260
zettabayt ZB 1021 zebibayt ZiB Ebayt 270
yottabayt YB 1024 yobibayt YiB Ybayt 280

Beynəlxalq Vahidlər Sistemi (SI) kilo prefiksini 1000 (103) kimi müəyyən edir; bu tərifə görə bir kilobayt 1000 baytdır. Beynəlxalq Vahidlər Sistemində kilobayt kB kimi işarə olunur.